Voor alle asielzoekerskinderen achterstandsgeld

Asielzoekerskinderen tellen altijd mee voor het onderwijsachterstandenbudget. Door dit besluit van onderwijsminister Arie Slob worden basisscholen met veel asielzoekersleerlingen minder hard geraakt door de komende herverdeling van dit geld op basis van de CBS-indicator.

Ongeveer 25 scholen met veel asielzoekersleerlingen zouden er door de herverdeling van het onderwijsachterstandengeld meer dan 100.000 euro op achteruitgaan. Dat heeft te maken met de nieuwe verdeling van het geld op basis van een indicator van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze indicator houdt rekening met het opleidingsniveau van de ouders. Dat leidt tot problemen, omdat van veel ouders die als asielzoekers in Nederland zijn het opleidingsniveau niet bekend is.

‘Daarom heb ik besloten om alle leerlingen die bij het CBS bekend zijn als asielzoeker automatisch een onderwijsscore toe te kennen in de doelgroep van 15 procent. Hierdoor tellen asielzoekersleerlingen (…) altijd mee in de onderwijsachterstandenbekostiging voor scholen’, zo staat in een brief van minister Slob aan de Tweede Kamer.

De minister voegt hieraan toe dat ondanks deze maatregel nog steeds herverdeeleffecten blijven bestaan voor scholen met asielzoekerskinderen. Die negatieve effecten zullen echter minder groot zijn dan gevreesd.

Lees meer…

Gratis bijscholing ISK-docenten

De Respect Education Foundation (REF) biedt docenten van internationale schakelklassen (ISK’s) de mogelijkheid om zich (gratis) bij te scholen.

De REF heeft het bijscholingsprogramma speciaal ontwikkeld voor leraren die lesgeven aan vluchtelingenkinderen. Het gaat om zogenoemde statushouders, maar ook om jongeren die nog in onzekerheid zijn over de vraag of ze in Nederland mogen blijven en leerlingen die al weten dat ze hier weg moeten.

Lees meer…

Asielzoekerskind gebaat bij onderwijs in eigen taal

Het gebruik van de eigen taal van een asielzoekersleerling kan dienen als opstapje voor het leren van Nederlands en andere vakken. Dit staat in de handreiking Ruimte voor nieuwe talenten van de PO-Raad, het ministerie van OCW en het Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs Nieuwkomers.

‘Contact met Nederlandstalige leeftijdsgenootjes is vanaf het eerste moment natuurlijk cruciaal’, zegt taalwetenschapper Maaike Hajer, ‘maar ook als je dagelijkse communicatie op school in het Nederlands al goed verloopt, is het nog niet gezegd dat alle vakken volledig in het Nederlands kunnen. Het leren van kinderen verloopt via de moedertaal, dát is de springplank.’

De PO-Raad wijst erop dat het aantal nieuwe vluchtelingen in Nederland afneemt, maar dat het aantal gezinsherenigingen, dus het totale aantal kinderen, toeneemt.

Lees meer…

Kinderen van vluchtelingen doen het goed

Bijna vier op de tien kinderen van vluchtelingen die tussen 1995 en 1999 naar Nederland kwamen, zaten in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs op havo of vwo. Daarmee deden zijn het beter dan andere niet-westerse migrantenkinderen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) volgde ruim 53.000 kinderen van vluchtelingen uit de jaren 90. De grootste groep kwam uit Afghanistan, gevolgd door Irak en voormalig Joegoslavië.

Zij bleken het in het onderwijs beter te doen dan kinderen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond. Ze haalden gemiddeld hogere scores op de Cito-toets, kregen hogere adviezen voor voortgezet onderwijs en volgden in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs vaker havo of vwo.

Lees meer…

Reguliere methode geschikt voor nieuwkomers?

Op verzoek van de Stichting Primo voor openbaar primair onderwijs in Schiedam wordt onderzocht hoe reguliere lesmethodes geschikt kunnen worden gemaakt voor klassen met nieuwkomers (asielzoekerskinderen).

Eén klas met asielzoekerskinderen van verschillende leeftijden en achtergronden vraagt om lesmethodes die op al die verschillen kunnen inspelen. Primo vindt dat de speciale methodes voor nieuwkomers hierin tekortschieten.

De PO-Raad en Kennisnet onderzoeken nu op verzoek van de Schiedamse stichting hoe reguliere methodes geschikt kunnen worden gemaakt voor klassen met nieuwkomers. De resultaten van het onderzoek zullen met iedereen worden gedeeld.

Lees meer…

 

Asielzoekerskinderen Gilze-Rijen zonder onderwijs

Het ministerie van OCW laat het er niet bij zitten dat honderden leerplichtige kinderen van asielzoekerscentrum Prinsenbos in de Noord-Brabantse gemeente Gilze en Rijen de afgelopen jaren geen voortgezet onderwijs hebben kunnen volgen, meldt de regionale krant BN/De Stem.

De reactie van het ministerie volgt volgens de krant op een onderzoek van zes studenten van Avans Hogeschool in Breda en Den bosch. Uit dat onderzoek blijkt dat het niet lukt om voor leerplichtige asielzoekerskinderen die kort in het azc in de gemeente Gilze-Rijen verblijven voortgezet onderwijs te regelen.

Plicht tot onderwijs

Woordvoerder Hariëtte Boerboom van LOWAN, dat in samenwerking met het ministerie van OCW helpt bij het opzetten van scholen voor nieuwkomers, zegt in de krant dat de situatie in Gilze-Rijen niet kan. ‘De gemeente is verplicht samen met scholen in de regio onderwijs te verzorgen voor alle leerplichtige kinderen’, zo citeert de krant Boerboom.

Jan Willem Anholts van de COA zegt in BN/De Stem dat het probleem op het bordje ligt van de gemeente, omdat het om handhaving van de leerplicht gaat. Woordvoerder Jeroen Leemans van Gilze en Rijen erkent dat, zo meldt de krant, maar hij weet geen oplossing. ‘We kennen het probleem ook. Maar deze kinderen zijn er zo kort, dat als verzuim in Tilburg of elders is vastgesteld ze al doorgeplaatst zijn.’

Recht op onderwijs

Het ministerie neemt hier volgens BN/De Stem geen genoegen mee. ‘Deze kinderen hebben recht op onderwijs. Het is een uitdaging voor scholen om dit goed te regelen, omdat deze kinderen er maar kort zijn en de aantallen fluctueren. Dat lukt op veel plekken en moet het dus ook hier lukken’, aldus een woordvoerder van OCW in BN/De Stem.

Aanvraag tweede jaar bekostiging asielkinderen

Scholen voor primair onderwijs kunnen tot 24 december een aanvraag indienen voor bijzondere bekostiging voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen die voor het tweede jaar in Nederland zijn.

Scholen kunnen onder bepaalde voorwaarden een toeslag krijgen. Deze toeslag is 3000 euro op jaarbasis voor vluchtelingenkinderen zonder een toegekend gewicht en 2400 euro voor vluchtelingenkinderen met een toegekend gewicht van 0,3.

Kinderen met het gewicht 1,2 tellen al mee bij de vaststelling van de bekostiging voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. Daarom is er geen toeslag voor deze kinderen.

Op de website van LOWAN, dat onderwijs aan nieuwkomers ondersteunt, staat meer informatie. U kunt ook de regeling downloaden die ingaat op de bijzondere bekostiging voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen die voor het tweede jaar in Nederland zijn.

Ga naar het aanvraagformulier

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Boek over goed onderwijs aan asielzoekerskinderen

Het nieuwe boek Nieuwkomers op school gaat over goed onderwijs aan asielzoekerskinderen. Dit boek is interessant voor leraren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, gedragsspecialisten, directeuren en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs.

Hoewel de instroom van nieuwkomers in het onderwijs geen nieuw fenomeen is, is het aantal wel historisch hoog. Dit maakt de belangrijke vraag actueel: hoe geven we goed onderwijs aan deze kinderen en hoe kunnen we ze begeleiden bij hun integratie in Nederland en alles wat daarbij komt kijken? Het boek gaat zowel over organisatorische vraagstukken als onderwijskundige zaken.

Alle auteurs en andere betrokkenen hebben belangeloos meegewerkt aan dit boek. De opbrengsten worden geheel gedoneerd aan LOWAN, de organisatie die scholen ondersteunt bij eerste-opvangonderwijs.

Nieuwkomers op school kost 15 euro. U kunt het online bestellen.

Regeling bekostiging aangepast

De Regeling bekostiging PO is vandaag gepubliceerd en geldt met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2016. Er zitten kleine wijzigingen in de bedragen. Op basis hiervan wordt één rekeninstrument in de Toolbox op deze website aangepast; in de overige instrumenten waren de wijzigingen al verwerkt.

De grootste wijziging in vergelijking met de vorige versie van april 2016 is dat éénmalig een bijdrage in het kader van de herstelopslag over de maanden april tot en met december voor het relevante deel van het schooljaar (augustus tot en met december) in de prijzen opgenomen. Dat zorgt slechts voor een geringe wijziging van de gpl-bedragen. Deze zijn nu voor het basisonderwijs:
– genormeerde gemiddelde personeelslasten leraar: € 61.214,67;
– genormeerde gemiddelde personeelslasten schoolleiding: € 77.930,96.

Instrumenten Toolbox
De tools in de Toolbox voor de basisschool en het speciaal basisonderwijs waren al aangepast en bevatten de bedragen van de vandaag gepubliceerde regeling dus al. Het rekeninstrument voor de samenwerkingsverbanden wordt geactualiseerd en zo spoedig mogelijk op deze website gepubliceerd.

Nieuwkomers en asielzoekers
Een andere wijziging, die eind september al apart is gepubliceerd,  betreft de bekostiging van nieuwkomers en asielzoekers. Voor vreemdelingenkinderen die geen asielzoeker zijn verandert er inhoudelijk niets. Voor hen blijven dezelfde bedragen gelden. Ook de huidige drempel van tenminste 4 vreemdelingenkinderen per school blijft gehandhaafd. Deze drempel geldt met ingang van dit schooljaar voor asielzoekerskinderen en overige vreemdelingenkinderen gezamenlijk.

De bekostiging vindt plaats per kwartaal en wordt gebaseerd op het aantal vreemdelingenkinderen dat op de eerste dag van dat kwartaal staat ingeschreven. Voor asielzoekerskinderen wordt een maatwerkbudget gehanteerd: 2.250 euro per kind per kwartaal, dus 9000 euro per jaar. Dit bedrag wordt wel verrekend met eventuele groeibekostiging, zodat geen dubbele bekostiging wordt uitgekeerd. Om dezelfde reden wordt voor het aantal asielzoekers dat stond ingeschreven op 1 oktober van het vorige schooljaar en voor welk aantal er dus reguliere bekostiging beschikbaar is, een lager bedrag toegekend.

Wachten op budget voor 2e jaar asielkind
Schoolbesturen moeten nog wel even wachten op de regeling die gaat over de bekostiging van asielzoekerskinderen in het tweede jaar. Die regeling is in aantocht, maar nog niet duidelijk wanneer die precies wordt gepubliceerd. In de Tweede Kamer was een meerderheid voor een uitkering van nog eens 9.000 euro in het tweede jaar. Het is nu wachten of de staatssecretaris dat zal uitvoeren en de regeling in die zin ook aanpast.

 

Wijzigingen in bekostiging vluchtelingenkinderen

De bekostiging voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen kent een nieuwe systematiek. Dit geldt voor zowel het primair als voortgezet onderwijs.

De nieuwe bekostiging vindt plaats per kwartaal. Hierbij worden in het primair onderwijs de teldata 1 augustus (met terugwerkende kracht), 1 november, 1 februari en 1 mei. Voor het voortgezet onderwijs zijn de teldata 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober 2017.

Nieuwkomers die bij een school voor voortgezet onderwijs zijn ingeschreven en op 1 oktober 2016 korter dan een jaar in Nederland zijn, worden uitgezonderd van de bekostiging op basis van de reguliere 1 oktobertelling via aanpassing van het Bekostigingsbesluit WVO.

Bekostiging verhoogd

Voor vluchtelingenkinderen in het primair onderwijs is het bedrag verhoogd naar 9000 euro per leerling. Voor overige vreemdelingen blijft het bedrag ongewijzigd: 2798,90 euro. Ook scholen in het speciaal basisonderwijs kunnen de aanvullende bekostiging aanvragen voor vluchtelingenkinderen. Eventuele groeibekostiging wordt hiermee verrekend.

Voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs die op de reguliere 1 oktobertelling 2016 bij de school zijn ingeschreven en op dat moment één tot twee jaar in Nederland zijn, ontvangt de school circa 6900 euro aan reguliere bekostiging, naast 1025 euro per nieuwkomer per kwartaal.

Download regeling bekostiging vluchtelingenkinderen

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Vraag op tijd maatwerkbekostiging asielkinderen aan!

De deadline voor het aanvragen van maatwerkbekostiging voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen ligt op 31 juli aanstaande.

Als uw basisschool in het huidige schooljaar 2015-2016 aan meer dan vier asielzoekerskinderen tegelijkertijd onderwijs heeft gegeven, dan kunt u maatwerkbekostiging aanvragen. Het gaat specifiek om kinderen die minder dan een jaar in Nederland waren.

U kunt het aanvraagformulier en een toelichting downloaden. U kunt het ingevulde aanvraagformulier tot uiterlijk 31 juli 2016 mailen naar asielonderwijs@minocw.nl.

Het ministerie van OCW kan na beoordeling van de aanvraag tot maximaal 9000 euro per leerling per jaar aanvullende bekostiging verstrekken.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Kabinet trekt 200 miljoen extra uit voor onderwijs

De coalitiepartners VVD en PvdA hebben overeenstemming bereikt over de besteding van een financiële meevaller. In totaal komt 1,2 miljard euro extra beschikbaar, waarvan 200 miljoen naar het onderwijs gaat.

De coalitiepartners verdelen het extra geld fifty-fifty. De PvdA kiest ervoor om van de 600 miljoen euro die te verdelen is, 200 miljoen te besteden aan het onderwijs.

Het extra geld is onder meer bestemd voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen en het wegwerken van achterstanden.

De financiële meevaller worden ook aan andere zaken besteed. Zo wordt een omstreden bezuiniging op de huurtoeslag teruggedraaid en gaat er meer geld naar de politie en naar defensie.

Kamer wil dat extra geld voor asielkinderen blijft

De Tweede Kamer heeft de motie van GroenLinks aangenomen om scholen ook in het tweede jaar extra geld te geven voor het onderwijs aan asielzoekerskinderen. Het gaat met name om taalonderwijs in de basisschool.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW herhaalde onlangs dat hij niet van plan is om ook in het tweede jaar extra geld te steken in onderwijs aan asielzoekerskinderen.  Hij zegt dat het kabinet er het geld niet voor heeft.

Dekker benadrukt bovendien dat scholen al extra geld voor onderwijs aan deze kinderen krijgen. Als scholen vinden dat ze te weinig geld hebben, dan moeten ze zelf maar met creatieve oplossingen komen, vindt hij.

Het is nog niet bekend wat hij gaat doen nu een meerderheid in de Tweede Kamer hem oproept om scholen ook in het tweede jaar extra geld te geven voor onderwijs aan asielkinderen.

‘Gewortelde’ kinderen niet het land uitzetten!

Vier kinderen hebben donderdag het fotoboekje Ik Blijf Hier aan Tweede Kamerleden overhandigd.

De kinderen roepen hiermee op tot een wet en verblijfsrecht voor alle leeftijdgenoten die in Nederland geworteld zijn. In het fotoboekje staan portretten, tekeningen en quotes van kinderen zonder verblijfsvergunning die al lang in Nederland wonen en op school zitten.

Lees meer…

ISK-leerlingen door taalachterstand onder niveau

Ruim één op de drie leerlingen uit internationale schakelklassen (ISK’s) stroomt door naar een schoolniveau onder zijn of haar niveau. Dat blijkt uit een peiling van de VO-raad.

Van de leerlingen die vanuit ISK’s naar het voortgezet onderwijs doorstromen, gaat bijna 70 procent naar het praktijkonderwijs of vmbo-basis of -kader. Van de jongeren die naar het mbo gaan, gaat 80 procent naar de entreeopleiding. Dat betekent dat het merendeel van deze kinderen op de laagste treden van het onderwijs terechtkomt.

Taalachterstand is de voornaamste reden voor de doorstroom naar lagere niveaus.

Lees meer…

Op de website van NRC Handelsblad staat het artikel Asielkind leert onder zijn niveau.

‘Kinderrechten voorop in asielprocedure’

De kinderrechten moeten leidend zijn in de asielprocedure en -opvang. Zo moet het onderwijs aan vluchtelingenkinderen beter worden georganiseerd. Dit benadrukt de Werkgroep Kind in azc.

In de Werkgroep Kind in azc zitten het VN-kinderfonds UNICEF, Defence for Children, VluchtelingenWerk Nederland, Kerk in Actie en War Child. Zij benadrukken dat álle kinderen, dus ook kinderen die naar Nederland zijn gevlucht, stabiliteit, continuïteit, veiligheid en structuur nodig hebben.

Kinderrechten: zó kan het ook

In het advies Zó kan het ook, dat aan de Tweede Kamer is aangeboden, staat dat de asielprocedure en -opvang op vijf punten kunnen worden verbeterd:

  • Opvang op één plek (niet steeds verhuizen)
  • Voldoende voorzieningen (onder andere onderwijs)
  • Voldoende informatie (toegang tot internet)
  • Voldoende ondersteuning bij integratie (ook voor ouders)
  • Snelle asielprocedure (ouders en kinderen niet in onzekerheid laten)

‘Vluchtelingenkinderen op achterstand gezet’

Het kabinet zet vluchtelingenkinderen op achterstand en vergroot daarmee de kansenongelijkheid onder leerlingen. Dat zegt de PO-Raad in reactie op het besluit van het kabinet om niet twee maar één jaar specifiek in het onderwijs voor deze kinderen te investeren.

In een brief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer staat dat hij geen ‘noodzaak’ ziet in verdere ‘intensiveringen’ van het geld voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Dekker gaf bij de NOS een mondelinge toelichting. De PO-Raad noemt het besluit van de staatssecretaris ‘onbegrijpelijk en onverantwoord’.

Vluchtelingenkinderen hebben meer ondersteuning nodig

‘De kinderen hebben extra ondersteuning nodig om de taal te leren, om achterstanden weg te werken en speciale hulp om hun trauma’s te verwerken. Het kost zeker twee jaar voordat zij goed kunnen aansluiten bij hun Nederlandse klasgenoten en de school echt aan het geven van onderwijs toekomt. Voor de extra leraren, scholen, materialen en ruimte wat dit kost is, is nu te weinig geld beschikbaar’, aldus de PO-Raad.

Lees meer…

Dekker herhaalt: geen extra geld asielzoekerskinderen

Er komt geen extra geld voor onderwijs aan asielzoekerskinderen. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW zegt dat hij er het geld niet voor heeft en het bovendien niet nodig vindt om met extra geld over de brug te komen.

Hij benadrukt dat scholen al extra geld voor onderwijs aan deze kinderen krijgen. Als scholen vinden dat ze te weinig geld hebben voor onderwijs aan asielzoekerskinderen, dan moeten ze zelf maar met creatieve oplossingen komen, vindt Dekker.

‘Het is ook een kwestie van organiseren. Je kunt bijvoorbeeld alle asielzoekerskinderen in één klas zetten met een leraar die gespecialiseerd is in het leren aan dergelijke kinderen’, aldus de staatssecretaris tegen de NOS.

Voet bij stuk

De staatssecretaris zei vorige maand ook al dat er in het tweede jaar voor het primair onderwijs geen aanvullende bekostiging voor asielzoekerskinderen komt.

Hoewel een meerderheid in de Tweede Kamer voor een motie van GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff was om de aanvullende bekostiging voor onderwijs aan asielzoekerskinderen in het tweede jaar voort te zetten, besloot Dekker dat niet te doen. ‘Eén jaar aanvullende bekostiging is steeds voldoende geweest, er is geen aanleiding om dat nu uit te breiden naar twee jaar’, aldus de staatssecretaris in april.

Onderwijs asielzoekerskinderen in gevaar

De PO-Raad noemde het besluit van Dekker onbegrijpelijk. ‘Als we niet nú investeren in goed onderwijs aan vluchtelingenkinderen, creëren we bij deze kinderen onnodige achterstanden’, zo schreef de sectororganisatie vorige maand.

‘Scholen komen nu al expertise en klassen tekort om het onderwijs aan vluchtelingenkinderen goed te organiseren. Een jaar extra financiering is hard nodig om dit wel goed te regelen en achterstanden te voorkomen’, aldus voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad.

PO-Raad wil andere criteria achterstandsleerling

De criteria die bepalen of een kind een achterstandsleerling is, moeten worden aangepast. Aanleiding voor dit pleidooi van de PO-Raad is het feit dat schoolbesturen veel geld toeleggen op het onderwijs aan vluchtelingenkinderen.

De PO-Raad meldt op basis van een peiling onder basisscholen met asielzoekersleerlingen dat tweederde van de scholen geld toelegt op het onderwijs aan deze groep kinderen. Gemiddeld gaat het om 850 euro per leerling per jaar.

Bijna alle scholen geven aan dat twee jaar extra geld nodig is om goed onderwijs voor vluchtelingenkinderen te organiseren, maar staatssecretaris Sander Dekker van OCW vindt één jaar voldoende. De Tweede Kamer nam weliswaar motie aan om scholen twee jaar extra geld te geven, maar die motie heeft Dekker naast zich neergelegd.

Nu vaak geen achterstandsleerling

De staatssecretaris stelt dat scholen via het onderwijsachterstandenbeleid al geld krijgen om onderwijs voor vluchtelingenkinderen van te betalen ná het eerste jaar. De PO-Raad wijst erop dat alleen kinderen van wie de ouders minder dan twee jaar voortgezet onderwijs hebben gevolgd, worden gezien als achterstandsleerlingen. De helft van de vluchtelingenkinderen behoort hier niet toe.

Daarom pleit de PO-Raad voor nieuwe criteria op basis waarvan bepaald wordt of een leerling een potentiële achterstandsleerling is die extra ondersteuning nodig heeft.

Dekker houdt voet bij stuk

Staatssecretaris Dekker laat in reactie op de oproep van de PO-Raad weten dat hij niet bereid is meer geld te investeren in goed onderwijs voor asielzoekerskinderen, meldt nieuwssite NU.nl.

Extra geld onderwijs vluchtelingenkinderen moet blijven!

Tweede Kamerlid Rik Grasshof van GroenLinks gaat opnieuw een motie indienen om de aanvullende bekostiging voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen te continueren. Hij zoekt daarbij de steun van onder andere de fractie van regeringspartij PvdA.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW liet onlangs in een brief aan de Tweede Kamer weten dat er in het tweede jaar voor het primair onderwijs geen aanvullende bekostiging voor vluchtelingenkinderen meer is. Hij vindt dat niet nodig.

Hoewel een meerderheid in de Tweede Kamer voor een motie van Grashoff was om de aanvullende bekostiging voor onderwijs aan asielzoekerskinderen in het tweede jaar voort te zetten, besloot Dekker dat niet te doen. ‘Eén jaar aanvullende bekostiging is steeds voldoende geweest, er is geen aanleiding om dat nu uit te breiden naar twee jaar.’

Hij stelt in zijn brief dat de scholen voor een groot aantal asielzoekerskinderen in het tweede jaar reguliere bekostiging en achterstandsbekostiging ontvangen. ‘Als daar nog aanvullende bekostiging of maatwerkbekostiging bij komt, ontvangen scholen voor deze leerlingen door een samenloop van regelingen 16.000 euro per leerling’, schrijft Dekker.

Nieuwe motie onderwijs vluchtelingenkinderen

De staatssecretaris beweert in zijn brief bovendien dat er feitelijk in de Tweede Kamer geen meerderheid was voor de motie van Grashoff, omdat er bij de stemmingen een vergissing zou zijn gemaakt. De PvdA stemde voor, maar zou eigenlijk tegen zijn geweest.

Met de nieuwe motie die Grashoff via Twitter aankondigde moet de aanvullende bekostiging in het tweede jaar alsnog worden veiliggesteld. Hij zoekt daarbij expliciet de steun van de fractie van regeringspartij PvdA en oppositiepartij CDA.

Input gevraagd voor advies onderwijs aan vluchtelingen

De Onderwijsraad vraagt om input voor een advies over onderwijs aan vluchtelingen.

De hoofdvraag van het advies is: Hoe kan het onderwijs aan vluchtelingen zo worden ingericht dat een voorspoedige integratie in onderwijs, arbeidsmarkt en maatschappij wordt bevorderd? De focus ligt op het funderend onderwijs.

U kunt uw reactie tot 1 mei sturen naar vluchtelingen@onderwijsraad.nl.

Lees meer…

Nog niet alle asielkinderen naar school

Nog niet alle leerplichtige vluchtelingenkinderen in Nederland volgen onderwijs. Op 1 maart ging 94 procent van de asielkinderen in opvangcentra naar school. Dat meldt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.  

Van de ongeveer 8100 asielkinderen in opvangcentra gingen er op 1 maart 7600 naar school. In de loop van maart werd er voor meer kinderen een onderwijsplek gevonden. Op dit moment zouden ongeveer 100 asielkinderen die in opvangcentra zitten geen onderwijs krijgen.

 

Aanvraag voor maatwerkbekostiging nieuwkomers

Voor het primair onderwijs kan voor maatwerkbekostiging van onderwijs aan nieuwkomers (vluchtelingenkinderen) per maand worden bekeken hoeveel geld beschikbaar wordt gesteld. Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen hiervoor voor de peildatum 1 april een aanvraag indienen.  

De maatwerkbekostiging voor onderwijs aan nieuwkomers is voor het primair onderwijs van toepassing op het lopende schooljaar 2015-2016 en voor het voortgezet onderwijs op het kalenderjaar 2016.

Primair onderwijs

Het gaat in het primair onderwijs om een indicatief maximum van 9000 euro per leerling per schooljaar. Als de school kan aantonen niet met dit maximale bedrag toe te kunnen, dan behoort het tot de mogelijkheid om meer geld te krijgen. Dit zal per geval worden bekeken.

Dat het om een indicatieve maximum gaat, houdt natuurlijk óók in dat er mínder geld kan worden toegekend. Het betreft daadwerkelijk maatwerkbekostiging en geen forfaitair bedrag.

Voortgezet onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs geldt een indicatief maximum van 2750 euro per leerling per kwartaal of 11.000 euro per leerling per jaar.

Ook in het voortgezet onderwijs is het mogelijk om meer geld te krijgen, mits de school kan aantonen dat dit nodig is. Natuurlijk geldt ook hier dat het principe van maatwerkbekostiging met zich meebrengt dat er mínder dan het maximum kan worden toegekend.

De maatwerkbekostiging in het voortgezet onderwijs kent vier peildata: 1 oktober, 1 januari, 1 april en 1 juli.

Aanvraag indienen

Wilt u maatwerkbekostiging aanvragen, stuur dan een e-mail naar asielonderwijs@minocw.nl. U ontvangt hierna het aanvraagformulier en een nadere toelichting.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Scholen in nood door 12.000 asielkinderen

Sinds oktober zijn ruim 12000 vluchtelingenkinderen onder de 18 jaar in Nederland aangekomen. Ze zijn hier leerplichtig, maar het is niet duidelijk of ze inmiddels allemaal naar school gaan. Wel hebben zo’n 400 scholen inmiddels extra geld aangevraagd voor nieuwkomers en daar komen dagelijks nieuwe aanvragen bij. 

Dit meldt dagblad AD vandaag, die informatie heeft opgevraagd bij het ministerie van Onderwijs via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Opmerkelijk is dat het ministerie niet weet of elk leerplichtig asielkind inderdaad onderwijs krijgt. Dat blijkt uit een mailtje van Lowan Ondersteuning Onderwijs Nieuwkomers, in januari aan het ministerie: ‘Dat we geen zicht krijgen op aantallen, komt echt knullig over’.

Handen in het haar
Wel bekend is dat er inmiddels 77 basisscholen zijn die 10 of meer asielkinderen op school hebben, en bij opvangcentrum Heumensoord bij Nijmegen is in januari een school voor ruim 500 kinderen geopend. In het voortgezet onderwijs hebben 21 scholen meer dan 20 asielkinderen, 100 andere scholen hebben er minder dan 30, volgens het AD. Het dagblad zegt dat de scholen met de handen in het haar zitten over de financiële gevolgen van de opvang van asielzoekerskinderen.

Onder de radar
Vorige week trok de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) aan de bel omdat veel basisscholen minder dan vier asielleerlingen opvangen en daarvoor geen extra bekostiging krijgen. De extra bekostiging van maximaal 9000 euro per asielleerling gaat pas in als er vier of meer zijn. Hierdoor blijven veel asielkinderen onder de radar en het kost de scholen veel eigen geld.

Staatssecretaris Dekker reageerde direct op het artikel in het AD, met een brief aan de Tweede Kamer waarin hij zegt dat op dit moment niet exact kan worden vastgesteld hoeveel asielzoekerskinderen onderwijs ontvangen. Voor 1 april wil hij nadere informatie beschikbaar hebben. Daarvoor wil hij verschillende gegevensbronnen koppelen, in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 

 

 

Peuterspeelzalen nodig in AZC

Er moeten peuterspeelzalen komen in asielzoekerscentra om te voorkomen dat de peuters die daar zitten straks met een grote taalachterstand aan de basisschool beginnen. Dat zeggen de PO-raad en de MOgroep (brancheorganisatie van peuterspeelzalen) vandaag in dagblad AD. 

Kinderen van asielzoekers die ouder zijn dan 4 jaar gaan naar basisscholen, maar voor de jongere kinderen is weinig geregeld. Die moeten het volgens de brancheorganisaties vaak doen met een lokaal waar ze af en toe kunnen spelen. Dat noemen de organisaties een gemiste kans. Wat peuters nodig hebben is structuur, veiligheid, en een aanbod van een basiswoordenschat door het werken met thema’s, vaste formuleringen, pictogrammen en liedjes.

Inventarisatie
Uit een eerdere inventarisatie van advies- en onderzoeksbureau Sardes in 42 gemeenten met een asielzoekerscentrum, bleek dat er slechts 16 een professioneel aanbod voor peuters hebben. Tegelijkertijd kwam naar voren dat bijna alle gemeenten dit wel wenselijk vinden. Maar door het ontbreken van budget, landelijke wet- en regelgeving en geschikte partners in de kinderopvang is het voor de meerderheid van de gemeenten met een AZC (nog) niet mogelijk een goed aanbod te ontwikkelen.

Het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) richt in de opvangcentra wel een speelruimte in voor de kinderen. ‘Maar peuterspeelzalen zijn een gemeentelijke aangelegenheid’, zegt woordvoerder Caroline van Dullemen in dagblad AD.  Sardes wil samen met de organisaties gaan werken aan ondersteuning van gemeenten en kinderopvang, deskundigheidsbevordering van beroepskrachten en duidelijkheid over wet- en regelgeving.

Achterstandsgelden
De gemeenten zouden de peuteropvang moeten betalen met het geld dat ze krijgen voor het wegwerken van onderwijsachterstanden. Vooral kleine gemeenten kunnen die kosten niet opbrengen. De vluchtelingen staan niet ingeschreven in de basisadministratie waardoor de gemeenten geen extra geld krijgen voor de kinderen. Ook kunnen de ouders geen eigen bijdrage betalen.

De MOgroep zegt in dagblad AD dat de overheid meer geld zou moeten uittrekken voor de professionele opvang van de peuters. Het hangt volgens de organisatie nu af van de financiële situatie van de gemeente. Volgens een schatting van Sardes is er in totaal 6 miljoen euro nodig om de peuters in asielzoekerscentra professionele vroeg- en voorschoolse educatie te bieden.

Veel Syrische peuters
In de asielzoekerscentra zitten relatief veel Syrische peuters. Het Centraal Bureau voor de Statistiek berichtte deze week dat 9 procent van de Syrische immigranten tussen de 0 en 5 jaar is. Bij andere groepen ligt dat cijfer rond de 5 procent.