WOB-verzoek moet worden ingewilligd

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB krijgen de laatste tijd vragen over mailverzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) tot openbaarmaking van inkomens boven de normen uit de Wet normering topinkomens (WNT). Dergelijke verzoeken moeten worden ingewilligd.

De mails zijn afkomstig van de Taskforce Publieke Bezoldiging en zijn ondertekend door ene Julian, die zich niet nader bekendmaakt. Hieronder staat een voorbeeld van een mail die is verstuurd naar een schoolbestuur voor voortgezet onderwijs.

Taskforce ‘Publieke Bezoldiging’
T.B.V. Julian
julian@publiekebezoldiging.nl 

<Naam organisatie>
T.B.V. Juridische afdeling c.q. afdeling communicatie
<Adres>
<Postcode en plaats>

Leiden, donderdag 4 januari 2018

Betreft: Wet openbaarheid van bestuur verzoek inzake bezoldigingen
Kenmerk: <…>
Urgentie: Hoog

L.S.

Wij onderzoeken onder alle bedrijven casu quo instellingen die uit publieke gelden betaald worden of medewerkers casu quo top-functionarissen meer verdienen dan de Wet Normering Topinkomens voorschrijft. Derhalve verzoeken wij u ons de volgende informatie mede te delen.

Onderstaande verzoek is voor alle VO scholen die vallen onder het bevoegd gezag van <naam organisatie>.

WNT Norm voor Voortgezet Onderwijs:
2013 €182.948
2014 €184.448
2015 €178.000
2016 €179.000 (algemeen plafond)

Wij ontvangen graag een overzicht van alle topfunctionarissen en andere medewerkers, gegroepeerd op boekjaar, die tussen 1 januari 2013 en 31 december 2016 meer verdienden dan de WNT norm voor het geldende boekjaar zoals hierboven beschreven. Wij ontvangen graag een overzicht met per overschrijving de volgende gegevens:
– Functie
– Duur van het dienstverband
– Bezoldiging in het boekjaar
– Bezoldiging in het voorgaande boekjaar
– Motivering

Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 6 eerste lid van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6, eerste lid van de Wob verzoek ik u ons de gevraagde informatie voor 10 februari 2018 per e-mail te verstrekken. Indien u kosten in rekening brengt verzoeken wij u ons hiervan per e-mail op de hoogte te stellen alvorens deze in rekening te brengen.

Hoogachtend,

Julian

Bijlagen: –

Advies Onderwijsjuristen

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB wijzen erop dat altijd moet worden voldaan aan een WOB-verzoek. Let op dat u de persoonlijke levenssfeer van werknemers kunt beschermen. Namen van betrokken personen mogen worden weggelaten.

Het advies aan de leden van VOS/ABB luidt als volgt:

De organisatie Taskforce Publieke Bezoldiging is bij ons niet bekend. Conform artikel 3 Wet openbaarheid van bestuur (WOB) kan echter een ieder om informatie verzoeken over een bestuurlijke aangelegenheid van een bestuursorgaan. Een bestuurlijke aangelegenheid is conform artikel 1 sub b WOB een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan. Het ziet op het openbaar bestuur in al zijn facetten. Daarom valt een aangelegenheid al snel onder een bestuurlijke aangelegenheid waarbij een WOB-verzoek gehonoreerd moet worden. Ook een verzoek of u voldoet aan de WNT-normen valt hieronder.
Ingevolge artikel 3 lid 5 van de WOB dient een dergelijk verzoek ingewilligd te worden met inachtneming van artikel 10 en 11 WOB. Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de WOB blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. Ten aanzien van deze gegevens kan het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom kan ervoor worden gekozen om de persoonsgegevens uit de documenten te verwijderen uit deze documenten. Conform artikel 6 van de WOB dient het bestuursorgaan binnen vier weken te beslissen op het verzoek.

U dient dus in ieder geval in te gaan op het WOB-verzoek en indien nodig documentatie te verschaffen en te publiceren. U mag daarbij persoonsgegevens van uw werknemers onleesbaar maken ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die persoon.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Alle scholen geadviseerd in te gaan op Wob-verzoek

Besturen van openbare scholen vallen onder de reikwijdte van de Wet openbaar bestuur (Wob), die van bijzondere scholen en samenwerkingsbesturen in principe niet. Toch raadt de VO-raad niet-openbare schoolbesturen aan ook naar de Wob te handelen.

Dit staat in een brief van de VO-raad over een Wob-verzoek van RTL Nieuws. De commerciële nieuwszender wil het declaratiegedrag van bestuurders in het primair, voortgezet, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs alsmede de (geestelijke) gezondheids- en ouderenzorg en het algemeen bestuur in kaart brengen.

De sectororganisatie wijst erop dat er een wettelijk onderscheid is tussen besturen van openbare scholen, die onder de Wob vallen, en besturen van bijzondere scholen en samenwerkingsbesturen, die niet onder de reikwijdte van deze wet vallen.

‘In zoverre is er dus geen grond voor openbare scholen om het informatieverzoek van RTL Nieuws af te wijzen’, schrijft de VO-raad. In de brief staat echter ook het advies aan besturen van bijzondere scholen en samenwerkingsbesturen te overwegen in te gaan op het verzoek. ‘Niet reageren kan leiden tot wantrouwen. Ook zou er in de beeldvorming een lastig te verklaren scheiding ontstaan tussen het openbaar en bijzonder onderwijs.’

De VO-raad wijst er verder op dat niet alles waar RTL Nieuws om vraagt, hoeft te worden aangeleverd. ‘De Wob kent geen vergaarplicht. Dat betekent dat informatie die niet is neergelegd in een document, niet onder de reikwijdte van de Wob valt. In het verzoek van RTL Nieuws wordt ook gevraagd om documenten die aangeven wat het doel en de grondslag van de uitgave was. Dit zijn, over het algemeen, geen reeds bestaande documenten en die behoeven derhalve niet aangeleverd te worden’, aldus de VO-raad.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

RTL Nieuws kijkt alleen maar naar Cito-cijfers

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft geen bezwaar tegen de openbaarmaking van alle gemiddelde Cito-scores per school. Dat meldt RTL Nieuws, dat via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een verzoek tot openbaarmaking heeft ingediend. Adjunct hoofdredacteur Pieter Klein meldt desgevraagd via Twitter dat hij alleen geïnteresseerd is in de cijfers van het Cito. Het lijkt er dus op dat de redactie van RTL Nieuws niet een serieus item over onderwijskwaliteit gaat maken. 

RTL Nieuws meldt dat het ministerie van OCW een ontwerpbesluit heeft opgesteld om de gegevens openbaar te maken. Dit besluit is naar alle schoolbesturen voor primair onderwijs gestuurd. De besturen hebben twee weken de tijd om er eventueel bezwaar tegen te maken.

Het gaat RTL Nieuws niet om de Cito-score van elke leerling, maar om het gemiddelde per school. Adjunct hoofdredacteur Pieter Klein gaat ervan uit dat RTL Nieuws binnenkort kan publiceren. Op de vraag van VOS/ABB via Twitter of ook RTL Nieuws weer zo dom is om voor de kwaliteit van het onderwijs alleen naar cijfers te kijken, antwoordt hij dat het hem inderdaad om de cijfers te doen is.

De PO-Raad laat weten voor transparantie te zijn. Dat is volgens de sectororganisatie de reden waarom het project Vensters PO bestaat. 'Het doel van dit project is dat scholen en schoolbesturen hun gegevens op een vergelijkbare en toegankelijke manier presenteren. Dat is breder en betekenisvoler dan alleen de eindtoetsgegevens.'

Ook VOS/ABB vindt dat transparantie over het onderwijs van groot belang, maar wijst er tevens op dat de kwaliteit van het onderwijs veel méér is dan alleen de resultaten van de Cito-toets. Denk daarbij aan de sociale en maatschappelijke vorming van kinderen. Daarom adviseert VOS/ABB de redactie van RTL Nieuws om in de volle breedte aandacht te besteden aan onderwijskwaliteit en niet louter af te gaan op cijfertjes. Diverse media hebben die fout al eerder gemaakt, dus het zou alleen al voor de variatie mooi zijn als RTL Nieuws op dit vlak nu eens echt met nieuws komt.

In de Volkskrant van donderdag staat een artikel over de bezwaren die schoolbesturen tegen de openbaarmaking van de Cito-scores hebben.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl