Topambtenaar dringt aan op actieplan voor beter onderwijs

Voor meer economische groei op de lange termijn is een breed en ambitieus actieplan nodig voor beter en toekomstbestendig onderwijs. Dat stelt secretaris-generaal Maarten Camps van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in een artikel in vakblad Economisch Statistische Berichten.

Hij wijst erop dat de gemiddelde resultaten van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs geleidelijk afnemen, dat toptalent zich minder goed ontwikkelt en dat de kwaliteitsverschillen tussen scholen toenemen. Tevens noemt hij in zijn artikel de opkomst van particuliere scholen en studiebegeleiding. Die opkomst is volgens hem een signaal dat erop wijst dat de kwaliteit van het reguliere onderwijs onder druk staat. Bovendien werkt deze ontwikkeling kansenongelijkheid in de hand.

Het onderwijs heeft een brede opdracht, zo vervolgt Camps. ‘Een van de doelen is het aanbieden van kennis en vaardigheden waarmee leerlingen worden voorbereid op de volgende stappen in hun leven, waaronder het uitoefenen van een beroep. In een economie die sterk verandert, is dit een belangrijke uitdaging.’

Camps signaleert dat het onderwijs hier niet snel genoeg op anticipeert. Daarom is er volgens hem een breed en ambitieus actieplan nodig voor snelle verbetering en vernieuwing.

Lees het artikel Sturen op economische groei

Leerlingen denken mee over mooier onderwijs

Vmbo-scholen kunnen op 16 maart met een team van drie leerlingen en een docent meedoen aan een bijeenkomst over het beroepsonderwijs van de toekomst. De leerlingen mogen daar hun ideeën spuien.

De bijeenkomst ‘De school is van ons’ wordt georganiseerd door De Vooruitdenkerij, een onderzoekscentrum van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), in samenwerking met het netwerk Leraren met  Lef en de Stichting Platforms VMBO. Zij willen leerlingen en studenten zelf betrekken bij onderwijsvernieuwingen. Locatie is de KNVB-campus in Zeist.

Aanleiding voor deze ‘experimentele bijeenkomst’ is een rapport van de OESO, de internationale Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, waarin stond dat ‘nergens ter wereld scholieren zo ongemotiveerd zijn als in Nederland’. Daar willen de organisaties iets aan doen: ‘Wat maakt dat onze leerlingen en studenten weer op het puntje van hun stoel gaan zitten?’

Leerlingen en studenten van vmbo, mbo en hbo wordt op 16 maart gevraagd wat zij goed onderwijs vinden, hoe hun ideale school eruit ziet en wat goede docenten voor hen kunnen betekenen. De docenten interviewen de studenten.

Aanmelden voor deze bijeenkomst, die de hele dag duurt, kan nog tot 28 februari.
Meer informatie over het programma en inschrijven

 

 

Bussemaker pleit voor algemene toegankelijkheid

Minister Jet Bussemaker van OCW heeft op de Nationale bijeenkomst onderwijspacificatie 1917-2017 bij de Vrije Universiteit in Amsterdam gepleit voor algemene toegankelijkheid van het funderend onderwijs.

Algemene toegankelijkheid is nodig, zo benadrukte de PvdA-minister, om kansengelijkheid voor alle leerlingen te realiseren. Nu is het nog zo dat scholen voor bijzonder onderwijs met de wet in de hand bepaalde leerlingen kunnen uitsluiten als die niet zouden passen bij de religieuze uitgangspunten van de organisatie. Met name orthodox-christelijke scholen maken van die mogelijkheid gebruik om de leerlingenpopulatie niet te mengen.

De minister zei wel begrip te hebben voor bijzondere scholen als die ouders vragen om de religieuze grondslag van de school te onderschrijven als er in de buurt bijvoorbeeld ook voor een openbare school kan worden gekozen. Maar wat de minister betreft moet er dus wel een einde komen aan de wettelijk mogelijkheid om leerlingen buiten de deur te houden.

Artikel 23 en algemene toegankelijkheid

In 1917 werd in de Grondwet (artikel 23) vastgelegd dat openbaar en bijzonder onderwijs op gelijke basis door de overheid worden gefinancierd. Desondanks bestaat het verschil dat openbare scholen bij wet algemeen toegankelijk zijn en bijzondere scholen niet.

Hetzelfde geldt voor algemene benoembaarheid: bijzondere scholen kunnen op basis van hun grondslag bepaalde personeelsleden weigeren. Er kan worden gedacht aan leraren die niet kerkelijk zijn of een levenswijze hebben die met de grondslag van de school zou botsen. Openbare scholen kennen wel algemene benoembaarheid.

Het congres over 100 jaar onderwijspacificatie is georganiseerd door de profielorganisatie voor christelijk onderwijs Verus in samenwerking met de vakbond CNV Onderwijs, de UnieNzv en het Historisch Documentatiecentrum.

Toekomstconcept School!

De oproep van Bussemaker voor algemene toegankelijkheid in het gehele funderend onderwijs sluit aan bij wat VOS/ABB wil om gelijke talenten daadwerkelijk gelijke kansen te geven. In de toekomst zou het gehele onderwijs algemeen toegankelijkheid moeten zijn.

Voor algemeen toegankelijk onderwijs dat boven de denominaties zal zijn uitgestegen, hebben VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs het toekomstconcept School! ontwikkeld.

Lees voor meer informatie dit recente commentaar van directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB.

Op woensdag 13 september 2017 organiseren VOS/ABB, de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en het platform CBOO een landelijk congres over 100 jaar onderwijspacificatie. Lees meer…

Weg met onderscheid openbaar en bijzonder onderwijs!

Het onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs is niet meer van deze tijd en sluit niet aan bij de samenleving. Dat zegt directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB in een onderwijsbijlage van de regionale kranten van de Holland Media Combinatie.

Teegelbeckers pleit in het artikel, dat gaat over 100 jaar onderwijsvrijheid, voor het toekomstconcept School!, dat uitgaat van onderwijs dat boven de denominaties is uitgestegen: ‘VOS/ABB streeft naar één school, zonder de voorvoegsels openbare, katholieke, protestants-christelijke, islamitische of welk voorvoegsel dan ook.’

Maak bijzonder onderwijs algemeen toegankelijk!

Hij wijst er in het artikel ook op dat het bijzonder onderwijs nog steeds niet algemeen toegankelijk is en ook geen algemene benoembaarheid kent. Bijzondere scholen kunnen ‘nota bene bekostigd door de staat leerlingen en leraren uitsluiten op grond van hun levensovertuiging’, aldus Teegelbeckers, die erop wijst dat dit indruist tegen artikel 1 van de Grondwet dat discriminatie verbiedt.

Het is dit jaar 100 jaar geleden dat met artikel 23 de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs in de Grondwet werd vastgelegd. Daarom is het volgens Teegelbeckers een mooi moment om algemene toegankelijkheid en benoembaarheid en het toekomstconcept School! extra onder de aandacht te brengen.

Bijzonder onderwijs onder glazen stolp

Tegelijkertijd signaleert Teegelbeckers dat daar vanuit het bijzonder onderwijs geen animo voor is. ‘De politici van christelijke huize en de bestuurders van het bijzonder onderwijs leven onder een glazen stolp. Ze houden een beweging tegen die al lang gaande is.’

Lees het artikel 100 jaar bijzonder onderwijs. Reden voor feest?.

School! stijgt boven de denominaties uit

De huidige discussie over het afschaffen van het bijzonder onderwijs wijst in de richting van ons toekomstconcept School!, dat boven de denominaties uitstijgt.

Volgens Volkskrant-columniste Aleid Truijens tonen de recente onverkwikkelijkheden tussen Erdogan- en Gülensympathisanten in Nederland aan dat het hoog tijd is het verzuilde onderwijssysteem af te schaffen.

Dat wil VOS/ABB ook, maar het is te betreuren dat ruzie tussen ouders met een Turkse achtergrond aanleiding is voor het pleidooi van Truijens. Andere stromingen in het bijzonder onderwijs voelen zich nu ten onrechte meegezogen in de discussie, omdat zij niets met Gülen of Erdogan te maken hebben. Daar hebben zij geheel terecht een punt.

Zelfstandig leren nadenken

Waar het Truijens echter om gaat is dat de school niet meer vertelt wat een kind moet denken. De school is er volgens haar om kinderen zelfstandig te leren nadenken over de wereld en hen zelf verantwoordelijk te maken voor hun eigen leven. Dat is wat wij in ons concept School! benadrukken en wat overigens ook al voortvloeit uit de kernwaarden van het huidige openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Een misverstand over het openbaar onderwijs is dat ‘God daar niets te zoeken heeft’, zoals Truijens nog in 2009 in een column schreef. Ze is daar gelukkig op teruggekomen. De openbare school – en dat noemen wij ook in ons toekomstconcept School! – besteedt op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect aandacht aan verschillende levensovertuigingen.

Op school leren kinderen ook dat kernwaarden als de democratie, de rechtsstaat, de gelijkwaardigheid van iedereen en het recht op vrije meningsuiting boven persoonlijke overtuigingen gaan. Hiermee sluit Truijens naadloos aan op wat wij al jaren stellen, en wat we eveneens in ons concept School! hebben opgenomen.

School! ontstijgt denominaties

Maar het gaat ons niet om het afschaffen van het bijzonder onderwijs ten gunste van het openbaar onderwijs. Met het concept School! stijgen wij boven de verzuiling en de denominaties uit. In de toekomst zijn er wat ons betreft geen openbare, protestants-christelijke, rooms-katholieke of wat voor scholen dan ook, maar is elke school ‘School!’.

Dat betekent natuurlijk niet dat er een eenheidsworst zal ontstaan, zoals wij nogal eens te horen krijgen. Nee, ‘School!’ voorziet juist in diversiteit, maar dan wel met z’n allen en natuurlijk met oog voor de behoeften van ouders en leerlingen die van plaats tot plaats kunnen verschillen.

Zo kunnen we ervoor zorgen dat we op de lange termijn een gezonde samenleving behouden die uitgaat van gelijkwaardigheid en wederzijdse interesse en respect.

Ritske van der Veen, directeur VOS/ABB

Onderwijs2032: veel doen we al!

Geen revolutie, maar evolutie. Dat was de reactie van staatssecretaris Sander Dekker van OCW op het eindadvies van het Platform Onderwijs 2032. Inderdaad, veel onderdelen van het advies zijn ontwikkelingen die al gaande zijn.

Het platform heeft de enorme input aan informatie weten samen te brengen. Dat is natuurlijk mooi, maar ik zie in het advies vooral veel terug van wat we nu al in het onderwijs doen. Het advies geeft weer dat het onderwijs niet heel anders zal worden. Het laat vooral zien dat het erg moeilijk blijft om in de toekomst te kijken.

In het advies staat dat het onderwijs de horizon van leerlingen moet verbreden en hun moet leren om over hun eigen grenzen heen te kijken. Dat is een advies dat ik vanuit het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs van harte toejuich. Sterker: dit doen we al! Bijvoorbeeld met burgerschapsvorming en levensbeschouwing.

Ook de mensenrechten en kinderrechten worden in het advies genoemd als essentiële onderdelen van het onderwijs. Doordat de mensen- en kinderrechten universeel zijn, sluiten ze naadloos aan op het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, dat immers van en voor iedereen is. Maar is dat pas iets voor 2032?

Ook nú is het van wezenlijk belang dat het onderwijs de horizon van kinderen verbreedt en hun vertelt over kinder- en mensenrechten. Niet alleen voor henzelf, maar vooral ook voor een in alle opzichten gezonde samenleving waarin voor iedereen plek is.

De openbare en algemeen toegankelijke scholen laten zien dat ze op de toekomst zijn voorbereid door allang actief bezig te zijn met adviezen van het platform!

Marleen Lammers, beleidsmedewerker VOS/ABB

Leerlingen kunnen meedenken over toekomst onderwijs

Platform Onderwijs2032 is op zoek naar leerlingen vanaf 15 jaar die het leuk vinden om met leeftijdgenoten op school brainstormsessies te leiden over de toekomst van het onderwijs.

De zogenoemde adviesvangers delen de resultaten van de brainstormsessies met het platform. Ter voorbereiding op de sessies krijgen ze een professionele training van een dag. De trainingen worden eind mei gegeven.

Het platform is ook op zoek naar scholen/klassen die het leuk vinden om mee te werken aan een brainstormsessie onder leiding van een van de adviesvangers. Dit kunnen groepen 7 en/of 8 van basisscholen zijn, maar ook vmbo-, havo- en vwo-klassen.

De gesprekken in de klassen worden gepland in juni, uiteraard in overleg met de school.

Als u één of meer leerlingen kent die adviesvanger willen worden of als u met uw school wilt meedoen aan één of meer brainstormsessies over de toekomst van het onderwijs, dan kunt u contact opnemen met Platform Onderwijs2032 via 070-3499605 of info@onderwijs2032.nl.

Bouw aan toekomst op congres ‘Kwaliteit van onderwijs’

Op 25 juni is in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein het congres Kwaliteit van onderwijs. Deelname is gratis. U kunt zich er online voor aanmelden.

Voorafgaand aan het congres vindt argumentatie plaats aan de hand van een essaybundel die binnenkort verschijnt. Er volgt een digitale dialoog tussen de essayisten, een schaduwraad van kenners van het onderwijs en de deelnemers aan het congres. Tot de essayisten behoren onder anderen rector Eric van ’t Zelfde van Openbare Scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam, publiciste Aleid Truijens van de Volkskrant en onderzoekster Ria Bronneman die voor het Sociaal en Cultureel Planbureau werkte.

De ochtend van het congres is gericht op verdieping en aanscherping in themabijeenkomsten. Het middagprogramma richt zich op het gezamenlijk ontwerpen van de toekomst van de de school, het curriculum en methoden. Er wordt een gezamenlijk manifest opgesteld.

Online aanmelden

Lees meer…

#Onderwijs2032: al 17.000 reacties

Er zijn al 17.000 reacties binnen voor het grote nieuwe onderzoek naar de onderwijsinhoud van de toekomst, Platform #Onderwijs2032. Dat vertelde staatssecretaris Dekker donderdag toen hij in het Picasso Lyceum in Zoetermeer het officiële startsein gaf voor de tweede fase.

De eerste fase van dat onderzoek was een nationale brainstormsessie over de centrale vraag: leren onze kinderen op school nog de juiste dingen, namelijk die dingen die ze in 2032 als ze de arbeidsmarkt opgaan, nodig hebben? Iedereen kon ideeën aandragen voor het onderwijs van de toekomst. Dat er 17.000 reacties binnenkwamen, vindt Dekker ‘een fantastische opbrengst’.

Vaardigheden vs theorie
Veel inzenders pleiten voor meer aandacht voor vaardigheden in het onderwijs. Dekker:  ‘Er is onder de inzenders behoefte aan minder focus op het stampen van kennis en meer aandacht voor het praktisch toepassen ervan. Dus niet alleen natuurkundige wetten uit een boekje leren, maar ook oefenen met zwaartekracht door een brug te bouwen. Niet alleen economische theorieën leren, maar ook leren hoe je een bedrijf opstart. Dit zijn maar enkele van de vele verzoeken die zijn binnengekomen en die het platform verder gaat onderzoeken.’

Drie thema’s
De opbrengsten van de brainstorm zijn geanalyseerd en in drie thema’s ondergebracht: kennis, persoonsvorming en maatschappelijke vorming. De komende maanden worden die thema’s verder uitgediept. Nog steeds kan iedereen meepraten: online op www.onderwijs2032.nl. en in bijeenkomsten in het land. Deze dialoogfase duurt tot het najaar van 2015. Daarna komt de ontwerpfase tot het voorjaar van 2016.

Het Platform wordt voorgezeten door dr. Paul Schnabel, die tot 2013 directeur was van het Sociaal en Cultureel Planbureau, en bestaat verder uit mensen uit het onderwijs en het bedrijfsleven. Schnabel zei donderdag bij de officiële start dat hij nog nadrukkelijk op zoek gaat naar de visie van ondernemers, wetenschappers, leerlingen en hun ouders. De reacties die tot nu toe binnen zijn gekomen, blijken namelijk vooral van professionals uit het onderwijs te zijn.

‘Brede discussie nodig over curriculum van de toekomst’

De komende jaren zou er in het onderwijs een brede discussie moeten worden gevoerd over het curriculum van de toekomst. Een ingrijpende koerswijziging is niet verstandig, maar doorgaan op de huidige weg is onmogelijk. Dat staat in het Leerplan voor het funderend onderwijs voor de toekomst, dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

‘Om in te kunnen spelen op veranderingen in de samenleving, is een grote mate van flexibiliteit in het onderwijsaanbod van belang. Tegelijkertijd is curriculumbeleid ook gebaat bij een zekere rust en continuïteit’, zo staat in het leerplan.

Een brede discussie is nodig, melden de opstellers van het plan, omdat er een gebrek is aan ‘overzicht en helderheid over de huidige sturing en ruimte met betrekking tot de inhoud van het funderend onderwijs’. De discussie moet echter wel voorzichtig worden gevoerd, omdat er in het onderwijs ‘veel zorgen zijn over overladenheid’. Tegelijkertijd worden ‘allerlei wensen tot actualisering en toekomstgereed maken van het onderwijsaanbod’ gesignaleerd.

Geadviseerd wordt om ‘bestaande en gewenste kaders te herordenen vanuit een heldere visie op de inhoud van het onderwijs’. In het leerplan wordt evenwel gewaarschuwd voor ‘rigoureuze vernieuwingspogingen’, omdat die dikwijls contra-productief zijn. ‘Vruchtbaarder is investeren in een breed gedragen visie en in continue verbetering van het curriculum.’

School!Gids over toekomst zonder denominaties

VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) presenteren in de nieuwe uitgave School!Gids een gezamenlijke toekomstvisie op het funderend onderwijs op basis van het concept ‘School!’. Dit concept staat voor onderwijs dat boven de denominaties uitstijgt. De eerste exemplaren zijn woensdagmiddag overhandigd aan vijf studenten van pabo’s die het Diploma Openbaar Onderwijs aanbieden.

De uitgave is gepresenteerd op de conferentie Openbaar onderwijs verbindt op de locatie van de Hogeschool Utrecht in Amersfoort. Deze conferentie is onderdeel van de School!Week, de jaarlijkse gezamenlijke campagne van VOS/ABB en VOO om het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in de schijnwerpers te zetten.

School!Gids gaat in op de toekomstvisie van VOS/ABB en VOO dat er op den duur geen sprake meer zou moeten zijn van denominatief georganiseerd funderend onderwijs. Dit betekent dat er in de toekomst geen openbare, katholieke, protestants-christelijke of wat voor scholen dan ook meer zijn, maar alleen nog ‘scholen’ die dus boven de denominaties zijn uitgestegen.

Het concept ‘School!’ gaat uit van gelijkwaardigheid van en aandacht voor de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke stromingen. Bovendien zouden alle scholen in de toekomst moeten uitgaan van algemene toegankelijkheid en algemene benoembaarheid. Nu is het nog zo dat het bijzonder onderwijs de wettelijke mogelijkheid heeft om leerlingen en personeelsleden te weigeren.

In de gezamenlijke uitgave van VOS/ABB en VOO komen diverse deskundigen aan het woord uit de wetenschap, de politiek en natuurlijk het onderwijs zelf. Het boek is bedoeld als startpunt voor een discussie over de toekomst van het onderwijsbestel.

Op papier of downloaden
Alle deelnemers aan de conferentie Openbaar onderwijs verbindt hebben een exemplaar van het boekje gekregen. Het wordt ook gratis toegestuurd aan de schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten.

U kunt de online versie van School!Gids downloaden en eventueel zelf uitprinten.

Het is mogelijk de gedrukte versie voor 8,50 euro per stuk (ledenprijs inclusief btw en inclusief verzendkosten, niet-leden betalen 10 euro per stuk) te bestellen via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘School!Gids’. Vermeld in uw mail uw naam en het adres waarop u het boekje wilt ontvangen.

Kinderconferentie voor duurzame en veilige wereld

Op de laatste dag van de School!Week 2013 is in Madurodam een kinderconferentie gehouden voor een duurzame, veilige en vrije wereld. De conferentie was georganiseerd door VOS/ABB en jongereninitiatief HOPE XXL.

De conferentie in het miniatuurstadje in Den Haag werd bijgewoond door ongeveer 100 leerlingen uit het hele land. De scholen die zich voor de kinderconferentie hadden opgegeven, zijn De Trinoom in Barendrecht, Het Volle Leven in Den Haag, De Engelenberg in Kampen en De Kring in Woerden. Ook nam de Kinderraad van de gemeente Maassluis aan de conferentie deel. Deze raad bestaat uit twintig kinderen van tien basisscholen in Maassluis.

De 11-jarige Gijs Otter uit groep 7 van openbare basisschool De Engelenberg in Kampen hield een inspirerende speech, waarin hij de wereldleiders opriep om minder bezig te zijn met geld en macht en meer te denken aan de toekomst van de wereld van hun kinderen en kleinkinderen. De eveneens 11-jarige Elke Olding uit groep 8 van basisschool De Trinoom in Bergambacht hield ook een toespraak. Zij staat op de website van HOPE XXL met een oproep om mee te denken over een betere wereld. Tijdens de kinderconferentie waren verschillende workshops, waarin de deelnemers met elkaar discussieerden over thema’s als respect, duurzaamheid en economie.

In 2012 organiseerden VOS/ABB en HOPE XXL de kinderconferentie voor het eerst. Dat was toen op de Euromast. Zie ook de gerelateerde berichten in de rechterkolom.

Op de website van HOPE XXL staat een fotoalbum van de Kinderconferentie in Madurodam.

Danny Mekić sluit Pre-School!Week Tour 2013 af

De jonge ondernemer Danny Mekić noemt zichzelf een ‘multidisciplinair internetexpert. Vrijdagmiddag gaf hij in Assen op de afsluitende bijeenkomst van de Pre-School!Week Tour 2013 zijn visie op de toekomst van het onderwijs.

Het motto van de bijeenkomst in de Drentse hoofdstad was ‘Welkom in 2030’. Terwijl Mekić de toekomst centraal zette, gingen de andere vier bijeenkomsten van de Pre-School!Week Tour 2013 over respect – bijeenkomst maandag in Haarlem-, identiteit – dinsdag in Amersfoort-, een veilig schoolklimaat – woensdag in Helmond-  en filosofie en levensbeschouwing in het openbaar onderwijs – donderdag in Kampen (zie gerelateerde berichten in het rode vlak rechts).

Mekić legde de vraag voor wat het onderwijs in de toekomst kan verwachten en hoe het daarop kan inspelen. Zo kunnen scholen volgens hem meer gebruik gaan maken van de mogelijkheden die digitale media in almaar toenemende mate te bieden hebben. De snelle verbindingen via het 4G-netwerk zullen daar een positieve bijdrage aan leveren.

Scholen moeten niet bang zijn voor digitale innovaties, benadrukte Mekić. Als ze goed op die innovaties inspelen, kunnen ze het onderwijs voor de nieuwe generatie leerlingen relevanter maken. Dat komt de kwaliteit van het onderwijs alleen maar ten goede. Het is volgens Mekić van belang dat scholen zichzelf niet een sturende, maar een faciliterende rol aanmeten en met digitale middelen aansluiten bij verschillende leerstijlen van kinderen.

Voor de bijeenkomst in Assen werkte VOS/ABB samen met het Dr. Nassau College, Praktijkonderwijs Assen en de stichting Plateau Openbaar Onderwijs Assen.

De Pre-School!Week Tour was de opmaat naar de School!Week, de jaarlijks terugkerende landelijke campagne van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. In de week van 18 tot en 22 maart – de School!Week begint dus aanstaande maandag! – laten openbare scholen voor primair en voortgezet onderwijs in het hele land zien waar zij voor staan. De week draait om de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Het motto van de School!Week is Ik ben welkom.