Nu ook schema aanpassingen CAO PO

De Helpdesk van VOS/ABB heeft een overzichtelijk schema gemaakt met daarin de verschillen tussen de oude en de nieuwe CAO PO. 

In dit schema vindt u alle aanpassingen en toegevoegde artikelen in de nieuwe CAO PO 2016-2017, die op 1 juli 2016 in werking is getreden. Alle verschillen met de vorige CAO PO (2014-2015) zijn artikelgewijs uitgewerkt. Het gaat onder meer om aanpassing arbeidsduur, formatiebeleid, ketenregeling en verlof.

Schema verschillen CAO PO downloaden

Let op: alleen leden van VOS/ABB kunnen het schema met verschillen tussen de oude en nieuwe CAO PO downloaden.

Een dergelijk vergelijkend schema voor het voortgezet onderwijs is al eerder gepubliceerd.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Schema aanpassingen CAO VO

Waar zitten precies de verschillen tussen de oude en de nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs? Dat heeft de Helpdesk van VOS/ABB op een rijtje gezet in een overzichtelijk schema.

Het gaat om alle aanpassingen en toegevoegde artikelen in de nieuwe CAO VO 2016-2017, die op 1 juli 2016 in werking is getreden. In het schema van de Helpdesk zijn alle verschillen artikelgewijs uitgewerkt. Het gaat onder meer om salarisverhogingen en eenmalige uitkeringen, onderwijstijd, ouderschapsverlof en werkgelegenheidsbeleid.

Let op: alleen leden van VOS/ABB kunnen het schema met verschillen hier downloaden.

Leraren willen beter omgaan met verschillen

Driekwart van de leraren in het primair onderwijs wil zich verder professionaliseren in het omgaan met verschillen in de klas. Dat blijkt uit onderzoek Omgaan met verschillen van het Arbeidsmarktplatform PO.

Leraren in het primair onderwijs voelen zich over het algemeen goed toegerust en competent om met verschillen in de klas om te gaan, behalve als het gaat om het onderwijs aan specifieke groepen kinderen, zoals zorgleerlingen en hoogbegaafden. Daarnaast blijken leraren behoefte te hebben aan meer ondersteuning en faciliteiten in de school.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat leraren de meerwaarde zien van opbrengstgericht werken als middel om, via het meten van prestaties en het leveren van maatwerk, het maximale uit kinderen te halen.

Passend onderwijs
Zij staan ook vaak positief tegenover het idee van passend onderwijs, maar hebben hun bedenkingen bij de invoering ervan. Veel leraren ervaren grenzen bij het aansluiten op specifieke onderwijsbehoeften van individuele leerlingen in een groep. Daar komt bij dat eerdere bezuinigingen, leerlingenkrimp en grotere klassen met meer zorgleerlingen erin, het realiseren van passend onderwijs moeilijker maakt.

De meeste leraren geven aan behoefte te hebben aan meer ondersteuning bij het onderwijs. Zij noemen dan: tijd om te leren van en te overleggen met collega’s, extra ondersteuning van leerlingen (bijvoorbeeld door remedial teaching of therapie), ondersteuning door een interne begeleider en extra assistentie in de klas van een onderwijsassistent of een extra collega.

Faciliteiten
Zij willen ook graag faciliteiten hebben als voldoende tijd, het kunnen afstemmen van de klassengrootte op het aantal leerlingen dat extra begeleiding nodig heeft en een geschikte fysieke omgeving (zoals met verschillende ruimtes). Uit het onderzoek blijkt dat deze vormen van ondersteuning en faciliteiten niet altijd in voldoende mate aanwezig zijn op school.