Internetconsultatie over afschaffen rekentoets

Tot 13 januari kunt u deelnemen aan de internetconsultatie over het besluit de rekentoets in het voortgezet onderwijs af te schaffen.

Het besluit bevat technische aanpassingen vanwege het vervallen van de rekentoets. Daarnaast is in het Eindexamenbesluit VO en het Staatsexamenbesluit VO een overgangsbepaling opgenomen. Daarin staan nadere regels over het schoolexamen rekenen voor leerlingen zonder wiskunde. Er wordt onder meer geregeld dat de toets niet meetelt in de uitslagbepaling, maar het resultaat komt wel bij de cijferlijst.

Ga naar de internetconsultatie

 

Geen rekenexamen in voortgezet onderwijs

De Tweede Kamer heeft het plan van onderwijsminister Arie Slob voor een rekenexamen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs weggestemd.

Het idee was dat scholen vanaf komend schooljaar 2019-2020 zelf een rekenexamen zouden gaan afnemen, zo stond in een brief die de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob afgelopen november naar de Tweede Kamer stuurden. Leerlingen zouden er minimaal een vier voor moeten halen. Het resultaat zou op de cijferlijst moeten komen en gaan meetellen voor het behalen van het diploma. Zo kon volgens de minister recht worden gedaan aan het belang van rekenen in het curriculum.

Het plan kon niet op voldoende steun rekenen in de Tweede Kamer. Daar werd gesproken over een ‘afrekentoets’, omdat het rekenexamen niet bedoeld zou zijn om de rekenvaardigheden van leerlingen te verbeteren. Ook viel de term ‘Fyra van het onderwijs’, waarmee werd verwezen naar de mislukte hogesnelheidstrein die al snel uit Nederland verdween.

Het zag er dus al naar uit dat de Tweede Kamer het plan voor het rekenexamen zou afschieten, en dat is nu dus gebeurd. Minister Slob had al laten weten dat hij het plan zou intrekken als de Tweede Kamer het zou afwijzen.

Slob laat rekenexamen varen als Kamer ertegen is

De Tweede Kamer heeft veel kritiek op het idee voor de invoering van het rekenexamen in het voortgezet onderwijs. Als dit plan onvoldoende steun krijgt in de Kamer, laat onderwijsminister Arie Slob het varen.

Het idee is dat scholen vanaf komend schooljaar 2019-2020 zelf een rekenexamen gaan afnemen, zo staat in een brief die de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob afgelopen november naar de Tweede Kamer stuurden. Leerlingen zouden er minimaal een vier voor moeten halen. Het resultaat zou op de cijferlijst moeten komen en gaan meetellen voor het behalen van het diploma. Zo kan volgens de minister recht worden gedaan aan het belang van rekenen in het curriculum.

Het plan kan niet op voldoende steun rekenen in de Tweede Kamer. Daar wordt gesproken over een ‘afrekentoets’, omdat het rekenexamen niet bedoeld zou zijn om de rekenvaardigheden van leerlingen te verbeteren. Kamerlid Paul van Meenen van regeringspartij D66 spreekt van de ‘Fyra van het onderwijs’, verwijzend naar de mislukte hogesnelheidstrein die al snel uit Nederland verdween. Ook regeringspartij CDA is tegen het plan van Van Engelshoven en Slob.

Het ziet ernaar uit dat met D66 en CDA een meerderheid in de Tweede Kamer het plan voor het rekenexamen zal afschieten. Slob heeft al in de Tweede Kamer laten weten dat hij zich daar bij neer zal leggen. Het ziet er dus naar uit dat het rekenexamen in het voortgezet onderwijs er niet komt.

Slob wil rekenen afsluiten met apart schoolexamen

Onderwijsminister Arie Slob wil dat rekenen in het voortgezet onderwijs wordt afgesloten met een apart schoolexamen. Dat staat in het informatieblad Rekenen telt mee van het ministerie van OCW.

Het ministerie meldt dat rekenen belangrijk is en blijft. ‘Afgelopen jaren is hard gewerkt aan de verbetering van rekenvaardigheden door leerlingen, docenten en scholen. Om die opgebouwde kennis vast te houden stelt minister Slob voor om rekenen in het voortgezet onderwijs af te sluiten met een apart schoolexamen. Zo telt rekenen mee voor het behalen van een diploma’, aldus OCW.

Het ministerie voegt eraan toe dat scholen zelf verantwoordelijk worden voor het op peil houden van de rekenvaardigheden. Ze worden tevens verantwoordelijk voor de afname van het schoolexamen.

In het regeerakkoord staat dat er in het schooljaar 2019-2020 een alternatief moet zijn voor rekentoets in het voortgezet onderwijs. Die kreeg veel kritiek en is daarom afgeschaft. Het voorstel van de minister moet nog door de Tweede Kamer.

Rekentoets telt vanaf dit schooljaar niet meer mee

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat de rekentoets dit schooljaar niet meer meetelt voor het vwo-eindexamen. Dat heeft onderwijsminister Arie Slob vrijdag getwitterd. Kort daarna verscheen er een brief met toelichting.

Slob liet onlangs al weten dat zijn inzet was om de rekentoets niet meer mee te laten tellen voor het vwo-eindexamen. Dat zei hij in antwoord op Kamervragen van Rudmer Heerema van de VVD, Paul van Meenen van D66 en Lisa Westerveld van GroenLinks.

Zij benadrukten dat leerlingen, docenten en scholen snel moesten weten waar ze aan toe zijn. Die helderheid is er nu dus: de rekentoets telt niet meer mee. Dat was overigens al het geval voor de eindexamens havo en vmbo.

Rekentoets nog wel afgenomen

In de brief met toelichting van Slob staat dat de rekentoets nog wel wordt afgenomen. Leerlingen kunnen het cijfer dat zij behalen, gebruiken als het gunstig is voor het behalen van cum laude. Als het daar ongunstig voor is, telt het niet mee. Deze mogelijkheid geldt alleen dit schooljaar. In de toelichting staat ook dat het behaalde cijfer voor de rekentoets wordt vermeld op de cijferlijst.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) reageert laaiend enthousiast op het nieuws:

Kindje van Dekker

De rekentoets werd in het schooljaar 2013-2014 ingevoerd. Toenmalig VVD-staatssecretaris Sander Dekker van OCW dacht dat hiermee de rekenkwaliteiten in het voortgezet onderwijs konden worden verbeterd.

Er kwam echter veel kritiek op de toets, omdat die vooral een toets begrijpend lezen zou zijn en niet de rekenkwaliteiten van leerlingen zou meten. Dekker bleef eraan vasthouden, maar nu hij van het politieke onderwijstoneel is verdwenen sneuvelt de toets.

Het mag wel opmerkelijk worden genoemd dat de ministerraad met afschaffing heeft ingestemd, in die zin dat Dekker daar nu als minister van Rechtsbescherming deel van uitmaakt. Het positieve bericht van Slob over het definitieve einde van de rekentoets – live and direct getweet – staat in contrast met het enthousiasme dat Dekker er altijd over tentoonspreidde.

Rekentoets telt zo goed als zeker niet meer mee

De rekentoets telt dit schooljaar niet meer mee voor het behalen van een diploma. Althans, dat is de inzet van onderwijsminister Arie Slob.

In antwoord op vragen van Paul van Meenen van D66, Lisa Westerveld van GroenLinks en Rudmer Heerema van de VVD over de rekentoets benadrukt Slob dat hij het belangrijk vindt dat leerlingen, docenten en scholen snel weten waar ze aan toe zijn.

‘Daarom wordt er hard gewerkt om de plannen uit het regeerakkoord zorgvuldig uit te werken. Daarbij gaat het zowel over het al dan niet meetellen van de rekentoets in dit schooljaar, als om een mogelijk alternatief hiervoor. Mijn inzet daarbij is dat de rekentoets al dit schooljaar niet meer meetelt’, aldus de minister.

Rekentoets afgeschaft: gemengde reacties

De afschaffing van de rekentoets leidt tot gemengde reacties in het onderwijs. In het regeerakkoord staat dat er uiterlijk in het schooljaar 2019-2020 een alternatief moet zijn.

Op de rekentoets, die enkele jaren geleden is ingevoerd, is vanaf het begin veel kritiek geweest vanuit het onderwijs. Volgens veel leraren was het meer een intelligentietoets, door de talige opgaven.

Toch zijn de eerste reacties op de definitieve afschaffing gemengd, vooral omdat het onderwijs zich afvraagt wat het alternatief zal zijn. Ook wordt gewezen op de kosten die inmiddels zijn gemaakt voor de ondeugdelijke rekentoets.

Alternatief voor rekentoets

Het afgelopen schooljaar telde de rekentoets nog steeds niet officieel mee voor het behalen van een vmbo- of havo-diploma. Op het vwo was het wel onderdeel geworden van de slaag-zak-regeling.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW gaf in het afgelopen jaar al aan dat er in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren wordt gewerkt aan een alternatief. Het nieuwe kabinet gaat hier dus mee door.

Rekentoets telt nog steeds niet mee voor vmbo en havo

De resultaten van de rekentoets tellen ook in het schooljaar 2017-2018 niet mee voor het behalen van het vmbo- en havo-diploma. Dat staat in een brief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

‘De resultaten die tot dusverre zijn behaald op de rekentoets geven mij nu nog onvoldoende basis om te kunnen beoordelen of het verantwoord is om het resultaat op de rekentoets te laten meetellen voor het behalen van het diploma in vmbo en havo’, zo staat in de brief.

Er staat ook in de brief dat samen met de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren wordt gewerkt aan een alternatief voor de rekentoets. Het ziet ernaar uit dat dit alternatief op zijn vroegst in 2018 gestalte kan krijgen.

Lees meer…

‘Besluit over rekentoets in kader van verkiezingen’

Er is nauwelijks een onderwerp te noemen dat in het voortgezet onderwijs voor meer chagrijn heeft gezorgd dan de rekentoets, zegt voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad. Hij suggereert dat het nieuws over het wijzigen van de opzet van de toets te maken heeft met de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart.

Rosenmöller reageert op het nieuws dat de rekentoets in zijn huidige vorm zijn langste tijd heeft gehad, zoals staatssecretaris Sander Dekker van OCW onlangs in een brief aan de Tweede Kamer meldde. Er komt een alternatieve rekentoets voor het vmbo en ook een voor havo en vwo.

De voorzitter van de VO-raad reageert blij verrast. Hij noemt het ‘een goede zaak’ dat Dekker zich door de Tweede Kamer ervan heeft laten overtuigen dat de rekentoets anders moet.

Rekentoets zorgt voor chagrijn

‘Er is nauwelijks een onderwerp te noemen dat in het vo voor meer chagrijn heeft gezorgd dan de rekentoets. Goed rekenen vindt iedereen belangrijk, maar een brede coalitie van leerlingen, leraren en scholen zag niets in een toets die beslissend kan zijn bij de vraag of je je examen haalt’, aldus Rosenmöller.

Hij plaatst het nieuws in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart: ‘Als je twee weken voor de verkiezingen hoort dat het ook anders kan, dan ben je blij voor leerlingen maar het roept wel de vraag op: had dit niet eerder gekund?’

Lees meer…

Rekentoets in huidige vorm heeft langste tijd gehad

De komende maanden wordt een alternatief voor de rekentoets uitgewerkt. Dat meldt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

Er komt een alternatief voor de rekentoets voor het vmbo en ook een voor havo en vwo. De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) is betrokken bij de uitwerking ervan, schrijft de staatssecretaris. Daarbij zijn niet alleen wiskundeleraren betrokken, maar ook wetenschappers en deskundigen van het nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling SLO.

‘De komende maanden zullen zij het alternatief verder uitwerken en andere partijen raadplegen die betrokken zijn bij het rekenonderwijs. Ook wordt er een tijdpad voor de uitwerking en invoering van het alternatief opgesteld’, aldus Dekker.

Lees meer…

Niet meer meetellen?

Wiskundedocent Karin den Heijer van het openbare Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam, die tevens bestuurslid is van Beter Onderwijs Nederland (BON), vraagt op Twitter naar aanleiding van dit nieuws aan Dekker of nu ook het cijfer van ‘deze ondeugdelijke toets’ niet meer meetelt:

Ook vraagt ze zich af wat ‘deze grap’ heeft gekost:

Den Heijer is al sinds het begin fel tegenstander van de rekentoets, omdat die volgens haar niet zozeer rekenvaardigheden toetst, maar vooral of leerlingen goed begrijpend kunnen lezen.

Resultaten rekentoets 2016 per school

Het ministerie van OCW heeft de resultaten van de rekentoets 2016 in het voortgezet onderwijs op school- en vestigingsniveau online geplaatst.

In een korte toelichting meldt het ministerie dat de gemiddelde cijfers en voldoendepercentages zijn berekend over alle eindexamenkandidaten met een uitslag (dus geslaagd of gezakt).

Van scholen en vestigingen waar minder dan 10 leerlingen een uitslag hadden, zijn de resultaten van de rekentoets niet vermeld. Het niet-bekostigd onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs zijn ook niet meegerekend.

Rekentoets beter gemaakt

De rekentoets is in 2016 beter gemaakt dan in 2015. De landelijke resultaten van 2016 zijn afgelopen najaar bekendgemaakt. Ga voor meer informatie naar Onderwijs in cijfers.

Download ‘Resultaten rekentoets 2016’

LAKS wil meedoen aan verkiezingen

Het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) wil meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen.

De scholierenorganisatie meldt dat het onderwijs meer en meer draait om slagingspercentages en geld en dat individuele talentontwikkeling daar zwaar onder lijdt.

‘De toekomst van scholieren en Nederland als kenniseconomie staat op het spel. De politiek luistert niet. Dit is voor het LAKS de reden om mee te doen aan de verkiezingen van 15 maart 2017’, zo staat op de website van het LAKS. Lijsttrekker is LAKS-voorzitter Sven Annen.

Het LAKS wil onder meer een verbod op particuliere examentrainingen, herinvoering van de basisbeurs en afschaffing van de rekentoets.

Lees meer…

Dekker moet alternatief rekentoets uitwerken

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die staatssecretaris Sander Dekker van OCW oproept een alternatief uit te werken voor de huidige rekentoets. Een andere motie om deze omstreden toets af te schaffen, heeft het niet gehaald.

Jasper van Dijk van de SP, Paul van Meenen van D66 en Michel Rog van het CDA hadden een motie ingediend waarin Dekker wordt opgeroepen om in overleg met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) een alternatief uit te werken voor de rekentoets. Daarbij moet centraal staan dat het rekenonderwijs wordt verbeterd.

Alternatief rekentoets minder belastend

De NVvW wil rekenlessen integreren in wiskundelessen, zo staat in een brief aan Dekker. Daarnaast zou rekenen ook aan bod moeten komen in andere vakken. Het alternatief moet ertoe leiden dat alle leerlingen aan het einde van de onderbouw op een fundamenteel niveau kunnen rekenen.

Deze aanpak biedt volgens de NVvW meer garantie op structurele verbetering van de rekenvaardigheden dan de huidige rekentoets. Bovendien zou de alternatieve aanpak minder belastend zijn voor de schoolorganisatie.

Miscommunicatie over rekentoets

De aangenomen motie volgt op een brief van Dekker aan de Tweede Kamer waarin hij aangaf dat hij met de huidige rekentoets wilde doorgaan. Er was volgens hem sprake van miscommunicatie over het al of niet uitwerken van een alternatief.

LAKS vindt scholen laks met rekenonderwijs

Veel scholen voor voortgezet onderwijs voldoen niet de plicht om rekenonderwijs aan te bieden, terwijl ze wel de rekentoets afnemen, meldt het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS).

Het LAKS stelt dat het rekenonderwijs van een ‘belabberd niveau’ is. De scholierenorganisatie baseert zich voor die conclusie op een inventarisatie onder leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Volgens het LAKS wordt op veel scholen geen rekenonderwijs gegeven, terwijl de scholen verplicht zijn leerlingen te ondersteunen in het verbeteren van hun rekenniveau.

LAKS-voorzitter Sven Annen: ‘Scholieren worden nu massaal afgerekend op iets waar op scholen nauwelijks aandacht aan wordt besteed.’ De scholierenorganisatie roept de Tweede Kamer op de rekentoets uit de kernvakkenregel van het vwo te halen.

Vwo’ers halen (bijna) allemaal rekentoets

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW meldde onlangs in een brief aan de Tweede Kamer dat bijna alle vwo’ers de rekentoets halen. De zeldzame vwo’ers die een onvoldoende scoren, halen volgens hem sowieso al niet hun eindexamen.

Alleen slechte vwo’ers zakken voor rekentoets

De zeldzame vwo’ers die geen voldoende scoren op de rekentoets, halen sowieso al niet hun eindexamen. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

Op basis van eerdere cijfers meldde Dekker dat de rekentoets in het vwo goed was gemaakt. Inmiddels zijn er nieuwe cijfers beschikbaar waaruit blijkt dat het resultaat nog beter is dan hij al dacht.

‘Uit de definitieve resultaten (…) blijkt dat afgerond 100 procent van de vwo-eindexamenkandidaten een 5 of hoger heeft gehaald en bijna 95 procent een voldoende (6 of hoger)’, aldus de staatssecretaris.

Er zijn volgens hem wel vwo-eindexamenkandidaten die voor de rekentoets lager dan een 5 hebben gehaald, maar ‘zij zouden (…) vanwege hun resultaten op andere examenonderdelen het diploma sowieso niet hebben gehaald’.

Vanaf het afgelopen schooljaar 2015-2016 telt het resultaat op de rekentoets mee voor het behalen van het vwo-diploma.

Lees meer…

Opgaven rekentoets openbaar

Op rekenopgaven-etalage.nl staat het overgrote deel van de opgaven van de rekentoets 2015-2016.

De website is gelanceerd door het College voor Toetsen en Examens (CvTE), nadat vorig jaar was gebleken dat er in het onderwijs behoefte is aan transparantie over de rekentoets.

De gedachte achter de nieuwe website is dat die scholen en docenten kan helpen om het rekenonderwijs te verbeteren.

Rekentoets blijft: moties van oppositie afgewezen

Twee moties tegen de rekentoets hebben het in de Tweede Kamer niet gehaald.

D66-Kamerlid Paul van Meenen en zijn collega Michel Rog van het CDA hadden een motie ingediend om de toets per direct af te schaffen. In hun motie gaven ze aan dat het een slechte zaak is dat er nu leerlingen zakken op basis van een volgens hen ondeugdelijke toets.

Rekentoets blijft in kernvakkenregeling

In een andere motie drongen Rog, Van Meenen en de Kamerleden Jasper van Dijk (SP) en Eppo Bruins (ChristenUnie) erop aan de rekentoets geen deel meer te laten uitmaken van de kernvakkenregeling.

Volgens de vier indieners is er in het onderwijs nauwelijks draagvlak voor de toets en wordt het zinloos geacht om er nog langer geld en energie in te steken.

Beide moties van de oppositie in de Tweede Kamer zijn verworpen.

Vangnet rekentoetsen vwo niet nodig

Op basis van de goede resultaten is besloten om het vangnet voor de rekentoetsen in het vwo niet in werking te laten treden, melden minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

Vanaf dit schooljaar telt de hoogte van het cijfer voor de rekentoets mee voor het behalen van het vwo-diploma. Als onderdeel van het invoeringstraject, bestond de mogelijkheid van een vangnet tijdens dit schooljaar.

Rekentoetsen goed gemaakt

Als meer dan 5 procent van de leerlingen extra zou zakken vanwege de rekentoets, zou het vangnet in werking treden. Leerlingen zouden dan niet minimaal een 5 maar een 4 hoeven scoren.

Voor beide rekentoetsen in het vwo (3F en 3ER) wordt de grens van 5 procent niet overschreden. Dit betekent, zo schrijven Bussemaker en Dekker, dat geen gebruik wordt gemaakt van het vangnet.

Het feit dat de rekentoets in het vwo dit jaar goed is gemaakt, betekent volgens hen dat deze toets– in lijn met het aangekondigde invoeringstraject – vanaf schooljaar 2016-2017 onderdeel zal uitmaken van de kernvakkenregel in het vwo.

Kamer wil leraren spreken over rekentoets

De Tweede Kamer wil met wiskundeleraren en het College voor Toetsen en Examens in gesprek over de rekentoets in het voortgezet onderwijs. 

Deze week is namens de vaste kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een brief uitgegaan naar het CvTE met het verzoek volledige inzage te geven in de rekentoetsen die in 2015 in het vwo zijn afgenomen. De commissieleden willen een aantal deskundigen/docenten een selectie laten samenstellen van de opgaven uit de toets en deze met de docenten en leden van het CvTE bespreken. Deze bijeenkomst wordt openbaar.

De rekentoets houdt de gemoederen al lang bezig. De toets is inmiddels verplicht gesteld in het voortgezet onderwijs, maar docenten vinden hem ongeschikt, omdat de rekenopgaven vaak ‘zijn verpakt in een grote hoeveelheid taal’. De Raad van State adviseerde de regering onlangs nog de rekentoets en de uitgangspunten ervan nog eens goed tegen het licht te houden. Overigens telt de rekentoets dit jaar alleen nog mee op het vwo en niet op vmbo en havo. Daar wordt later, op basis van de resultaten, bepaald wanneer de toets gaat meetellen voor het eindexamen.

 

‘Soms lager schooladvies vanwege rekentoets’

Leerlingen in groep 8 van de basisschool krijgen soms een lager advies voor het voortgezet onderwijs omdat de docent denkt dat zijn of haar leerling daar de rekentoets uiteindelijk niet gaat halen. Dat meldt de Telegraaf.

De krant baseert zich op zelfstandig adviseur Suzanne Sjoers. Zij zegt ‘enkele gevallen’ te kennen. Op basis hiervan stelt ze dat de rekentoets in het voortgezet onderwijs ‘enorm afschrikwekkend werkt’.

Peter Hulsen van het informatiepunt Ouders & Onderwijs zegt in de Telegraaf dat dit ‘ongewenste bijeffect van de rekentoets niet onbekend’ is.

Resultaten rekentoets 2015

Het ministerie van OCW heeft de resultaten van de rekentoets 2015 online gezet.

De gemiddelde cijfers en voldoendepercentages zijn berekend over alle eindexamenkandidaten met een uitslag (dus geslaagd of gezakt).

Van scholen en vestigingen waar minder dan 10 leerlingen een uitslag hadden, zijn de resultaten van de rekentoets niet vermeld. Het niet-bekostigd onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs zijn niet meegerekend.

Het ministerie meldt dat alle schoolsoorten en leerwegen in het voortgezet onderwijs in 2015 gemiddeld betere resultaten hebben behaald met hun rekenonderwijs dan in 2014.

Lees meer…

OCW gaat resultaten rekentoets openbaar maken

Het ministerie van OCW maakt de resultaten van de rekentoets over 2015 per school, vestiging en afdeling openbaar. Dat staat in een brief die namens staatssecretaris Sander Dekker naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Directeur voortgezet onderwijs Christianne Mattijssen van het ministerie van OCW laat namens Dekker weten dat voor het besluit tot openbaarmaking van rekentoetsresultaten de scholen om hun zienswijze is gevraagd. Een aantal scholen heeft daarop gereageerd.

Eén school merkte op bedenkingen te hebben bij openbaarmaking van de resultaten, omdat leerlingen gebruik kunnen maken van alle kansen voor de rekentoets. Dat zou ertoe kunnen leiden dat scholen met veel leerlingen die de toets pas na verschillende keren halen lager scoren dan scholen waar veel leerlingen de toets in één keer halen.

Mattijssen ontzenuwt deze bedenking door te benadrukken dat de resultaten die openbaar worden gemaakt, de gemiddelden zijn van de hoogst behaalde cijfers van alleen de
eindexamenkandidaten. ‘Daardoor is van onevenredige benadeling van scholen
waar alle leerlingen aan alle kansen deelnemen geen sprake’, aldus Mattijssen.

Een andere school stelde dat het nog te vroeg zou zijn om de resultaten openbaar te maken. Mattijssen is het hier niet mee eens. Zij wijst erop dat de rekentoets sinds het schooljaar 2013-2014 een verplicht onderdeel van het eindexamen van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs is.

De resultaten van de rekentoets van 2015 zullen openbaar worden gemaakt op de website www.rijksoverheid.nl. De resultaten zullen niet tot individuele leerlingen herleidbaar zijn. Er kan overigens nog bezwaar worden aangetekend tegen het besluit.

Raad van State: is uitgangspunt rekentoets wel juist?

De rekentoets moet nog eens goed tegen het licht worden gehouden, adviseert de Raad van State aan de regering. Het hoogste adviesorgaan van de regering vindt dat de uitgangspunten van de rekentoets opnieuw moeten worden doorgerekend.

Het advies gaat onder andere over de invoering van een lichtere toets voor leerlingen die grote moeite hebben met rekenen. De raad concludeert dat een lichtere rekentoets niet kan worden ingevoerd door examenbesluiten te wijzigen. ‘De wet gaat namelijk uit van één rekenniveau per schoolsoort. De lichtere rekentoets kan daarom alleen worden ingevoerd door een wetswijziging’, aldus de Raad van State.

De invoering van de lichtere rekentoets zal leiden tot extra administratieve lasten voor scholen. ‘Zij moeten beoordelen of een leerling voor deelname aan die toets in aanmerking komt, ze moeten gegevens over de rekenvorderingen van leerlingen bijhouden en ze moeten de Onderwijsinspectie tekst en uitleg kunnen geven.’ Het hoogste adviesorgaan van de regering vindt dat die extra lasten aan de scholen moeten worden vergoed.

Uitgangspunt in twijfel getrokken
Het advies gaat ook over de vraag of een voldoende rekenniveau voor het vervolgonderwijs niet te hoog gegrepen is voor alle leerlingen. Dat rechtvaardigt volgens de raad de principiële vraag of het idee van basisrekenvaardigheden voor alle leerlingen wel juist is. ‘Dat was echter wel het uitgangspunt van het beleid. De Afdeling adviseert dan ook om de uitgangspunten van de rekentoets opnieuw door te rekenen.’

Het advies van de Raad van State dateert van augustus, maar is nu pas openbaar gemaakt.

Lees meer…

Kamerbrief bevestigt uitstel rekentoets vmbo/havo

Het resultaat op de rekentoets telt dit schooljaar alleen mee op het vwo en nog niet op het vmbo en havo. Dat bevestigen minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

Voor vmbo- en havo-leerlingen geldt dat zij de rekentoets wel moeten maken en dat het resultaat op de cijferlijst komt te staan zonder dat dit meetelt voor het behalen van het diploma. Wanneer de rekentoets op het vmbo en havo daar wel voor gaat meetellen, net zoals op het vwo, is nog niet bekend.

‘Voor het vmbo en havo zullen wij de resultaten constant monitoren. Wij informeren u op de gebruikelijke wijze in de voortgangsrapportage taal en rekenen. Op basis van de resultaten zal vervolgens het moment kunnen worden bepaald waarop het resultaat van de rekentoets gaat meetellen voor het behalen van het diploma in een vmbo-leerweg of op het havo’, zo staat in de brief van Bussemaker en Dekker.

Overleg rekentoets pas na zomerreces

Het algemeen overleg in de Tweede Kamer over de rekentoets is uitgesteld tot na het zomerreces. Een nieuwe datum is nog niet bekend.

Het overleg was gepland op 1 juli, maar dat gaat niet door. Paul van Meenen van D66 – fel tegenstander van de rekentoets – vindt het schandalig dat het overleg is uitgesteld, omdat volgens hem nu veel leerlingen in het voortgezet onderwijs met een grote onzekerheid het nieuwe schooljaar ingaan, zo heeft hij gezegd op BNR Nieuwsradio.

Hij doelt op de onzekerheid of ze een diploma gaan halen: ‘Als we kijken naar de cijfers zoals die er tot nu toe zijn, dan gaan tienduizenden leerlingen – met name op het vmbo en de havo – hun diploma niet meer halen. Dat lijkt me volkomen onterecht’, aldus Van Meenen.

Cito: rekentoets heel goed middel!
Het Cito blijft ondanks voortdurende kritiek achter de verplichte rekentoets staan. Dat heeft voorzitter Marten Roorda van de raad van bestuur van het toetsinstituut op BNR Nieuwsradio gezegd. Het Cito produceert de rekentoets in opdracht van het ministerie van OCW.

‘We willen met z’n allen dat de rekenvaardigheid voldoende is, bijvoorbeeld als je gaat werken of als je naar vervolgonderwijs gaat. Dan is de rekentoets een heel goed middel om de rekenvaardigheid te vergroten. Dat dat het geval is, blijkt nu ook’, aldus Roorda.

Hoogleraar: rekentoets ‘verwerpelijk’ en ‘waanzin’
In de Telegraaf kwam dinsdag Hans van Luit aan het woord over de rekentoets. Hij is aan de Universiteit Utrecht hoogleraar diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie. Van Luit noemde de rekentoets een ‘verwerpelijk middel’ en zelfs ‘waanzin’.

‘Je zou voor al je vakken een 10 kunnen halen, maar als je de rekentoets niet haalt, krijg je geen diploma. Dat is toch erg raar’, vindt Van Luit. ‘De opgaven zijn verpakt in een grote hoeveelheid taal, waardoor ze alleen oplosbaar zijn met de nodige vaardigheid in begrijpend lezen.’