Islamitische basisschool Westland mag er komen

Onderwijsminister Slob kan niet voorkomen dat er in de gemeente Westland een nieuwe islamitische basisschool komt. De Raad van State heeft deze week beslist dat de plannen voldoen aan de wettelijke eisen, zodat de minister de school moet bekostigen.

De gemeente Westland had de school die de Stichting Yunus Emre daar wil starten al eerder op het gemeentelijke plan van scholen 2017-2019 gezet, maar de minister heeft dat plan tot twee keer toe afgekeurd. Volgens Slob kloppen de leerlingprognoses niet en zal de stichtingsnorm niet gehaald worden. Het schoolbestuur heeft prognosecijfers uit de gemeente Maastricht gebruikt, omdat deze gemeente vergelijkbaar zou zijn met Westland, met name als het gaat om het belangstellingspercentage voor islamitisch onderwijs. De minister vindt dat deze plaatsen niet vergelijkbaar zijn, maar volgens de Raad van State is dat argument onvoldoende onderbouwd.

De Raad van State heeft de zaak nu twee keer bekeken en vindt net als Yunus Emre dat Westland en Maastricht voldoende vergelijkbaar zijn, waardoor het aannemelijk wordt dat het vereiste minimumaantal leerlingen wel wordt gehaald. Daarom moet de rijksoverheid deze nieuwe islamitische basisschool gaan bekostigen.

Meer informatie

Toolbox: Model gemiddelde schoolgrootte aangepast

Het ministerie van OCW heeft een rectificatie aangebracht in de lijst met stichtings- en opheffingsnormen per gemeente. Daarom is ook het Model gemiddelde schoolgrootte in onze online Toolbox (map Basisschool) aangepast.

Download het aangepaste Model gemiddelde schoolgrootte

Nieuw rekeninstrument gemiddelde schoolgrootte

In de map Basisschool in de online Toolbox zit een nieuw rekeninstrument voor bepaling van de gemiddelde schoolgrootte dat gebruikmaakt van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs per 1 augustus 2018. 

Op 25 oktober jongstleden is de Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 2018 gepubliceerd. In veel plattelandsgemeenten zijn de normen in de nieuwe regeling lager dan in de regeling die nog geldt. Dat komt door demografische krimp en de afnemende leerlingdichtheid.

Door de inwerkingtreding op 1 augustus 2018 zullen de normen gaan gelden voor de telcijfers in de periode 2018-2023. De eerste telling betreft die op 1 oktober 2018.

U kunt het nieuwe rekeninstrument downloaden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Stichtings- en opheffingsnormen 2018-2023 gepubliceerd

De Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 2018 is gepubliceerd. 

Met ingang van 1 augustus 1998 moeten de stichtings- en opheffingsnormen telkens voor een tijdvak van vijf jaar bij ministeriële regeling worden aangepast. Het vijfjarige tijdvak waarop de gepubliceerde regeling van toepassing is, loopt van 1 augustus 2018 tot 1 augustus 2023.

Lagere normen door krimp

De stichtingsnorm geeft aan hoeveel leerlingen een school voor basisonderwijs minimaal nodig heeft om te worden gesticht. De opheffingsnorm (of instandhoudingsnorm) geeft aan hoeveel leerlingen een school voor basisonderwijs nodig heeft om bekostiging te blijven ontvangen.

De stichtingsnorm bedraagt minimaal 200 leerlingen, de opheffingsnorm minimaal 23 en maximaal 200 leerlingen. De stichtingsnorm van een gemeente bedraagt 10/6 keer de opheffingsnorm die voor die gemeente geldt.

In veel plattelandsgemeenten zijn de normen in de nieuwe regeling lager dan in de regeling die nog geldt. Dat komt door demografische krimp en de afnemende leerlingdichtheid. Zo gaat de opheffingsnorm in de Drentse gemeente Aa en Hunze omlaag van 31 naar 25 leerlingen. In Hof van Twente gaat deze norm van 52 naar 46 leerlingen en in de gemeente Noordoostpolder van 38 naar 35 leerlingen.

Teldatum 1 oktober 2018

Door de inwerkingtreding op 1 augustus 2018 zullen de normen gaan gelden voor de telcijfers in de periode 2018-2023. De eerste telling betreft die op 1 oktober 2018. Wanneer scholen gebruikmaken van de gemiddelde schoolgrootte, zullen zij op 1 augustus 2019 (teldatum 1 oktober 2018) een beroep kunnen doen op de nieuwe normen.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl