Veel uitval door weinig autonomie en hoge werkdruk

In het onderwijs ervaren werknemers weinig grip op hun werk. Dit in combinatie met hoge werkdruk leidt tot veel stress en uitval. Dat staat in het rapport Het betere werk van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

De WRR verbindt geringe autonomie met het grote aantal burn-outklachten. Over het geheel genomen houdt de helft van alle verzuimdagen verband met het werk. Op basis van cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt de WRR dat slechte arbeidsomstandigheden 5 procent van de totale ziektelast veroorzaken.

In het rapport komt leerkracht Marijke aan het woord. Zij legt uit dat lesgeven steeds meer teamwerk is: ‘Om leerlingen met al hun verschillen de hele schoolperiode door te laten presteren, is coördinatie en afstemming nodig’. Volgens haar brengt dit verlies van autonomie van de leerkracht met zich mee.

Giftige combinatie

Het rapport gaat ook over de intensivering van het werk. De WRR noemt hier als voorbeeld ‘de leerkracht in het basisonderwijs die nog steeds hetzelfde aantal uren voor de klas staat maar er veel taken bij heeft gekregen’.

De intensivering in het onderwijs heeft volgens de WRR vooral te maken met emotionele belasting, die tot meer werkdruk leidt. Het onderwijs en de zorg zijn de sectoren waarin de werknemers daar het meeste last van hebben. Geringe autonomie en hoge werkdruk zijn volgens de WRR ‘een giftige combinatie voor hoge werkstress en uitval’.

Lees meer…

Onderzoek naar hoge studie-uitval op lerarenopleidingen

Het is niet duidelijk hoe het komt dat op lerarenopleidingen veel studenten uitvallen. Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven wil daar onderzoek naar laten doen, meldt zij in antwoord op Kamervragen.

De vragen kwamen van Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul (PvdA) en volgden op een bericht in Het Parool. In die Amsterdamse krant stond dat studenten die een lerarenopleiding doen, bovengemiddeld veel uitvallen en relatief vaak langer dan vijf jaar over hun studie doen. De krant baseerde zich hiervoor op de Keuzegids hbo 2020.

Vermoedens

Van Engelshoven antwoordt dat het ministerie van OCW niet weet wat de oorzaak is van de hoge uitval. Wel heeft zij een aantal vermoedens. Zo kan het ermee te maken hebben dat van studenten tegenwoordig vaak wordt gevraagd extra werk in scholen te verrichten. ‘Dit vergt soms te veel van studenten’, zo stelt zij.

‘Wat we ook zien, is dat een keuze voor een lerarenopleiding vaak pas op latere leeftijd wordt gemaakt. Dit betekent dan ook dat relatief veel studenten aan lerarenopleidingen hun studie met een intensiever privéleven (werk/gezin) zullen combineren dan aan andere studies’, aldus de minister.

Onderzoek

Om antwoord te krijgen op de vraag hoe het komt dat de uitval op lerarenopleidingen hoog is, bereidt het ministerie van OCW een onderzoek voor. Dit moet volgens Van Engelshoven ‘een praktijkgericht actieonderzoek worden, om de uitval binnen lerarenopleidingen te verminderen en het studiesucces te vergroten’.

Lees meer…

Startende én ervaren leraren goed begeleiden

De uitval van leraren kan beter worden tegengegaan met goede begeleiding van zowel startende als zittende leraren, schrijft onderwijsminister Arie Slob in antwoord op Kamervragen.

PvdA-Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul wilde van Slob weten hoe hij denkt over de uitval van leraren. De minister antwoordt dat het ministerie van OCW met de sociale partners, de lerarenopleidingen, schoolbesturen en gemeenten op verschillende manieren werkt aan het terugdringen van het lerarentekort.

Minder uitval van leraren

Onderdeel hiervan is volgens Slob het behouden van leraren. Hij ziet daarbij een positieve ontwikkeling. ‘Uit (…) gegevens blijkt enerzijds dat veel startende leraren binnen één tot vijf jaar uitvallen, maar ook dat de uitval met name in het primair onderwijs afgelopen jaren licht is gedaald’, aldus Slob.

Hij voegt daaraan toe dat er op dit vlak de komende periode nog winst mogelijk is, ‘bijvoorbeeld door niet alleen samen te werken rondom de begeleiding van startende leraren maar ook bij de begeleiding van zittende leraren’.

Lees meer…

Uitval van leerlingen verder afgenomen

De uitval in het voortgezet onderwijs is in het schooljaar 2015-2016 verder verlaagd van 0,5 naar 0,4 procent van het aantal leerlingen. Dat meldt demissionair minister Jet Bussemaker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

De uitval is met 0,2 procent het laagst in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. In de bovenbouw van havo en vwo samen is de uitval 0,4 procent, wat neerkomt op ruim 900 leerlingen. In de bovenbouw van het vmbo is de uitval met 1,1 procent het hoogst. Dit komt overeen met 2360 leerlingen.

Lees meer…

Uitval eerstejaars pabo neemt af

Op de pabo’s neemt de uitval van eerstejaarsstudenten af, meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb) op basis van een bericht van het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP).

Sinds vorig studiejaar gelden er strengere toelatingseisen voor de pabo. De gedachte hierachter was dat hiermee de uitval van eerstejaarsstudenten kon worden tegengegaan. De maatregel lijkt effect te hebben, nu blijkt dat er inderdaad minder pabo-studenten in het eerste jaar uitvallen.

Uitval nog steeds hoog…

De uitval kan nog steeds hoog worden genoemd. Bij hogeschool Stenden bijvoorbeeld viel in de voorgaande jaren de helft van de pabo-eerstejaars uit, nu is dat met iets minder dan 30 procent nog steeds niet een gering aandeel.

Een ander punt dat in het bericht van het HOP wordt genoemd, is dat de enorme daling van het aantal aanmeldingen op de pabo’s voorbij lijkt. Mede door het verdwijnen van de basisbeurs daalde het aantal aanmeldingen met 1800 tot 3900. Het HOP meldt dat de opleidingen weer een beetje lijken op te veren.

Tienpuntenplan voor bewuste studiekeuze

Een meerderheid van de Tweede Kamer, studentenorganisatie ISO, scholierenorganisatie LAKS en decanenvereniging NVS-NVL hebben een tienpuntenplan gepresenteerd voor een betere aansluiting van het voortgezet onderwijs op het hoger onderwijs. Dit moet studie-uitval tegengaan.

De initiatiefnemers vinden dat studenten een realistisch beeld moeten krijgen van de studie die ze gaan volgen. Een bewuste studiekeuze begint volgens hen al vroeg op de middelbare school en niet pas op de open dag van een instelling.

Het tienpuntenplan – de studiekeuzechecklist – bestaat uit vijf actiepunten voor het voortgezet onderwijs en vijf punten voor het hoger onderwijs.

Voortgezet onderwijs:

  1. Alleen gekwalificeerde loopbaan-docenten voor de klas.
  2. Landelijke eisen aan loopbaanbegeleiding.
  3. Elk vak legt verband met een vervolgopleiding en latere loopbaan.
  4. Middelbare scholen weten hoe hun alumni het doen.
  5. Decanen en mentoren kennen het vervolg onderwijs.

Hoger onderwijs:

  1. Studiekeuzeactiviteiten voldoen aan een landelijke norm.
  2. Uit de studiekeuzecheck volgt een persoonlijk advies.
  3. Oprichting van een expertisecentrum gespecialiseerd in studiekeuzeactiviteiten.
  4. Elke opleiding een zichtbare en correcte studiebijsluiter.
  5. Continue doorontwikkeling studiekeuzecheck.

Ga naar de studiekeuzechecklist

Leraren van scholen in arme wijken willen ander werk

Het feit dat in de Randstad relatief veel leraren het onderwijs verlaten, heeft te maken met het grote aantal leerlingen uit ‘armoedeprobleemaccumulatiegebieden’. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker in antwoord op vragen van zelfstandig Tweede Kamerlid Norbert Klein.

De vragen van Klein volgden op onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB), waaruit blijkt dat leraren in het voortgezet onderwijs in de Randstad zich voor hun keuze om al of niet bij hun werkgever te blijven nauwelijks laten beïnvloeden door de hoogte van hun salaris.

Vanaf 2009 kregen scholen in de Randstad extra geld om meer leraren in een hogere salarisschaal te plaatsen. Het betrof een totale additionele bekostiging van 290 miljoen euro over de periode 2009-2014. Deze versterking van de Functiemix heeft er niet voor kunnen zorgen dat de uitval van leraren in de Randstad minder werd.

Dekker stelt in zijn antwoorden op de Kamervragen onder andere dat een significante voorspeller voor uitval uit het beroep het percentage leerlingen uit ‘armoedeprobleemaccumulatiegebieden’ is. ‘Hoe hoger dit percentage ligt, hoe hoger de uitval. Dit aandeel ligt ruim twee keer zo hoog in de Randstad als daarbuiten (…).’

De staatssecretaris denkt dat met een extra subsidie voor de zogenoemde knelpuntenregio’s in de Randstad het tekort aan leraren in die gebieden kan worden tegengegaan.

Massale uitval van mbo’ers die naar de pabo gaan

Bijna de helft van de pabo-studenten uit het mbo haakt in het eerste jaar af. Dat meldt de Vereniging Hogescholen.

In lijn met het beeld van de afgelopen 10 jaar vielen ook in 2012-2013 studenten met een mbo-achtergrond in het eerste jaar het vaakst uit. De gemiddelde uitval bedroeg in deze groep 21,5 procent. Onder studenten met een havo- of vwo- achtergrond waren de uitvalpercentages 11,6 respectievelijk 5,2 procent.

Bij de pabo zijn de percentages studenten die in het eerste jaar van studie wisselen of uitvallen hoger dan het gemiddelde. Ruim 23 procent van de pabo-studenten wisselt na het eerste jaar en nog eens ruim 15 procent valt af.

Evenals eerdere jaren is er een groot verschil in uitval tussen pabo-studenten met een havo- of vwo-achtergrond enerzijds en mbo-studenten anderzijds. Onder havo- en vwo-studenten is de uitval 10,8 respectievelijk 6,5 procent. Onder pabo-studenten uit het mbo is dat 24,5 procent.

Dit laatste percentage opgeteld bij de 22,7 procent ‘wisselaars mbo’ laat zien dat ruim 47 procent van de pabo’ers uit het mbo het eerste jaar niet haalt.

Vrees dat uitval toeneemt door rekentoets

De PvdA is bang dat door de verplichte rekentoets het aantal voortijdig schoolverlaters zal toenemen. Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing vindt dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW dit moet voorkomen.

De rekentoets wordt nu al in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs afgenomen, maar leerlingen die de toets niet halen, kunnen nog gewoon hun diploma halen. Vanaf het schooljaar 2015-2016 wordt het halen van de rekentoets verplicht.

Jadnanansing stelt dat het rekenonderwijs nog van onvoldoende kwaliteit is om leerlingen een eerlijke kans te geven. ‘Terwijl we bezig zijn om het aantal vroegtijdig schooluitvallers terug te dringen, dreigen we een groep gedwongen schooluitvallers te creëren’, zo citeert de Volkskrant haar.

De kwaliteit van het rekenonderwijs moet volgens haar eerst worden verbeterd, voordat de rekentoets een verplichtend karakter kan krijgen. Ze hoopt dat de verplichting nog niet in het schooljaar 2015-2016 wordt ingevoerd.