Subsidie voor scholing en ontwikkelnetwerken

Er is opnieuw subsidie beschikbaar voor de scholingsmaatregelen uit het Sectorplan-VO, meldt het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion.

Schoolbesturen kunnen tot 1 september 2017 subsidie aanvragen voor gesprekstrainingen, intervisietrainingen, lerende netwerken en HR-opleidingen voor leidinggevenden.

Het is ook mogelijk subsidie aan te vragen voor andere maatregelen uit het Sectorplan-VO, zoals de loopbaan- en ontwikkelscans, employabilitytrainingen en werkanalyses.

Lees meer op de website van Voion.

Sociale partners blij met goedkeuring sectorplan

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het Sectorplan Voortgezet Onderwijs goedgekeurd. Eerder werd bekend dat hij ook zijn goedkeuring heeft gegeven aan het sectorplan primair onderwijs.

De sociale partners in het voortgezet onderwijs, verenigd in het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion, zijn blij met de goedkeuring van het sectorplan. ‘Daarmee kan de sector werken aan duurzame inzetbaarheid van werknemers in het voortgezet onderwijs en de werkloosheid beperken’, meldt Voion. De uitvoering van het plan kost bijna 8,4 miljoen euro. Daarvan betaalt het ministerie van SZW de helft.

Negentien scholen en besturen hebben ideeën aangeleverd voor de sectorale maatregelen zoals die nu in het Sectorplan Voortgezet Onderwijs staan. Zo zijn er verschillende activiteiten opgenomen om medewerkers op een positieve manier aan het werk te laten en vooral te houden. En komen er trainingsmogelijkheden om een stap naar een andere baan te maken.

Verder staat de dialoog centraal. De sociale partners in het voortgezet onderwijs verwachten dat als leidinggevenden en werknemers meer en betere gesprekken met elkaar voeren en meer reflecteren op hun eigen werk en ontwikkeling, dit ten goede komt aan duurzame inzetbaarheid.

Lees meer…

Asscher akkoord met sectorplan duurzame inzetbaarheid

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid is akkoord met het sectorplan voor inzetbaarheid en professionalisering van leerkrachten in het primair onderwijs.

In het sectorplan ‘Impuls inzetbaarheid en kwaliteit in het primair onderwijs’ ligt het accent op de duurzame inzetbaarheid en het versterken van de professionaliteit. Zo kunnen 6000 leerkrachten bijscholing volgen op het gebied van taal, rekenen, wereldoriëntatie en Engels. Ook kunnen 1000 leerkrachten en leidinggevenden een workshop vitaliteit krijgen.

Het nieuwe sectorplan bevat ook scholing voor het werken in integrale kindcentra. Dat is onder andere interessant voor krimpregio’s, waar de zogenoemde IKC’s een waarborg kunnen zijn voor behoud van kwalitatief onderwijs in combinatie met kinderopvang.

Lees meer…

Aannamebeleid is en blijft verantwoordelijkheid werkgever

De manier waarop scholen leerkrachten aannemen, is niet vastgelegd in het sectorplan primair onderwijs. Dit blijft per geval de verantwoordelijkheid van de werkgever, zo benadrukt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoorden op vragen van de Vaste Kamercommissie voor OCW.

De Kamercommissie wilde weten hoe scholen voorrang geven aan jonge leerkrachten en hoe dit zich verhoudt met een gelijke behandeling in sollicitatieprocedures.

Dekker antwoordt dat discriminatie op basis van leeftijd volgens de Algemene wet gelijke behandeling niet is toegestaan, maar dat dit verbod volgens die wet niet geldt als het onderscheid ‘objectief gerechtvaardigd is door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn’, aldus Dekker.

Als er een geschil is, zo merkt de staatssecretaris op, kan dit ter beoordeling worden voorgelegd aan het College voor de Rechten van de Mens.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

In najaar uitsluitsel over subsidie voor uitvoering sectorplan

Naar verwachting wordt in het najaar bekend of het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) subsidie toekent voor uitvoering van het nieuwe sectorplan voor het voortgezet onderwijs.

Het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion heeft het nieuwe sectorplan namens de sociale partners in het voortgezet onderwijs eind mei ingediend bij het ministerie van SZW. De maatregelen uit het plan zijn erop gericht de duurzame inzetbaarheid van onderwijspersoneel te verbeteren en de werkloosheid te beperken.

Op zijn vroegst begin september wordt de subsidiebeslissing van het ministerie van SZW verwacht.

Ingetrokken
In december vorig jaar dienden de sociale partners al een sectorplan in, maar dat trokken ze in maart weer in. Ze hadden er toen geen vertrouwen in dat door de beperking van de doelgroep en de hoge verantwoordingseisen die door het ministerie werden gesteld de scholen in het voortgezet gebruik konden maken van de maatregelen uit dat plan.

Voion meldt dat voor de maatregelen in het nieuwe sectorplan de verantwoordingseisen beperkt zijn.

Sectorplan primair onderwijs naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft het sectorplan primair onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij legt de Kamer uit wat de relatie is tussen dit plan en het Nationaal Onderwijsakkoord.

Het sectorplan primair onderwijs is mede namens het Participatiefonds en het Vervangingsfonds en gesteund door organisaties van werkgevers en werknemers in het primair onderwijs opgesteld door het Arbeidsmarktplatform PO.

In het sectorplan staan drie punten centraal:

  1. Regionale transfercentra voor bemiddeling van werk naar werk in die regio’s waar nog tot 2020 krimp zal zijn. Daarmee kan de sector minimaal 840 boventallige personeelsleden behouden en wordt hun instroom in de WW voorkomen.
  2. Landelijke mobiliteitstools voor de transfercentra en andere samenwerkingsverbanden van schoolbesturen elders in het land. Voorbeelden zijn een ‘helpdesk mobiliteit’ en een ‘PO-makelaar’.
  3. Hogere instroom van jongere leraren en onderwijsondersteuners door bijvoorbeeld oudere collega’s andere taken te geven naast het lesgeven. Schoolbesturen nemen dan onder andere – ook – additioneel een jonge werkloze leraar in dienst.

Deze en andere punten zijn vervat in een factsheet. Ze zijn volgens Dekker aanvullend op wat in het Nationaal Onderwijsakkoord is afgesproken. Daarin staat dat in 2013 (te besteden in 2014) een incidenteel bedrag van 150 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld om in het primair onderwijs (85 miljoen) en voortgezet onderwijs (65 miljoen) de instellingen in de gelegenheid te stellen jonge leraren in dienst te houden en te nemen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Sectorplan primair onderwijs voor 1500 banen goedgekeurd

Het sectorplan voor 1500 banen voor leerkrachten in het primair onderwijs wordt uitgevoerd. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het goedgekeurd.

Het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds zijn verheugd over de goedkeuring van het sectorplan, dat bedoeld is om ontslagen van leraren te voorkomen en jonge leraren aan te trekken.

Het is de bedoeling dat er minimaal 1500 extra onderwijsbanen ontstaan. Hiermee loopt het plan vooruit op de situatie na 2016. Veel oudere leraren gaan dan met pensioen, waardoor er ondanks dalende leerlingenaantallen personeeltekorten worden verwacht.

In het sectorplan staan drie punten centraal:

  1. Regionale transfercentra voor bemiddeling van werk naar werk in die regio’s waar nog tot 2020 krimp zal zijn. Daarmee kan de sector minimaal 840 boventallige personeelsleden behouden en wordt hun instroom in de WW voorkomen.
  2. Landelijke mobiliteitstools voor de transfercentra en andere samenwerkingsverbanden van schoolbesturen elders in het land. Voorbeelden zijn een ‘helpdesk mobiliteit’ en een ‘PO-makelaar’.
  3. Hogere instroom van jongere leraren en onderwijsondersteuners door bijvoorbeeld oudere collega’s andere taken te geven naast het lesgeven. Schoolbesturen nemen dan onder andere – ook – additioneel een jonge werkloze leraar in dienst.

De uitvoering van het plan vindt in twee jaar tijd plaats. Het is aan de schoolbesturen zelf om van de subsidiemogelijkheden en tools van het sectorplan gebruik te maken. Met de uitvoering ervan is 16,5 miljoen euro gemoeid.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Sectorplan voor meer jonge docenten ingetrokken

Het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion trekt het sectorplan voortgezet onderwijs voor het eerste tijdvak in, omdat het in de praktijk onwerkbaar is.

Op basis van de gesprekken en schriftelijke correspondentie met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft Voion er onvoldoende vertrouwen in dat de scholen gebruik willen maken van de maatregelen uit het sectorplan. Dit heeft volgens Voion te maken met de beperking van de doelgroep en hoge verantwoordingseisen.

Het in december ingediende sectorplan bevat maatregelen die het voor schoolbesturen onder andere aantrekkelijk moeten maken om jonge docenten aan te nemen. In het laatste gesprek gaf het ministerie van SZW aan de doelgroep te willen toespitsen op instroom voor de zogenoemde tekortvakken. Bovendien bleek de administratieve bewijslast voor schoolbesturen zeer hoog te worden. Voion verwachtte daarom dat er maar weinig van de regeling gebruik zou worden gemaakt.

Regionale deelplannen
In het tweede tijdvak van de regeling van 1 april tot 31 mei dient Voion in goed overleg met het ministerie van SZW een nieuw sectorplan in. Onderdeel van dit sectorplan is de maatregel Ruimte voor de regio. Schoolbesturen krijgen hiermee de mogelijkheid om plannen te maken die inspelen op arbeidsmarktproblemen op regionaal of bestuurlijk niveau. Indienen van deelplannen kan nog tot 1 april via het digitale loket.

Uiterlijk 13 weken na het indienen van het tweede sectorplan wordt het besluit van het ministerie van SZW verwacht over al dan niet toekenning van subsidie.

Hoe trekt u de arbeidsmarkt vlot?

Schoolbesturen in het voortgezet onderwijs kunnen tot 1 april een deelplan voor het sectorplan Ruimte voor de regio indienen bij het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion. Dat bundelt de deelplannen tot één sectorplan en vraagt op basis van de Regeling cofinanciering sectorplannen subsidie aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

De sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben in december jongstleden een sectorplan ingediend bij het ministerie van SZW. Met dit plan willen de partijen een aantal knelpunten op de arbeidsmarkt van het voortgezet onderwijs oplossen. In april wordt de beslissing van het ministerie van SZW verwacht over de mogelijke toekenning van subsidie voor dit plan. Voion voert het sectorplan uit.

Omdat de analyse van de vo-arbeidsmarkt laat zien dat knelpunten vaak lokaal en regionaal zijn, krijgen schoolbesturen nu de mogelijkheid om eigen deelplannen te maken. Denkt u bijvoorbeeld aan plannen op het gebied van scholingstrajecten, mobiliteitsactiviteiten of duurzame inzetbaarheid.

De gebundelde deelplannen worden in het tweede tijdvak van de regeling, dat loopt van 1 april tot en met 31 mei, ingediend bij het ministerie van SZW. Sociale partners roepen schoolbesturen op om voor 1 april deelplannen in te dienen om zo een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Informatiebijeenkomst
Voor scholen die overwegen een deelplan in te dienen, organiseert Voion op 13 maart in Utrecht een gratis informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden voorbeelden gegeven van mogelijke maatregelen voor een deelplan en is er gelegenheid om vragen te stellen over het indienen van een deelplan. Ook is er gelegenheid om met collega’s uit de sector ideeën uit te wisselen.