Drentse leraren geven elkaar vaak complimenten

Leraren in het primair onderwijs in Drenthe complimenteren elkaar vaak voor elkaars talenten. In Friesland doen ze dat veel minder vaak, blijkt uit onderzoek in opdracht van TechniekTalent.nu.

In Drenthe geeft 76 procent van de leraren elkaar complimentjes voor elkaars talenten. In Friesland doet maar 31 procent dat. Uit het onderzoek blijkt ook dat Groningse leerkrachten het meest trots zijn op hun empathisch vermogen en talent voor sport.

Mannen ambitieuzer dan vrouwen

Verder blijkt uit het onderzoek dat mannelijke leerkrachten over het algemeen meer ambitie hebben dan hun vrouwelijke collega’s. Van de meesters wil 71 procent meer tijd voor ontwikkeling van hun talenten, terwijl van de juffen 57 procent dat wil.

Een ander punt dat uit het onderzoek naar voren komt, is dat nogal wat leerkrachten in het basisonderwijs niet zo muzikaal zijn. Ruim een vijfde van de leerkrachten zou muzikaal willen zijn, maar is dat niet.

Voor het onderzoek werden 500 leerkrachten in het primair onderwijs ondervraagd. Het maakt deel uit van de campagne TalentMoment, die leerkrachten wil stimuleren hun eigen talenten te herkennen en verder te ontwikkelen.

Lees meer…

Extra diploma voor vakken op hoger niveau

Het wordt een ‘expliciet recht’ om in het voortgezet onderwijs een of meer vakken op een hoger niveau te volgen en daarin eindexamen te doen. Leerlingen die dat doen, krijgen voortaan een extra diploma waarop vermeld staat welke vakken op een hoger niveau zijn afgerond.

Dat schrijft staatssecretaris Dekker vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wil met deze en andere maatregelen meer maatwerk in het onderwijs mogelijk maken. Er zijn hiervoor niet veel wetswijzigingen nodig, want het is wettelijk al mogelijk om vakken op een hoger niveau te doen, extra vakken te volgen in havo en vwo of het vwo versneld te doen. Maar ‘dat wordt soms over het hoofd gezien’, zoals Dekker het formuleert. Daarom gaat hij schoolleiders en leraren uitvoerig informeren over deze mogelijkheden en geeft hij leerlingen nu een ‘expliciet recht’ daarop, zodat ze er niet van afhankelijk zijn of een school dit maatwerk inderdaad aanbiedt. ‘Dit vraagt het nodige van de schoolorganisatie, maar het biedt leerlingen een uitgelezen kans om hun talenten te ontplooien’, aldus Dekker. Hij wil ook dat leerlingen die eindexamen doen op een hoger niveau en dat niet halen, een herkansing kunnen krijgen op het oorspronkelijke niveau.

Beloning
Het extra diploma ziet hij als een beloning voor leerlingen leerlingen die extra inspanningen verrichten op school. Het gaat bijvoorbeeld om leerlingen op de mavo, die een of twee vakken op havo-niveau doen. Een echt maatwerkdiploma zoals de VO Raad dat heeft bepleit, wil Dekker niet invoeren. Hij vindt het risico te groot dat de waarde van een vo-diploma daalt en dat de doorstroom naar het vervolgonderwijs in het geding komt. Het reguliere diploma blijft dus, maar er komt daarnaast een diploma waarop de vakken op een hoger niveau staan vermeld.

Experiment vervolgonderwijs
Daarnaast overweegt Dekker een experiment waarin het vervolgonderwijs de mogelijkheid krijgt om leerlingen aan te nemen die niet alle, maar wel meerdere, belangrijke vakken op een hoger niveau hebben afgerond.

Nog maar één procent
In 2015 deden in totaal 1856 leerlingen in het voortgezet onderwijs examen in een of meer vakken op een hoger niveau. Dat is slechts 1,16 procent van alle examenleerlingen. Volgens Dekker waren er in datzelfde eindexamenjaar echter 10.088 examenkandidaten met een duidelijke ‘eenzijdige cognitieve begaafdheid’. Dat houdt in dat ze behoren tot de 20 procent beste leerlingen in wiskunde en rekenen en tegelijkertijd tot de 20 procent slechtste leerlingen in talen, of andersom. Ze komen op school terecht op het niveau van hun slechtste vakken en vervelen zich bij hun beste vakken. De nieuwe maatregelen moeten scholen stimuleren om deze leerlingen meer mogelijkheden te geven.

Leon van Gelderschool doet het allang
Eén van de scholen waar leerlingen al langer op verschillende niveaus leren, is de Groningsche vmbo-school Leon van Gelder, onderdeel van het openbare Reitdiep College. Daarover stond een reportage in VOS/ABB-magazine School! van mei 2015. Vestigingsdirecteur Hiltje Rookmaker legt daarin uit hoe de school het aanpakt en waarom: ‘We doen het voor de twinkeling in hun ogen’.

Meer informatie in de uitvoerige brief van staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer.

Op 14 maart Conferentie Toptalenten

Op 14 maart is in Den Haag de Conferentie Toptalenten. Deze conferentie wordt georganiseerd door het ministerie van OCW. Deelname is gratis.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW nodigt schoolbestuurders, schoolleiders en leraren uit om het tijdens de conferentie met elkaar te hebben over de vraag hoe ook leerlingen die meer aankunnen het beste onderwijs kunnen krijgen.

Deelname is gratis. U kunt zich online aanmelden.

Lees meer…

Talenten worden uitgedaagd, maar het kan beter

De meeste scholen hebben tegenwoordig ambities om getalenteerde leerlingen uit te dagen, maar er moet meer gebeuren. Dat vindt staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

Dekker heeft de Tweede Kamer een brief geschreven over de voortgang van het Plan van aanpak Toptalenten 2014-2018. Het is volgens hem nog te vroeg om te zien wat de concrete effecten van de nieuwe aanpak zijn, maar hij ziet wel positieve bewegingen. ‘De meeste scholen hebben ambities om hun toptalenten meer uit te dagen’, aldus Dekker. In het basisonderwijs is er vooral extra aandacht buiten de reguliere lessen om. Het vwo biedt vooral verbreding aan door bijvoorbeeld extra taalaanbod, pre-university-trajecten en competities. Dekker noemt dit ‘mooie resultaten’.

Toch moet er volgens de staatssecretaris nog heel wat worden verbeterd. ‘De mate waarin en de wijze waarop het onderwijs extra aanbod voor toptalenten verzorgt, is sterk afhankelijk van de leraar en de beschikbare materialen. Te vaak heeft de school geen duidelijk beeld van wat het extra aanbod leerlingen moet opleveren en wordt het aanbod niet geëvalueerd’, schrijft Dekker.

Differentiatie en maatwerk
Hij wil voor de komende periode inzetten op differentiatie. ‘Het is belangrijk dat leraren in de les verschil kunnen maken in de manier waarop zij verschillende leerlingen benaderen. Toptalenten hebben andere instructie en andere opdrachten nodig om uitgedaagd te worden.’ In verband hiermee wijst hij op de Lerarenagenda. Die is er onder meer op gericht om meer docenten met een mastertitel voor de klas te krijgen.

Een ander belangrijk aandachtspunt is maatwerk. De staatssecretaris gaat onder meer in op het maatwerkdiploma, zoals dat onlangs door de VO-raad en de politiek is omarmd. Ook modernisering van de onderwijstijd, het eerder kunnen afronden van vakken met een centraal eindexamen, het versnelde vwo en de inzet van leraren uit het voortgezet onderwijs in het basisonderwijs hebben volgens Dekker meerwaarde.