Gespreksleidraad school en politie

Scholen kunnen gratis een gespreksleidraad downloaden voor versterking van de samenwerking tussen school en politie. Het document is beschikbaar gesteld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Volgens het CCV biedt een goede samenwerking tussen school en politie meerwaarde voor de veiligheid van leerlingen. Als zich een incident voordoet, is het goed als de school precies weet wie de contactpersoon bij de politie is. Voor de politie is het handig om veel jongeren te leren kennen door regelmatig preventief op een school aanwezig te zijn. Andersom wordt voor de jongeren de drempel lager om contact op te nemen met de politie.

Gespreksleidraad helpt bij inventarisatie veiligheidsthema’s

Om school en politie te helpen heldere afspraken over deze samenwerking te maken, heeft het CCV de gespreksleidraad ontwikkeld. Deze helpt ook bij de inventarisatie van veiligheidsthema’s op de school. Denk daarbij bijvoorbeeld aan (cyber)pesten, fysiek en psychisch geweld, seksueel grensoverschrijdend gedrag, wapenbezit, discriminatie, diefstal en vernieling, alcohol en drugs, zowel binnen als buiten de school.

De politie heeft in het visiedocument Politie en schoolveiligheid het voornemen uitgesproken dat elke school, van basisonderwijs tot mbo, een vaste contactpersoon bij de politie krijgt. De gespreksleidraad van CCV is bedoeld voor een gesprek tussen deze contactpersoon en de school.

Meer informatie

Tips om conflict in Turkije uit de school te houden

De Stichting School & Veiligheid helpt scholen om het conflict in Turkije uit de klas te houden. Er worden tips gegeven over het omgaan met spanningen tussen aanhangers van de Turkse president Erdogan en die van zijn tegenstander Gülen.

De stichting waarschuwt dat het spannend kan worden als de scholen na de vakantie weer beginnen. ‘Het kan zijn dat door de couppoging de verhoudingen op scherp komen te staan tussen kinderen van ouders die zich met verschillende groepen associëren. Dit kan over en weer leiden tot pestgedrag. Bespreek dit met uw team en spreek af om extra alert te zijn.’

Ook jonge kinderen krijgen nieuws uit Turkije mee

Vanaf groep 3 van de basisschool krijgen kinderen het wereldnieuws al mee. Tieners reageren er vaak heftig op. Kinderen die in Turkije op vakantie zijn geweest, hebben de reacties op het nieuws misschien van nabij meegemaakt. Andere kinderen hebben wellicht familie in Turkije of hebben er hun ouders over gehoord.

Met name scholen die (veel) Turkse leerlingen hebben, kunnen zich daarom maar beter voorbereiden, vindt de stichting School & Veiligheid.

Op haar website adviseert de stichting scholen om op de eerste schooldag na de vakantie meteen aandacht te besteden aan de gebeurtenissen in Turkije. ‘Peil het sentiment in de klas en zorg voor een open gesprek waar de kinderen hun verschillende verhalen kunnen vertellen. Wees alert op pesten.’

Lees hier de tips op de website van de stichting School & Veiligheid.

De helpdesk van de stichting School & Veiligheid is op werkdagen van 9 tot 16 uur bereikbaar voor vragen: 030- 2856616, helpdesk@schoolenveiligheid.nl

Handreiking voor vertrouwenspersonen

De Stichting School & Veiligheid heeft een nieuwe Handreiking voor vertrouwenspersonen in het onderwijs gemaakt. Dit handboek en naslagwerk vervangt de eerder gepubliceerde Toolkit.

Elke school heeft een of meer vertrouwenspersonen, die door de jaren heen steeds belangrijker zijn geworden. Zij zijn het aanspreekpunt bij ongewenst gedrag en moeten effectief en zorgvuldig handelen in vaak precaire situaties. Ouders, leerlingen en onderwijsmedewerkers kunnen met klachten en vertrouwelijke problemen bij hen terecht. Vertrouwenspersonen leveren een bijdrage aan een positief pedagogisch klimaat en vervullen een spilfunctie binnen het sociale veiligheidsbeleid.

De nieuwe handreiking helpt vertrouwenspersonen in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs bij het uitvoeren van hun functie in de schoolpraktijk met onder meer:

  •  informatie over relevante wetgeving zoals ‘Opvang, ondersteuning en begeleiding’; ‘Voorlichting en preventie’; ‘Beleidsadvisering’ en ‘Klachten en klachtroutes’;
  • praktische hulpmiddelen en tools, waaronder een voorbeeld klachtregistratieformulier, dat kan helpen elk gesprek objectief te registeren, en een Modelgedragscode voor schoolmedewerkers, om aan te geven welk gewenst en professioneel gedrag van medewerkers op school wordt verwacht.

De Handreiking voor vertrouwenspersonen in het onderwijs (po, vo en mbo) is voor 20 euro te bestellen.