‘Tweede Kamer wil toelatingseisen pabo versoepelen’

De coalitiefracties in de Tweede Kamer willen in het kader van het lerarentekort minder strenge toelatingseisen voor de pabo, meldt de Telegraaf.

In de krant staat dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de taal- en rekentoets willen handhaven, maar dat op andere vlakken de drempel omlaag kan om tot de pabo toegelaten te worden.

VVD’er Rudmer Heerema verwoordt het zo: ‘Als mensen zó gemotiveerd zijn om de pabo te doen, moeten er geen belemmeringen worden opgeworpen.’ Zijn CDA-collega Michel Rog schaart zich achter hem: ‘Het is nu in het onderwijs alle hens aan dek. We hebben iedereen nodig. Die verplichte toetsen gaan eraan.’

De Telegraaf citeert ook D66-Kamerlid Paul van Meenen: ‘Als het niveau aan het eind van de pabo maar op orde is.’ Eppo Bruins van de ChristenUnie wil ook dat de toelatingeisen worden versoepeld, mits het eindniveau ‘staat als een huis’.

De Tweede Kamer zorgde er in 2013 juist voor dat de toelatingseisen voor de pabo strenger werden. Dat was nodig, vond de Kamer toen, voor een betere kwaliteit van het basisonderwijs.

Lees meer…

Pabo weer in trek, minder vwo’ers naar hbo

De instroom op de pabo heeft zich in het huidige studiejaar gedeeltelijk hersteld, maar het aantal vwo’ers dat naar het hbo gaat, blijft dalen. Dat meldt de Vereniging Hogescholen.

Na de krimp van 32 procent van vorig studiejaar door invoering van nieuwe toelatingseisen, is de instroom dit jaar toegenomen met 8,2 procent. De instroom is volgens de Vereniging Hogescholen echter nog steeds slechts de helft van de pabo-instroom in 2006. Dit studiejaar startten 4200 studenten met de pabo.

In het gehele hoger beroepsonderwijs is de instroom in het huidige studiejaar met 5,1 procent gegroeid ten opzichte van 2015-2016. Daarmee is het niveau van de instroom nog steeds lager dan in de jaren voor invoering van het studievoorschot. Het gedeeltelijke herstel van de instroom doet zich voor bij alle sectoren, behalve bij sociale studies.

De Vereniging Hogescholen meldt verder een blijvende daling van het aantal vwo’ers dat naar het hbo gaat. Dat aantal is dit studiejaar met 5 procent gedaald, terwijl het aantal vwo’ers dat naar de universiteit gaat met 5 procent is toegenomen, zo staat in een brief aan de Tweede Kamer van minister Jet Bussemaker van OCW.

Zij meldt ook dat het totale aantal studenten in het hbo en aan de universiteiten weer toeneemt, zoals zij na de invoering van het studievoorschot al had verwacht.

Strengere toelatingseisen voor de pabo

Vanaf studiejaar 2015-2016 moeten havisten en mbo’ers die de pabo willen volgen al vóór aanvang van de opleiding aantonen over voldoende parate kennis te beschikken. Dat schrijft minister Jet Bussemaker van OCW aan de besturen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en de hogescholen.

Nu kan elke havist en mbo’er op niveau 4, ongeacht profiel, vakkenpakket of mbo-opleiding, instromen in de pabo. In het eerste jaar van de studie moet elke student met ‘entreetoetsen’ bewijzen over voldoende basiskennis te beschikken van de onderwerpen wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek), taal en rekenen. Door de pabo kan onder andere op basis van deze resultaten een bindend studieadvies (BSA) worden afgegeven.

Vanaf studiejaar 2015-2016 moeten havisten en mbo’ers die de pabo willen volgen al vóór aanvang van de opleiding aantonen over voldoende parate kennis te beschikken van de bovengenoemde onderwerpen. Het gevraagde kennisniveau betreft basiskennis waarmee de student direct aan de slag kan. Dit niveau is vergelijkbaar met havo-3/vmbo-t4.

De nieuwe kenniseisen gelden voor scholieren die vanuit het havo of het mbo willen instromen in de pabo. Aspirant-studenten met een vwo-diploma of een afgeronde hbo- of wo-opleiding zijn vrijgesteld van de bijzondere nadere vooropleidingseisen. Zij worden geacht eventuele kennislacunes zelfstandig weg te kunnen werken.

Eigen toelatingstoetsen voortgezet onderwijs verboden

Het advies van de basisschool wordt als enige bepalend voor de toelating van leerlingen tot een bepaalde vorm van voortgezet onderwijs. Het resultaat van de centrale eindtoets mag slechts worden gebruikt als second opinion en het afnemen van extra toetsen voor toelating wordt verboden. Dat benadrukt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoorden op Kamervragen.

PvdA-Tweede Kamerlid Loes Ypma had vragen gesteld naar aanleiding van berichten dat scholen voor voortgezet onderwijs met extra toelatingstoetsen zouden komen nu de uitslag van de centrale eindtoets vanwege het latere afnamemoment vanaf volgend schooljaar pas medio mei beschikbaar komt.

Dekker steekt daar wettelijk een stokje voor. De regelgeving wordt volgens hem zo dat ‘het schooladvies leidend wordt en de uitslag op de eindtoets het enige objectieve tweede gegeven is dat scholen voor voortgezet onderwijs mogen betrekken bij de toelating’. Dit betekent dat scholen voor voortgezet onderwijs de toelating niet afhankelijk mogen stellen van het resultaat op de eindtoets.

Bovendien mogen de vo-scholen geen andere gegevens gebruiken of eisen als tweede gegeven. ‘Dit geldt zowel voor toelatingstoetsen die een school voor voortgezet onderwijs zelf – al dan niet vooruitlopend op het resultaat van de eindtoets – zou overwegen af te nemen, als voor andere toetsen die leerlingen op de basisschool maken.’

Bij dit laatste gaat het bijvoorbeeld om de Entreetoets in groep 7, de resultaten van toetsen uit het leerlingvolgsysteem of een IQ-test. ‘Het is aan de basisschool om deze gegevens te betrekken bij het opstellen van het schooladvies’, aldus Dekker.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Toelatingseisen pabo worden verscherpt

Al met ingang van 2014 wil minister Jet Bussemaker van OCW de toelatingseisen voor de pabo verscherpen. Instromende studenten moeten aantonen dat ze kennis hebben van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. De minister zei dit woensdag in de Tweede Kamer.

Tot nu toe mogen alle studenten met een havo-, vwo- of mbo-4-diploma aan de pabo, de pedagogische academie basisonderwijs, beginnen. Maar het is inmiddels gebleken dat lang niet alle studenten eindexamen hebben gedaan in de bovengenoemde vakken. De leerlingen die van het mbo komen, hebben er zelfs helemaal geen les in gehad. Daarom wil Bussemaker de studenten voortaan niet in het eerste jaar toetsen, maar al daarvoor.

De komende tijd gaat Bussemaker de nieuwe eisen verder uitwerken in samenwerking met de pabo's. Daarbij wordt bekeken hoeveel studenten door deze verscherpte eisen zullen afvallen. Ook voor andere docentenopleidingen wil de minister de toelatingseisen aanscherpen. Zo wil ze de juiste mensen voor het beroep binnenhalen.

Eerder heeft onder anderen Tweede Kamerlid Mohammed Mohandis (PvdA) gevraagd om strengere toelatingseisen voor de pabo. De vorige staatssecretaris van onderwijs, Halbe Zijlstra, had de zwaardere eisen waar Bussemaker nu mee komt, afgelopen zomer al aangekondigd. Pabo-studenten hebben nu al te maken met een taal- en rekentoets. Al deze maatregelen komen voort uit kritiek op het niveau van de pabo.

Zie de eerdere berichtgeving op deze website via de gerelateerde berichten in het rode vlak hiernaast.