Minder ongewenst gedrag dan in zorg en openbaar bestuur

Mensen in het onderwijs ervaren relatief weinig ongewenst gedrag op het werk, vergeleken met de sectoren zorg en welzijn en openbaar bestuur en veiligheid en juridisch. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Werknemers met een zorg- of welzijnsberoep ervaren het vaakst ongewenst gedrag op het werk. Ruim de helft maakt dat mee. Ze krijgen bijvoorbeeld te maken met met ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld of pesten.

Wat dat laatste betreft – pesten – ziet het CBS dat vrij veel leraren in het voortgezet onderwijs (17 procent) daar last van hebben. Pesten op het werk komt echter vaker voor de bij de politie en brandweer (25 procent) en in de beveiligingssector (20 procent).

Lees meer…

Meer geweld op scholen, maar minder discriminatie

Het aantal meldingen van fysiek geweld in het onderwijs is in het schooljaar 2015-2016 fors toegenomen. Het aantal meldingen van discriminatie wegens ras of geloof daarentegen daalde aanzienlijk, meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Het totale aantal meldingen bij de vertrouwensinspecteurs van de inspectie nam enigszins af ten opzichte van het schooljaar 2014-2015 (van 2000 tot 1962), maar het aantal meldingen van fysiek geweld nam met 30 procent toe (van 426 tot 569).  In één op de drie gevallen ging het over mishandeling, bijvoorbeeld tijdens een vechtpartij.

De inspectie meldt verder dat het aantal meldingen van seksueel misbruik licht is gedaald. In bijna de helft van deze meldingen is de beschuldigde bijvoorbeeld een leerkracht of conciërge. Dit is een duidelijke stijging ten opzichte van eerdere rapportagejaren.

Verder valt op, zo meldt de inspectie, dat het aantal meldingen van discriminatie wegens ras of geloof met ruim 40 procent is afgenomen.

Lees meer…

Meer aandacht voor relationele aspecten seksualiteit

In het stembusakkoord Handen Thuis staat dat scholen meer aandacht moeten hebben voor relationele aspecten van seksualiteit.

Het akkoord is maandag ondertekend door zes politieke partijen: GroenLinks, D66, PvdA, PvdD, SP en 50PLUS. Er staat in dat er ‘een effectief aanvalsplan tegen seksueel ongewenst gedrag’ moet komen, omdat 40 procent van de vrouwen en 13 procent van de mannen een vorm van fysieke seksuele grensoverschrijding heeft meegemaakt. ‘Naar schatting 850.000 vrouwen hadden weleens geslachtsgemeenschap tegen hun wil’, meldt kenniscentrum Rutgers die het initiatief nam tot het opstellen van het stembusakkoord.

Er zou daarom meer nadruk moeten komen te liggen op relationele aspecten van seksualiteit. ‘In alle klassen (…) zou uitgebreid aandacht moeten worden besteed aan seksuele vorming, inclusief seksuele wensen en grenzen. De huidige kerndoelen kunnen concreter: seksuele grensoverschrijding moet onderdeel zijn van het curriculum van de toekomst’, zo staat in het stembusakkoord.

Download stembusakkoord Handen Thuis

Pesten op de werkvloer: moet toch kunnen?

Ruim 1,2 miljoen werknemers hadden het afgelopen jaar te maken met discriminatie, pesten of (seksuele) intimidatie, onder andere in het onderwijs. Er is een campagne gestart om dit tegen te gaan.

Ongewenst gedrag door leidinggevenden of collega’s heeft grote impact op de mensen die het overkomt. Daarnaast zorgt het naar schatting jaarlijks voor gemiddeld zeven extra verzuimdagen per slachtoffer. Dat betekent 1,7 miljard euro aan loondoorbetaling, zo berekende TNO.

Een campagne van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet het pesten op de werkvloer breed onder de aandacht brengen. Ga naar www.moettochkunnen.nl.

Leraren pesten leraren

In 2014 publiceerde VOS/ABB een artikel over pesten op de werkvloer. In dit artikel vertelt Kees van Overveld erover. Hij is coördinator bij het Expertisecentrum Gedrag van het Seminarium voor Orthopedagogiek in Utrecht.

Veilig schoolklimaat en seksuele weerbaarheid

Scholen moeten werk maken van gedragscodes en zorgen voor weerbaarheid van hun leerlingen, passende seksuele voorlichting en een veilig schoolklimaat. Dat benadrukt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op vragen van de Tweede Kamerleden Loes Ypma en Marith Volp van de PvdA.

De vragen volgden op zorgen die de Inspectie van het Onderwijs uitte over het feit dat er meer meldingen zijn over seksuele intimidatie en misbruik. Het aantal meldingen over seksuele intimidatie steeg (van 249 naar 254). Het ging hierbij meestal over ongewenste hinderlijke aanrakingen of over ongewenst gedrag via sociale media. Na een kortstondige daling nam ook het aantal meldingen over seksueel misbruik toe (van 86 naar 112).

Het aantal meldingen nam vooral toe in het voortgezet onderwijs. Bij één op de drie meldingen gaat de klacht over een leraar of een andere zogeheten met taken belast persoon. Bij ruim de helft van alle misbruikmeldingen betreft het ontucht, verkrachting of aanranding.

Veilig schoolklimaat verplicht!

Dekker benadrukt in zijn antwoorden op de Kamervragen dat de Wet veiligheid op school scholen verplicht te zorgen voor een veilig schoolklimaat. ‘Wij en de inspectie staan de scholen bij met raad en daad. In het ernstige geval van seksueel misbruik moet de school direct aangifte doen bij de politie’, aldus de staatssecretaris.

Hij wijst er tevens op dat scholen verplicht zijn aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit. ‘In december 2012 zijn de kerndoelen seksualiteit en seksuele diversiteit ingevoerd in het (speciaal) primair en het voortgezet (speciaal) onderwijs. Dat betekent dat scholen verplicht zijn in het curriculum aandacht te besteden aan een beter begrip van seksuele vorming en weerbaarheid.’

Lees meer…

Meer meldingen over seksuele intimidatie en misbruik

Na een eerdere daling is het aantal meldingen over seksuele intimidatie en misbruik gestegen, meldt de Inspectie van het Onderwijs. De PvdA heeft hier Kamervragen over gesteld.

Vertrouwensinspecteurs kregen in het schooljaar 2014-2015 in totaal minder meldingen. Het waren er 2000 tegenover 2182 in het schooljaar ervoor. Er kwamen minder meldingen binnen over psychisch geweld (van 1174 naar 1098) en fysiek geweld (van 543 naar 426).

Hoewel hier dus sprake was van een afname, waren de meldingen in 2014-2015 volgens de inspectie qua inhoud wel ingewikkelder en urgenter.

Seksuele intimidatie en misbruik

Het aantal meldingen over seksuele intimidatie steeg (van 249 naar 254). Het ging hierbij meestal over ongewenste hinderlijke aanrakingen of over ongewenst gedrag via sociale media. Na een kortstondige daling nam ook het aantal meldingen over seksueel misbruik toe (van 86 naar 112).

Het aantal meldingen over seksueel misbruik nam vooral toe in het voortgezet onderwijs. Bij één op de drie meldingen gaat de klacht over een leraar of een andere zogeheten met taken belast persoon. Bij ruim de helft van alle misbruikmeldingen betreft het ontucht, verkrachting of aanranding.

Gedragscodes en seksuele voorlichting

De inspectie wijst erop dat schoolbesturen en scholen wettelijk verplicht zijn om zorg te dragen voor de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen. De inspectie roept scholen daarom op werk te maken van gedragscodes voor hun leraren, niet-onderwijzend personeel en leerlingen.

‘Verder moeten scholen en andere onderwijsinstellingen passende seksuele voorlichting geven, zorgen voor de weerbaarheid van leerlingen en onveilige situaties voorkomen’, aldus de inspectie.

Radicalisering en Syrië

Verder nam het aantal meldingen over discriminatie toe. Ook ging het aantal meldingen over radicalisering iets omhoog en kwamen voor het eerst meldingen binnen over leerlingen of studenten die mogelijk naar Syrië willen vertrekken.

Lees meer…

Kamervragen

De PvdA-Kamerleden Loes Ypma en Marith Volp hebben naar aanleiding van het rapport van de inspectie vragen gesteld aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW. Zij willen onder andere van hem weten of de stijging van het aantal meldingen van seksuele intimidatie te maken kan hebben met het toegenomen gebruik van sociale media.

Download de Kamervragen