Rekentoets iets beter gemaakt: van 5,9 naar 6,1

De rekentoets in het voortgezet onderwijs is dit jaar gemiddeld iets beter gemaakt dan in 2014. Dat staat in de Voortgangsrapportage invoering referentieniveaus rekenen 2015 die naar de Tweede Kamer is gestuurd.

In alle sectoren van het voortgezet onderwijs zijn de gemiddelde resultaten hoger dan in 2014. De grootste stijging met 0,3 punt deed zich voor in vmbo-kb en vmbo-gt. Dat ging de gemiddelde cijfers van een 5,5 naar een 5,8 respectievelijk van een 5,9 naar een 6,2. De havo liet een stijging zien van een 5,6 naar een 5,7, het vwo van een 7,1 naar een 7,3. Het gemiddelde cijfers gemeten over alle sectoren in het voortgezet onderwijs ging omhoog van een 5,9 naar een 6,1.

De resultaten over 2015 zijn exclusief de recente afname van de rekentoets in juni, die voor een deel van de leerlingen een herkansing was. Het resultaat daarvan moet nog worden doorgegeven. De uiteindelijke resultaten van deze leerlingen zijn mogelijk hoger, zo wordt vermeld in de voortgangsrapportage.

Resultaten rekentoets staan per school online

De rekentoetsresultaten uit 2014 zijn per individuele school bekendgemaakt. Het ministerie van OCW is daartoe overgegaan na een verzoek op basis van de Wet openbaarheid bestuur. Het WOB-verzoek kwam van de onderwijsjournalisten Anja Vink en Ronald Buitelaar.

Op zijn onderwijsblog wijst Buitelaar erop dat de rekentoets al jaren veel onrust veroorzaakt. ‘Niet zo vreemd, want de uitslag bepaalt vanaf volgend jaar of een leerling zakt of slaagt voor het eindexamen. Helderheid over inhoud en resultaten ligt daarom voor de hand’, aldus Buitelaar.

De resultaten van de rekentoets per school staan op de website van de rijksoverheid.

Slechte resultaten
Uit de lijsten die online zijn gezet blijkt dat de resultaten op veel scholen slecht zijn. Op sommige scholen slaagt maar één op de vijf leerlingen voor de rekentoets.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij er vertrouwen in heeft dat het goed komt: ‘Ik ga ervan uit dat de resultaten komend schooljaar (2015-2016) aanzienlijk stijgen. Leerlingen hebben dan twee jaar langer kunnen profiteren van beter rekenonderwijs.’

De VO-raad vindt het onbegrijpelijk dat de staatssecretaris alleen kijkt naar het rekenonderwijs van de scholen en niet ook de kwaliteit van de rekentoets ter discussie stelt.

Andere werkelijkheid…
Opmerkelijk is dat Dekker in die brief meldt dat hij op verzoek van de Tweede Kamer de resultaten van de rekentoets openbaar heeft gemaakt, terwijl dat in werkelijkheid is gebeurd naar aanleiding van het WOB-verzoek van Buitelaar en Vink.

Rekentoets is prima in orde, vindt Dekker

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW blijft geloven in de rekentoets in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit zijn reactie op een kritische reportage van Brandpunt.

Hoewel een overgrote meerderheid van de wiskundedocenten de rekentoets afkraakt, stelt Dekker in zijn reactie dat de toets in orde is, omdat die is ontwikkeld in samenwerking met docenten uit de praktijk. De kritiek vanuit het onderwijs op de rekentoets is dat die niet zozeer de rekenvaardigheden van leerlingen toetst, maar hun vermogen om goed te lezen.

De staatssecretaris zegt ook dat de toets hard nodig is, omdat veel scholen volgens hem nog steeds niet in staat zijn om hun leerlingen goed te laten rekenen. Hij legt een duidelijk verwijt neer bij die scholen die ondanks het feit dat ze er geld voor krijgen, onvoldoende in actie komen voor goed rekenonderwijs.

Dekker benadrukt dat ‘investeren in rekenonderwijs zich uiteindelijk terugbetaalt’. Als voorbeeld noemt hij de locatie Pieter Groen van het Andreas College in Katwijk. Deze school staat bekend als een vo-school die bovengemiddeld presteert op het gebied van rekenen.

De staatssecretaris bezocht deze school onlangs en gaf Brandpunt daar zijn reactie op de reportage.

Moties weggestemd: rekentoets gaat definitief door

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft dinsdag alle ingediende moties over de rekentoets afgestemd. Dat betekent dat de rekentoets definitief wordt ingevoerd in het voortgezet onderwijs als onderdeel van de slaag-zak-regeling.

De moties waren ingediend door de oppositie in een poging de toets uit de slaag-zak-regeling te houden. De PvdA en VVD hebben in meerderheid de moties weggestemd. Alle protesten – ook vanuit het onderwijsveld – tegen de rekentoets hebben dus niet mogen baten. Het Landelijk Aktie Komitee Studenten LAKS voerde zelfs vanmiddag, vlak voordat de moties in stemming gingen, nog een ludieke actie op het Plein voor de Tweede  Kamer. De studenten lieten vijf Kamerleden onvoorbereid een rekentoets maken in bankjes buiten op het Plein. Alle vijf zakten ze.

Tegen de rekentoets bestaat veel verzet, omdat deze niet echt de rekenvaardigheid zou toetsen; hij is te ‘talig’ en dat kan veel leerlingen duperen. Staatssecretaris Dekker ziet de rekentoets echter als een manier om het onderwijs te versterken. Nu de rekentoets deel uitmaakt van de slaag-zak-regeling, kan geen enkele leerling een diploma halen als hij zakt voor de rekentoets.

D66-Kamerlid Paul van Meenen twitterde direct na de stemming: ‘Zwarte dag voor het onderwijs’. Hij was een van de Kamerleden die zakte voor de toets van LAKS en voor de moties heeft gestemd. Hij vond de LAKS-toets vanmiddag ‘zeer talig’. Michel Rog (CDA), die eveneens zonder succes de rekentoets van LAKS maakte, zei na de stemmingen dat het onderwijs is ‘geschoffeerd’ door PvdA en VVD.

 

Meerderheid docenten tegen rekentoets

Een ruime meerderheid van wiskundeleraren lijkt erop tegen te zijn dat de rekentoets bindend onderdeel van de slaag-zakregeling in het voortgezet onderwijs wordt. Dat is het wetsvoorstel van staatssecretaris Sander Dekker.

Dinsdag 10 februari wordt in de Tweede Kamer gestemd over de rekentoets en de daarover door de oppositie ingediende moties. Een daarvan is van D66-Kamerlid Paul van Meenen, die wederom vraagt om de rekentoets niet op te nemen in de slaag-zak-regeling. De tegenstanders denken vooral aan leerlingen in het vmbo, die wellicht niet zo goed kunnen rekenen maar wel talent hebben voor andere vakken. Zij kunnen door de voorgestelde regeling straks geen vo-diploma meer halen en niet doorstromen naar het vervolgonderwijs. Dekker houdt er echter ondanks alle weerstand aan vast, en er tekent zich inmiddels kleine meerderheid af die vóór het wetsvoorstel is.

Na het laatste algemeen overleg heeft de WiskundE-brief een snelle enquête gehouden onder haar abonnees. Tweehonderd wiskundedocenten reageerden. Negentig procent van hen sprak zich uit tegen de rekentoets in de huidige vorm. Het grote bezwaar is dat deze rekentoets te talig is en niet echt rekenvaardigheden toetst. De abonnees van de WiskundE-brief vinden dat de stem uit het veld genegeerd wordt. Sommige Kamerleden suggereerden dat de tegenstanders de media goed weten te vinden, maar dat er meer voorstanders zijn. Die uitspraak was aanleiding voor de enquête.

 

 

Met PvdA staat meerderheid achter verplichte rekentoets

De PvdA steunt de verplichte rekentoets in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, hoewel er de laatste tijd steeds meer kritische signalen kwamen uit de hoek van de coalitiepartner. Met de steun van de PvdA is in de Tweede Kamer een meerderheid voorstander van de omstreden toets.

De nieuwssite Nu.nl laat Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing zeggen dat VVD-staatssecretaris Sander Dekker van OCW de PvdA op de meeste punten tegemoet is gekomen en dat haar fractie de rekentoets daarom steunt. ‘Leerlingen moet goed kunnen rekenen, dat is het uitgangspunt. Dat is cruciaal. Dan accepteren wij de toets als sluitstuk’, aldus Jadnanansing.

Dekker verdedigde de rekentoets vorige week in de Tweede Kamer. De PvdA had toen nog geen besluit genomen over dit onderwerp. Onder meer de SP, D66, GroenLinks en het CDA zijn tegen de rekentoets, omdat die aan alle kanten zou rammelen. Ook de sectororganisatie PO-Raad, VO-raad, de onderwijsvakbonden en scholierenorganisatie LAKS zien de rekentoets om die reden niet zitten.

De staatssecretaris zei vorige week dat het ‘echt een keer tijd wordt dat we resultaten zien en dat leerlingen op het terrein van rekenen het beter gaan doen’. Hij erkende dat de rekentoets an sich de kwaliteit van het onderwijs niet positief kan beïnvloeden, maar hij zei ook dat de toets voor scholen en hun besturen ‘een stok achter de deur kan zijn’ om het rekenonderwijs te verbeteren.

Dekker houdt vast aan rekentoets

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij vasthoudt aan de omstreden rekentoets.

Zijn reactie volgt op een brief van onder andere de VO-raad, onderwijsvakbonden en de Landelijke Ouderraad dat de rekentoets in het voortgezet onderwijs er absoluut niet moet komen. In de brief aan de Vaste Kamercommissie voor OCW staat dat de rekentoets ‘disproportioneel en dus onaanvaardbaar’ is.

Hier lijkt de staatssecretaris zich niets van aan te trekken. In de Tweede Kamer zei hij dinsdag dat hij er niet over piekert om de rekentoets te schrappen. Hij erkende dat met de rekentoets an sich het rekenonderwijs niet wordt verbeterd, maar hij zei ook dat deze toets voor scholen wel ‘een stok achter de deur’ kan zijn om hun onderwijs te verbeteren.

 

‘Rekentoets disproportioneel en onaanvaardbaar’

Onder andere de VO-raad maakt zich grote zorgen over de positie en het gewicht van de rekentoets en de manier waarop de lat van die toets stapsgewijs wordt verhoogd.

De VO-raad heeft hierover samen met de PO-Raad, onderwijsvakbonden en de Landelijke Ouderraad een brief geschreven aan de Vaste Kamercommissie voor OCW. In die brief staat dat het disproportioneel ‘en dus onaanvaardbaar’ is om de rekentoets op te nemen in de slaag-zakregeling, zoals staatssecretaris Sander Dekker van OCW dat wil.

‘Wij willen dat leerlingen op geen enkele manier de dupe worden van overhaaste regelgeving, slechte toetsen en onderwijs dat nog niet overal op peil is’, melden de briefschrijvers aan de Tweede Kamer. Ook staat in hun brief dat ze ‘lapmiddelen om de pil te vergulden’ in de vorm van ‘normverlaging of glijdende schalen’ niet zien zitten.

Ze pleiten ervoor de oorspronkelijke referentieniveaus als landelijke ijkpunten te behouden.

Lees de brief.

Rosenmöller vindt invoering rekentoets onverantwoord

Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad vindt het onverantwoord dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW vasthoudt aan de geplande invoering van de rekentoets. OCW wil dat het slagen voor deze toets vanaf het schooljaar 2015-2016 voorwaarde wordt voor het behalen van een diploma.

Dekker volgt het advies van een commissie onder leiding van oud-hoofdinspecteur Rick Steur om op tal van punten in de rekentoets in te grijpen. Zo zouden voor een verantwoorde invoering de normen voor de komende vier jaar omlaag moeten.

De VO-raad vindt invoering onverantwoord, omdat rekenen een onevenredig groot gewicht in de in- en doorstroomkansen van leerlingen krijgt. ‘Bovendien zijn leerlingen die volgend jaar opgaan voor hun diploma afhankelijk van een ondeugdelijke toets. De waarde van een VO-diploma wordt hiermee aangetast’, meldt de sectorraad.

Voorzitter Paul Rosenmöller noemt het ‘onbegrijpelijk’ dat er geen gehoor is voor de zorgen in het veld. ‘Het gaat nog steeds om een toets die niet deugt en toch moeten leerlingen die volgend jaar opgaan voor het centraal examen het daarmee doen.’

‘De komende vier jaar wordt er met allerlei noodgrepen, zoals het verlagen van de normen, vastgehouden aan het opnemen van de toets in het examen. Het zegt alles over het gebrek aan fundament onder de rekentoets en het is de bijl aan de wortel van het examen’, aldus Rosenmöller.

Lees meer…

De rekentoets is inmiddels een zich almaar voortslepend dossier. In december 2013 besteedde magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs aandacht aan de rekentoets.

In het artikel De rammelende rekentoets legt wiskundedocent Karin den Heijer van het openbare Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam uit wat haar bezwaren tegen de rekentoets zijn.

Ouders lanceren online petitie tegen rekentoets

De rekentoets veroordeelt leerlingen met dyscalculie tot het laagste onderwijsniveau. Dat zeggen de ouders van de 13-jarige Clinge uit het Groningse dorp Baflo. Ze zijn een petitie tegen de rekentoets begonnen.

De ouders van Clinge schrijven in een toelichting op de online petitie dat hun zoon excelleert in klas 2 van het vwo. Omdat hij een ernstige vorm van dyscalculie heeft, vrezen zij dat Clinge de rekentoets niet kan halen. Dit kan volgens hen betekenen dat hij naar het vmbo of het praktijkonderwijs zou moeten.

‘Waar de overheid voor leerlingen met allerlei beperkingen, zoals dyslectie, gedragsproblematiek en lichamelijke beperkingen passend onderwijs belooft en biedt, vallen leerlingen met dyscalculie buiten de boot. En dus ook onze Clinge. Het is zeer schrijnend, dat kinderen met zesjes over de hele linie wel een diploma kunnen halen en kinderen als onze zoon niet’, aldus vader Jules Blokhuis.

‘In plaats van een toekomst op hbo of universiteit, veroordeelt het huidige beleid goed presterende leerlingen met deze rekenstoornis tot een toekomst in de plantsoenendienst. Clinge wil nu graag advocaat worden, maar kan dat nu op zijn buik schrijven. Zijn dyscalculie is zo ernstig, dat ook de versoepelde rekentoets het hem onmogelijk maakt een diploma te halen, wat recht doet aan zijn intellectuele niveau.’

Ga naar de online petitie

CDA wil einde aan geheimzinnig gedoe om rekentoets

Om de kwaliteit van rekentoetsen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs te verbeteren, moeten die toetsen na afloop openbaar gemaakt worden. Daarvoor pleit Tweede Kamerlid Michel Rog van het CDA.

Rog was vrijdag op Radio Rijnmond om uitleg te geven over zijn pleidooi. Aanleiding was een oproep van de wiskundedocente Karin den Heijer van het openbare Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam. Zij wil dat de opgaven van de rekentoets achteraf openbaar worden gemaakt, zodat zij kan wijzen op fouten. Op dit moment is het zo dat zij strafbaar is als zij over de rekentoets praat.

Rog: ‘Het is mij een raadsel waarom de rekentoetsen niet openbaar gemaakt mogen worden. Het College voor Toetsen en Examens stelt dat het nabespreken van de toetsopgaven de staat zou benadelen. Volgens mij hoort niet het belang van de staat, maar het belang van de leerlingen voorop te staan.’

Een poging van Rog om in de Kamer het debat over examens en de rekentoets te heropenen, werd geblokkeerd door coalitiepartijen VVD en PvdA. Daarmee scharen zij zich achter VVD-staatssecretaris Sander Dekker van OCW. ‘We zitten nu met de absurde situatie dat leraren niet over de inhoud van de rekentoets mogen spreken en het parlement niet mag spreken over openbaarheid van toetsopgaven’, aldus Rog.

Examencollege weigert volledige inzage rekentoets

Het College voor Toetsen en Examens heeft een verzoek tot openbaarmaking achteraf van de rekentoets in het voortgezet onderwijs afgewezen. Wiskundedocent Karin den Heijer van het openbare Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam en onderwijsjournalist Ronald Buitelaar hadden om openbaarmaking gevraagd om leerlingen in de gelegenheid te stellen hun rekentoets in te zien.

Op 20 februari vroegen Den Heijer en Buitelaar het ministerie van OCW om openbaarmaking van de meest recente rekentoetsen vmbo/havo/vwo en mbo. ‘Wij beriepen ons hierbij op de Wet openbaarheid van bestuur en deden dit verzoek omdat wij van mening zijn dat openbaarmaking van de toetsen om verschillende redenen van belang is’, aldus Buitelaar op zijn onderwijsblog.

Het gaat Den Heijer en Buitelaar om ‘de democratische controle van de samenstelling en kwaliteit van toetsen en examens en de daarmee samenhangende besteding van publieke middelen’. Ook stellen ze dat leerlingen het recht hebben om gemaakt werk – ‘dus ook allesbepalende rekentoetsen’ – in te zien. ‘Een cijfer voor een rekentoets dat bepaalt of een leerling slaagt of zakt, moet op transparante wijze worden vastgesteld’, zo meldt Buitelaar op zijn blog.

Na doorverwijzing van het verzoek naar het College voor Examens ontvingen Den Heijer en Buitelaar in april een eerste afwijzing. Hiertegen tekenden ze bezwaar aan, maar het College voor Examens (tegenwoordig College voor Toetsen en Examens) blijft bij zijn standpunt dat de rekentoetsen achteraf niet openbaar worden gemaakt.

Het belangrijkste argument hiervoor is dat hiermee ‘de Staat onevenredig benadeeld’ zou worden. Het gaat het college om de mogelijkheid opgaven opnieuw te gebruiken.

Weer adviescommissie aan de slag met rekentoets

Een nieuwe vijfkoppige commissie gaat advies uitbrengen over een tijdelijke maatregel voor invoering van de rekentoets in het voortgezet onderwijs en mbo.

In mei kregen minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW het advies om de referentiecesuur van de rekentoets nog niet vast te stellen. Dat advies kwam van een commissie onder voorzitterschap van de Groningse hoogleraar Roel Bosker. Reden voor deze aanbeveling was dat het een deel van de leerlingen nog niet lukt om de cesuur te halen doordat het rekenonderwijs niet op alle scholen op orde zou zijn.

In hun voortgangsrapportage over de rekentoets, die Bussemaker en Dekker in juni naar de Tweede Kamer stuurden, kondigden zij aan dat een kleine groep externe deskundigen gevraagd zou worden advies voor een tijdelijke maatregel uit te brengen. Die commissie is inmiddels van start gegaan en bestaat uit de volgende leden:

  • Rick Steur, voorzitter (oud-hoofdinspecteur Inspectie van het Onderwijs)
  • Greetje van der Werf (hoogleraar Onderwijzen en leren, Rijksuniversiteit Groningen)
  • Don Mellenbergh (emeritus hoogleraar Psychological methods, Universiteit van Amsterdam)
  • Bernard Veldkamp (adjunct-hoogleraar Gedragswetenschappen, Universiteit van Twente)
  • Akke Vos (coördinator Steunpunt Taal en Rekenen)

De commissie verwacht dit najaar advies te kunnen uitbrengen. Daarna zullen Bussemaker en Dekker de scholen en de Tweede Kamer daarover informeren.

Met steun van Kamer kan kabinet door met rekentoets

Kritische moties over de rekentoets hebben het in de Tweede Kamer niet gehaald. Wel werden twee moties van regeringspartijen VVD en PvdA aangenomen, maar die bevestigen alleen maar wat minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW al hebben onderstreept, namelijk dat de adviezen van de commissie-Bosker worden opgevolgd.

De Kamerleden Karin Straus (VVD) en Tanja Jadnanansing (PvdA) hadden moties ingediend waarin staat dat de adviezen van de commissie-Bosker moeten worden opgevolgd. In juni lieten Bussemaker en Dekker in een brief aan de Tweede Kamer al weten dat zij de adviezen van deze commissie overnemen.

Onderdeel daarvan is dat de referentiecesuur (de grens tussen een voldoende en een onvoldoende) voorlopig niet moet worden vastgelegd. De commissie-Bosker wil dat de cesuur in de loop van de tijd toegroeit naar het gewenste niveau en dat de cesuur regelmatig moet worden geëvalueerd. Straus en Jadnanansing voegen daaraan toe dat er rekening moet worden gehouden in de prestaties op de verschillende onderwijsniveaus.

Kritische moties haalden het niet. Zo stelde Paul van Meenen voor om af te zien van het plan om de rekentoets op te nemen in de slaag/zakregeling van het eindexamen in het gehele voortgezet onderwijs. Ook een motie van Kamerlid Michel Rog van het CDA, waarin onder andere staat dat het rekenonderwijs in alle sectoren moet worden verbeterd, heeft het niet gehaald.

Klik hier voor de moties over de rekentoets

Bussemaker en Dekker nemen adviezen rekentoets over

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW houden vast aan de invoering van de rekentoets in het voortgezet onderwijs. In een brief die ze naar de Tweede Kamer hebben gestuurd, staat dat ze de adviezen van de commissie-Bosker overnemen.

De rekentoets is nu al wel verplicht, maar telt pas vanaf het schooljaar 2015-2016 mee voor slaag/zakregeling. Bussemaker en Dekker schrijven dat de scholen het rekenonderwijs moeten verbeteren.

Wat de rekentoets betreft, nemen ze de aanbevelingen over van de commissie-Bosker die er onderzoek naar heeft gedaan. De commissie-Bosker kwam met vijf aanbevelingen:

  1. Verbeter de kwaliteit van de toetsen en opgaven;
  2. Verbeter de transparantie en openbaarheid van de toetsen;
  3. Onderzoek de mogelijkheden van een andere toetsvorm en andere scoringsmogelijkheden;
  4. Bied leerlingen meer mogelijkheden om te slagen voor een referentieniveau en om te slagen voor een hoger referentieniveau;
  5. Leg de referentiecesuur (de grens tussen een voldoende en een onvoldoende) voorlopig niet vast, maar laat het in de loop van de tijd geleidelijk toegroeien naar het gewenste niveau en evalueer de cesuur regelmatig.

Een van de maatregelen die worden genomen, is dat rekentoets minder talig wordt. Een kritiekpunt was dat voor de opgaven niet zo zeer rekenvaardigheden als wel leesvaardigheden nodig waren.

‘Rekentoets volgens planning laten meetellen’

Verder uitstel van het laten meetellen van de rekentoets voor de slaag/zakregeling in het voortgezet onderwijs is niet verstandig. Dat staat in de startrapportage Rekenen in het vo over het intensiveringstraject voor rekenen in het voortgezet onderwijs.

Het advies om de rekentoets zoals gepland te laten meetellen voor de slaag/zakregeling, sluit aan bij wat staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil. Hij liet in april in reactie op een verzoek tot uitstel van PvdA-Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing weten dat uitstel er wat hem betreft niet komt. Het voortgezet onderwijs heeft volgens Dekker genoeg tijd gekregen om zich erop voor te bereiden. De rekentoets zal als het aan hem ligt vanaf het schooljaar 2015-2016 meetellen voor de slaag/zakbeslissing.

De afwijzende reactie van Dekker op het verzoek van Jadnanansing was voor CDA-Kamerlid Michel Rog aanleiding een motie aan te kondigen. Daarin staat dat de rekentoets in elk geval tot het schooljaar 2016-2017 niet mag meetellen voor het eindexamen.

In de rapportage, die in opdracht van het ministerie van OCW is opgesteld door het Steunpunt taal en rekenen vo, staan meer adviezen aan Dekker. Zo zou er tijdelijk een relatieve normering kunnen worden gehanteerd  om te voorkomen dat veel leerlingen buiten de boot vallen. De rekentoets zou ook een minder doorslaggevende plaats kunnen krijgen in de slaag/zakregeling.

Model-bijlagen cijfers rekentoets nog niet printen

Het ministerie van OCW heeft de modellen gepubliceerd voor de bijlagen en certificaten bij het eindexamendiploma, waarop scholen in ieder geval dit en volgend schooljaar het cijfer voor de rekentoets dienen te vermelden. Let op: het is raadzaam nog te wachten met het printen van deze model-bijlagen.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW kondigde in november jongstleden aan dat het cijfer voor de rekentoets op een bijlage of certificaat bij het diploma wordt geplaatst, totdat dit cijfer onderdeel wordt van de slaag/zakregeling. Dekker blijft erbij dat dit in het schooljaar 2015-2016 het geval zal zijn, maar CDA-Kamerlid Michel Rog komt vanwege kritiek op de rekentoets met een motie voor uitstel tot 2016-2017.

De aangepaste Regeling modellen diploma’s vwo-havo-vmbo bevat modellen voor de bijlagen en certificaten, die scholen bij het diploma kunnen voegen en waarop ze het cijfer voor de rekentoets kunnen vermelden.

Nog niet printen!
De leveranciers van de administratiesoftware voor scholen zijn nog bezig met het verwerken van de model-bijlagen in de software. Het is voor scholen die voor het printen van de bijlagen gebruikmaken van dergelijke software van belang de bijlagen pas te printen als de softwareleveranciers het signaal hebben gegeven dat de modellen correct zijn verwerkt en dus de juiste bijlagen kunnen genereren.

Scholen die vragen hebben over wet- en regelgeving met betrekking tot de reguliere examens in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo en vavo) kunnen terecht bij het Examenloket van DUO.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Motie: laat rekentoets tot 2016-2017 niet meetellen!

De rekentoets in het voortgezet onderwijs moet in elk geval tot het schooljaar 2016-2017 niet meetellen voor het eindexamen. Dat staat in een motie die Tweede Kamerlid Michel Rog van het CDA wil indienen.

In het voortgezet onderwijs is veel verzet tegen de rekentoets. Die kritiek komt vooral van wiskundigen, die erop wijzen dat de rekentoets te veel gericht is op taalvaardigheid van leerlingen. Daardoor de rekenvaardigheid van leerlingen te weinig worden getoetst.

Wiskundedocent Karin den Heijer van het openbare Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam gaf in december jongstleden in magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs een toelichting op haar bezwaren tegen de rekentoets. Ook kwam een aantal van haar leerlingen aan het woord.

Dekker geeft (nog) geen krimp
Ondanks de bezwaren uit het voortgezet onderwijs, zei staatssecretaris Sander Dekker van OCW onlangs dat de rekentoets zoals gepland met ingang van het schooljaar 2015-2016 zal meetellen voor de slaag/zakbeslissing voor het eindexamen. Hij reageerde op Kamervragen van Tanja Jadnanansing van de PvdA.

Michel Rog liet toen al via Twitter aan VOS/ABB weten dat hij met een motie zou komen voor uitstel. Hij mailt nu dat die motie er inderdaad komt, maar dat die pas onderdeel van de beraadslagingen wordt nadat de commissie-Bosker met haar bevindingen naar buiten zal zijn gekomen. Deze commissie is in februari begonnen met een onderzoek naar de operationalisering van de referentieniveaus in de rekentoets.

Dekker wil niets weten van vooruitschuiven rekentoets

Het voortgezet onderwijs heeft genoeg tijd gekregen om zich voor te bereiden op de rekentoets. Dat stelt staatssecretaris Sander Dekker van OCW, die benadrukt dat de rekentoets vanaf het schooljaar 2015-2016 meetelt voor de slaag/zakbeslissing.

PvdA-Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing had vragen aan Dekker gesteld naar aanleiding van een oproep van de VO-raad om de rekentoets in 2015-2016 nog niet mee te laten tellen voor de eindexamenuitslag. Dekker gaat daar niet in mee, omdat het voortgezet onderwijs eerder al twee jaar uitstel heeft gekregen.

‘Met de wetgeving voor de referentieniveaus in 2010 is bepaald dat een rekentoets onderdeel wordt van het examen in het VO. In december 2012 heb ik, samen met de minister en mede op verzoek van de VO-raad, twee jaar extra tijd gegeven voor de volledige invoering van het referentieniveau rekenen.’

Dekker blijft erbij dat vanaf het schooljaar 2015-2016 de rekentoets meetelt voor de slaag/zakbeslissing. ‘Deze tijd moet door scholen goed worden benut voor volledige inbedding van het rekenen in het onderwijs. Ik ben van mening dat de scholen met de implementatieperiode van bijna zes jaar voldoende tijd hebben om het rekenonderwijs bij te sturen en te optimaliseren.’

Nog een keer vooruitschuiven van het schooljaar van invoering zou volgens de staatssecretaris ‘een negatief effect hebben op de aandacht voor goed rekenonderwijs en de motivatie van de leerlingen en docenten hiervoor’.

CDA-Kamerlid Michel Rog heeft naar aanleiding van dit bericht via Twitter direct laten weten dat er een motie nodig is om de staatssecretaris op andere gedachten te brengen.

In december vorig jaar stond in magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs een artikel over de bezwaren tegen de rekentoets. In dat artikel komen wiskundedocent Karin den Heijer en leerlingen van het openbare Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam aan het woord.

Foto uit magazine School!: Rick Keus

Felle kritiek op rammelende rekentoets

Wiskundelerares Karin den Heijer van het openbare Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam heeft in de Tweede Kamer felle kritiek geuit op de rekentoets.

‘Het leger van rekenvernieuwers laat een slagveld achter in het primair onderwijs. Dit giftige medicijn willen ze nu op middelbare scholen aanbieden’, aldus Den Heijer. Zij uitte in oktober in een ingezonden brief in de Volkskrant ook al kritiek op het vernieuwde rekenonderwijs en de rekentoets in het voortgezet onderwijs. In het komende decembernummer van magazine School! legt zij uit waar de problemen zitten. Dan kunt ook lezen hoe leerlingen van het openbare gymnasium erover denken.

Tijdens het rondetafelgesprek woensdag met leden van de Tweede Kamer noemde emeritus-hoogleraar wiskunde Jan van de Craats de vragen in de rekentoets ‘gekunsteld en absurd’. Hij vindt net als Den Heijer dat de toets van tafel moet.

Vanaf het huidige schooljaar is de rekentoets verplicht in het eindexamenjaar van het voortgezet onderwijs, maar leerlingen kunnen tot 2014-2015 nog niet zakken als ze de toets niet halen. Het cijfer voor rekenen komt op een bijlage bij de cijferlijst zolang de toets nog geen onderdeel is van de slaag/zakregeling bij het eindexamen.

Lees ook het artikel uit Trouw over de rekentoets.

Cijfer rekentoets voorlopig op bijlage diploma

Zolang het cijfer voor de rekentoets in het voortgezet onderwijs niet meetelt voor het eindexamen, komt het voorlopig niet op de cijferlijst van het diploma maar op een bijlage. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

Een meerderheid in de Tweede Kamer gaf onlangs aan dat het cijfer van de rekentoets niet op het diploma mag komen als het rekenonderwijs nog niet op orde is. De realiteit is nu nog dat veel leerlingen zakken voor deze toets.

Met ingang van het schooljaar 2015-2016 zal de rekentoets meetellen voor het eindexamen. Een leerling die dan voor de rekentoets zakt, krijgt geen diploma. Het cijfer komt vanaf dan niet meer op een bijlage, maar op de cijferlijst van het diploma.

‘Rekentoets rammelt aan alle kanten’

Wiskundelerares Karin den Heijer van het openbare Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam twittert dat de rekentoets in het voortgezet onderwijs volgens haar excellente leerlingen aan alle kanten rammelt.

Den Heijer twittert opmerkingen van haar leerlingen. De vragen in de rekentoets hebben volgens hen meer met taal dan met rekenen te maken. Ook noemen ze de toets ‘flauw’ en ‘verspilling van tijd’. De vraagstelling is vaak onduidelijk en de toets zou te lang zijn.

Bovendien zijn er digitale mankementen. Zo wordt opgemerkt dat het niet mogelijk is om terug te gaan naar een vorige vraag om daar bijvoorbeeld een typfout te corrigeren. De digitale rekenmachine bij de rekentoets wordt als ‘enorm irritant’ en ‘gebruikersonvriendelijk’ ervaren.

Vernieuwers verwoesten rekenonderwijs
In oktober vorig jaar kwam Den Heijer in het nieuws met een ingezonden brief in de Volkskrant. Daarin stelde zij dat vernieuwers het rekenonderwijs hebben verwoest. Ze baseerde zich op haar eigen bevindingen en op rekenpilots, waarvan de resultaten kort daarvoor naar de Tweede Kamer waren gestuurd.

 

Dekker geeft weinig toe in discussie rekentoets

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil de rekentoets in het voortgezet onderwijs gewoon zoals gepland in het schooljaar 2015-2016 onderdeel laten worden van de slaag- en zakregeling. Dat bleek donderdag in de Tweede Kamer.

Wel wil hij kijken naar de mogelijkheid om het resultaat van de rekentoets nog niet op de cijferlijst bij het diploma te zetten, maar op te nemen in een bijlage of certificaat. De VO-raad denkt dat zo kan worden voorkomen dat leerlingen die de toets niet halen, daarop worden afgerekend voordat de toets onderdeel is van de slaag- en zakregeling. Leerlingen die de toets wél halen, worden beloond met een certificaat dat zij kunnen meenemen naar hun vervolgopleiding.

In de Tweede Kamer werd ook gesproken over het voorstel van onder andere de VO-raad om eerst een fundamenteel onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de rekentoets. Vooral de SP wil dat, maar ook CDA, D66 en coalitiepartner PvdA zijn hier positief over. Het onderzoek zou zich onder meer moeten richten op de vraag of invoering van de rekentoets zal leiden tot het ongewenste teaching to the test.

Dekker zegde toe om met rekendeskundigen in gesprek te gaan en onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de toets voor kwetsbare leerlingen. Wel blijft hij erbij dat de rekentoets met ingang van het schooljaar 2015-2016 moet worden opgenomen in de slaag- en zakregeling.

Vrees dat uitval toeneemt door rekentoets

De PvdA is bang dat door de verplichte rekentoets het aantal voortijdig schoolverlaters zal toenemen. Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing vindt dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW dit moet voorkomen.

De rekentoets wordt nu al in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs afgenomen, maar leerlingen die de toets niet halen, kunnen nog gewoon hun diploma halen. Vanaf het schooljaar 2015-2016 wordt het halen van de rekentoets verplicht.

Jadnanansing stelt dat het rekenonderwijs nog van onvoldoende kwaliteit is om leerlingen een eerlijke kans te geven. ‘Terwijl we bezig zijn om het aantal vroegtijdig schooluitvallers terug te dringen, dreigen we een groep gedwongen schooluitvallers te creëren’, zo citeert de Volkskrant haar.

De kwaliteit van het rekenonderwijs moet volgens haar eerst worden verbeterd, voordat de rekentoets een verplichtend karakter kan krijgen. Ze hoopt dat de verplichting nog niet in het schooljaar 2015-2016 wordt ingevoerd.

‘Vernieuwers verwoesten rekenonderwijs’

Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen niet meer goed rekenen. Dat stelt wiskundelerares Karin den Heijer van het openbare Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam.

In een ingezonden brief die woensdag in de Volkskrant is gepubliceerd, stelt ze dat vernieuwers het rekenonderwijs hebben verwoest. Den Heijer baseert zich op haar eigen bevindingen en op rekenpilots, waarvan de resultaten onlangs naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

In plaats van de staartdelingen en de rijen met sommen die leerlingen vroeger op de basisschool moesten maken, is het rekenonderwijs van nu met zijn verhaaltjessommen volgens Den Heijer vooral een oefening begrijpend lezen. Het resultaat is, zo schrijft ze, dat de huidige leerlingen uit groep 8 slechter kunnen rekenen dan ooit. Ze ziet die negatieve ontwikkeling ook in het voortgezet onderwijs.

Lees de ingezonden brief en luister via de website van RTV Rijnmond naar een interview met Den Heijer.