Rinda den Besten: ‘Kwaliteit gaat gierend achteruit’

Voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad zegt in de Volkskrant dat de kwaliteit van het onderwijs ‘gierend achteruit gaat’. Volgens haar staat het onderwijs ‘in de fik’.

‘Al doen we elke dag nóg zo ons best, we kachelen achteruit’, aldus Den Besten. De politiek heeft daar volgens haar geen oog voor. ‘Het is verbijsterend hoe we buiten de begroting zijn gevallen.’ Een verklaring daarvoor heeft ze niet, maar ze heeft wel een vermoeden: ‘Misschien is onze sector te bescheiden, te lief.’

Gelijke kansen?

Ze wijst in het interview ook op de toetscultuur in het onderwijs en de toenemende kansenongelijkheid. ‘Dat de eindtoets verkeerd uitpakt voor de verkeerde groep kinderen is evident. Vandaar de heftige discussie welke rol de leraar of de toets moet spelen bij de doorstroming naar het voortgezet onderwijs.’

Den Besten zegt in de krant verder dat de PO-Raad voor keuzevrijheid voor ouders is, zoals geformuleerd in de wet Meer ruimte voor nieuwe scholen. ‘Dat er nu ook particuliere basisscholen worden gesticht, duidelijk met ouders die daar het geld voor hebben, dat klopt. Maar wij willen de boel niet op slot gooien.’

Lees meer…

 

PO-Raad eens met Slob: betere verantwoording nodig

Schoolbesturen moeten beter verantwoorden wat ze met hun geld doen. Dat vindt voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad, meldt Trouw.

Ze schaart zich in de krant achter de inhoud van een brief van onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob aan de Tweede Kamer. In die brief staat onder andere dat schoolbesturen hun financiële verantwoording moeten verbeteren.

Den Besten is het met de ministers eens. Zij vindt het bijvoorbeeld niet kunnen dat er tegenwoordig nog schoolbesturen zijn die hun jaarverslag niet online publiceren.

Alles online

VOS/ABB benadrukt al jaren dat bij een goede publieke verantwoording hoort dat schoolbesturen hun jaarverslagen online publiceren, zodat iedereen kan zien waaraan het belastinggeld voor goed onderwijs is besteed.

In de praktijk gebeurt dat ook, zo schreef beleidsmedewerker Ronald Bloemers van VOS/ABB onlangs in een commentaar naar aanleiding van de brief van Slob.

‘De afgelopen tijd heb ik bijna 100 schoolbestuurders gesproken, onder andere over de manier waarop zij verantwoording afleggen. Uit die gesprekken bleek dat ze allemaal hun jaarverslagen met uitgebreide financiële verantwoording online zetten. Zo kan iedereen die dat wil, zien waaraan het onderwijsgeld is besteed’, aldus Bloemers.

Lees het commentaar

PO-Raad blijft aandringen op onderzoek naar bekostiging

Voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad blijft aandringen op een parlementair onderzoek naar de bekostiging van het primair onderwijs. 

Zij zegt in het Financieele Dagblad dat een parlementair onderzoek een einde kan maken aan de welles-nietesdiscussie tussen de scholen die vinden dat ze te weinig geld krijgen en de regering die stelt voldoende geld te geven.

‘We willen een parlementair onderzoek, zodat voor eens en voor altijd duidelijk wordt of de bekostiging toereikend is om alle verwachtingen en ambities waar te maken. Als het antwoord hierop ‘ja’ is, is de discussie wat ons betreft gesloten en hoor je ons hier niet meer over. Maar als het antwoord ‘nee’ luidt, dan betekent dat maar één ding: dat de regering niet langer kan wegkijken, maar serieus moet investeren in het primair onderwijs. Bezuinigen op onderwijs is funest voor de hele maatschappij’, aldus Den Besten.

Lees meer…

PO-Raad luidt noodklok over lerarentekort

Het lerarentekort in het primair onderwijs wordt ‘heel nijpend’. Dat heeft voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad gezegd in het radioprogramma De Ochtend Van 4.

Den Besten legde uit dat het lerarentekort het gevolg is van de vergrijzinging, waardoor veel leraren met pensioen gaan, en van het feit dat door strengere toelatingseisen er minder pabo-studenten zijn. Het aantal afgestudeerde pabo’ers zal in 2020 de helft bedragen van het aantal dat in 2007 met een diploma van de opleiding afkwam.

Lerarentekort vooral in Randstad

De voorzitter van de sectororganisatie wees er ook op dat het lerarentekort zich nu nog niet in het hele land voordoet. Het gaat vooralsnog om de Randstad, maar over een aantal jaren zal eveneens in gebieden met demografische krimp een tekort aan leraren ontstaan.

Er moeten volgens Den Besten twee dingen gebeuren om het lerarentekort tegen te gaan. Het imago van het beroep moet beter worden en er moet geld bij. Zij is het met de Algemene Onderwijsbond eens dat er minstens anderhalf miljard euro bij moet.

Beluister het interview:

Anko van Hoepen vicevoorzitter PO-Raad

De algemene ledenvergadering van de PO-Raad heeft ingestemd met de benoeming van Anko van Hoepen tot vicevoorzitter van het bestuur. De ALV ging tevens akkoord met de herbenoeming van bestuursvoorzitter Rinda den Besten.

Van Hoepen volgt per 1 februari 2017 Simone Walvisch op. Vanaf 2013 zit hij al in het algemeen bestuur van de sectororganisatie van het primair onderwijs.

Van Hoepen werd in 2007 bestuurder van de Alpha Scholengroep, een samenwerkingsverband van christelijke basisscholen op Zuid-Beveland. Hij was eerder leraar, IB’er en schooldirecteur.

De herbenoeming van Rinda den Besten betekent dat zij na vier jaar haar tweede termijn als bestuursvoorzitter ingaat.

Lees meer…

Anko van Hoepen nieuwe vicevoorzitter PO-Raad

Anko van Hoepen is voorgedragen als de nieuwe vicevoorzitter van de PO-Raad. Hij is daarmee de beoogd opvolger van Simone Walvisch.

Van Hoepen is sinds 2007 bestuurder van de Alpha Scholengroep, een samenwerkingsverband van christelijke basisscholen op Zuid-Beveland. Vanaf 2013 zit hij in het algemeen bestuur van de PO-Raad.

Als de algemene ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad op 24 november instemt met de voordracht van Van Hoepen, zal hij op 1 februari 2017 Simone Walvisch opvolgen.

De PO-Raad meldt verder dat de ALV om instemming zal worden gevraagd voor de herbenoeming van Rinda den Besten als voorzitter van de sectororganisatie van het primair onderwijs.

Rinda den Besten blijft volgens Opzij topvrouw

Voor het derde achtereenvolgende jaar staat voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad in de top 100 van meest invloedrijke vrouwen van Nederland.

De ranglijst met topvrouwen wordt elk jaar samengesteld door het feministische maandblad Opzij. Den Besten staat in het rijtje invloedrijke vrouwen in de categorie ‘Onderwijs en wetenschap’.

Het maandblad roemt Den Besten om haar inzet voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen en om de uitspraak dat Nederland niet terug mag naar de situatie waarin het voor ‘dubbeltjes’ niet mogelijk was een ‘kwartje’ te worden.

Eerder stond ook oud-voorzitter Kete Kervezee van de PO-Raad Kete op de lijst van Opzij.

Kansencheck voor betere benutting van talenten

Onderwerp het hele onderwijssysteem, van 0 tot 23 jaar, aan een kansencheck. Zo kan duidelijk worden waar het systeem knelt en leerlingen worden belemmerd bij het doorstromen naar hogere onderwijsniveaus.

Dit idee komt van voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad. Ze denkt dat met een dergelijke check de kansenongelijkheid in het onderwijs kan worden weggewerkt.

Dubbeltje wordt geen kwartje

Volgens Den Besten blijft nu veel talent onderbenut: ‘Een dubbeltje lijkt geen kwartje meer te kunnen worden.’ Zij vindt dat het onderwijs er alles aan moet doen om ongelijkheid aan te pakken.

Een kansencheck zou inzichtelijk kunnen maken ‘aan welke knoppen precies moet worden gedraaid om ieder kind gelijke kansen te kunnen geven’.

Het idee van Den Besten volgt op de constatering van de Inspectie van het Onderwijs dat de kansenongelijkheid in het onderwijs de laatste jaren is toegenomen.

Rinda den Besten bestuurslid NOC*NSF

Leden van NOC*NSF hebben ingestemd met de benoeming van voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad tot bestuurslid van de nationale sportkoepel.

Met de bestuursfunctie bij NOC*NSF hoopt Den Besten ‘de werelden van het onderwijs en de sport nog beter met elkaar te kunnen verbinden en het mogelijk te maken dat iedereen aan sport kan meedoen’. De PO-Raad meldt dat het een onbezoldigde functie is.

De leden van NOC*NSF hebben ook ingestemd met de benoeming van Raymon Blondel tot bestuurslid. Hij volgt Wim Ludeke op, die bestuursvoorzitter is van De Onderwijsspecialisten. Ludeke is ook bestuurslid van de PO-Raad.

Lees meer…

Voorzitter PO-Raad wordt bestuurslid NOC*NSF

Voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad is voorgedragen als bestuurslid van de sportkoepel NOC*NSF.

Leden van NOC*NSF stemmen op 9 mei of Den Besten officieel deel zal gaan uitmaken van het zeven leden tellende bestuur. De PO-Raad meldt dat deze functie onbezoldigd is.

Met de bestuursfunctie bij NOC*NSF hoopt Den Besten ‘de werelden van het onderwijs en de sport nog beter met elkaar te kunnen verbinden en het mogelijk te maken dat iedereen aan sport kan meedoen’.

Als leden van NOC*NSF ermee instemmen, wordt Den Besten binnen de sportkoepel de opvolger van Wim Ludeke. Hij is bestuursvoorzitter van De Onderwijsspecialisten en tevens bestuurslid van de PO-Raad.

Maandblad Opzij zet Rinda den Besten in top 100

Voorzitter Rinda den Besten staat in de top 100 van machtigste vrouwen van Nederland. Ze staat op plaats 7 in de categorie ‘Onderwijs en wetenschap’.

De top 100 van machtigste vrouwen van Nederland is een initiatief van opinieblad Opzij. Het is voor de zesde keer dat de lijst is opgesteld.

Den Besten reageert op de website van de PO-Raad: ‘Wat mij betreft gaat het niet om macht, ik spreek liever over invloed. Het is een eervolle notering en bovendien een compliment voor het primair onderwijs.’

Eerder stond ook oud-voorzitter van de PO-Raad Kete Kervezee op de lijst.

Wethouder en locoburgemeester
Rinda den Besten is sinds april 2013 voorzitter van de PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs. Daarvoor was ze PvdA-wethouder en locoburgemeester in Utrecht. Eerst had ze onder andere onderwijs in haar portefeuille, later onder meer jeugdzorg.

In oktober jongstleden werd Den Besten door staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid benoemd tot ambassadeur van de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.

Dat leidde tot Kamervragen van de SP, omdat tegenover 12 dagen ambassadeurschap een vergoeding staat van 12.000 euro. Bovendien vond de SP het niet kunnen dat er na twee eerdere benoemingen van PvdA’ers in de zorg Van Rijn weer een partijgenoot koos.

Elf personen besturen PO-Raad

Rinda den Besten is begonnen als voorzitter van de PO-Raad. Zij vormt samen met vice-voorzitter Simone Walvisch het dagelijks bestuur. De sectororganisatie heeft daarnaast een algemeen bestuur met negen leden.

De PO-Raad had een college van bestuur onder voorzitterschap van Kete Kervezee, die nu met pensioen is, en een raad van toezicht. De nieuwe structuur met een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur is bedoeld om de directe betrokkenheid van het onderwijs bij de PO-Raad te vergroten.

Het openbaar onderwijs is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door Albert Helder en Ingrid Verheggen. Helder is nu nog directeur-bestuurder van de de bij VOS/ABB aangesloten Friese Onderwijsgroep Fier in Stiens. Op 1 juni wordt hij algemeen directeur van de Stichting Proloog voor openbaar primair onderwijs in de gemeente Leeuwarden. Deze stichting is ook lid van VOS/ABB. Verheggen is bestuursvoorzitter van de Almeerse Scholen Groep.

In het algemeen bestuur van de PO-Raad zit ook Wim Ludeke, bestuursvoorzitter van de bij VOS/ABB aangesloten Onderwijsspecialisten in Arnhem. Huub van Blijswijk zit eveneens in het algemeen bestuur. Hij is nu nog voorzitter van Lucas Onderwijs, een grote interzuilaire onderwijsstichting in Den Haag en omgeving, maar wordt op 1 augustus voorzitter van het dagelijks bestuur van de Stichting BOOR voor openbaar onderwijs in Rotterdam.