Mogelijk fouten, dus check beschikking werkhervattingskas

Bij VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon kunt u op basis van no cure no pay de gedifferentieerde premie van de WGA vast, WGA flex en Ziektewet laten controleren.

Met de controle van de gedifferentieerde premies (vanaf een loonsom van 328.000 euro) onderzoekt Aon of de hoogte ervan juist is. Doordat er een complexe berekening aan ten grondslag ligt, blijkt in de praktijk nogal eens dat de premies niet kloppen (te hoog zijn).

Fouten hebben met name betrekking op:

 • Te lang meenemen van in het verleden beëindigde Ziektewet- en WGA-uitkeringen die in een later stadium zijn herzien;
 • Voor een verkeerd bedrag meenemen van Ziektewet- of WGA-uitkeringen die later zijn herzien;
 • Samenvoegen van ondernemingen die in de referteperiode, op basis van de Wet overgang van ondernemingen, zijn gefuseerd en/of zijn overgenomen;
 • Meenemen van uitkeringen die zijn ingegaan op het moment dat het dienstverband al was ontbonden (WGA vast) en die na de periode van nawerking (28 dagen) vallen (WGA flex en Ziektewet);
 • Meenemen van uitkeringen die vallen onder de no-riskpolis;
 • Meenemen van uitkeringen als gevolg van ziekte door zwangerschap, bevalling en/of orgaandonatie;
 • Meenemen van uitkeringen die achteraf onterecht zijn vastgesteld, maar waarvoor geen terugvordering heeft plaats gevonden door het UWV.

Hoe controleert Aon?

Aon begint het onderzoek door het opvragen van instroomlijsten bij de Belastingdienst. Op deze instroomlijsten worden de werknemers met een ZW- of WGA-uitkering vermeld die worden toegerekend aan de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas.

Op basis van deze instroomlijsten stelt Aon een checklist voor u samen. Vervolgens wordt beoordeeld in hoeverre de ZW- en WGA-uitkeringen terecht aan u zijn toegerekend. De controle richt zich onder meer op juistheid en op mogelijke vrijstellingen en subsidies.

Indien Aon mogelijkheden voor besparingen signaleert, wordt in overleg met u overgegaan tot verdere actie om de besparing te realiseren. Hierbij kunt u denken aan het indienen van een herzieningsverzoek bij de Belastingdienst. U ontvangt een rapport met de resultaten van de controle.

Wat kost het?

Aon voert de controle uit op basis van no cure no pay. De verdiensten voor Aon bedragen 35 procent van het behaalde voordeel. Behalve een beperkte tijdsinvestering, hebt u verder geen kosten. Het no cure no pay-tarief is exclusief btw.

Controle laten uitvoeren?

Als u door Aon uw beschikking wilt laten controleren, kunt u een formulier invullen en mailen. U kunt ook voor meer informatie contact opnemen met Henri Damen van Aon: 06-13817417, Henri.Damen@aon.nl of met Ruud van Houten van Aon: 06-14875425, Ruud.van.Houten@aon.nl.

Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de Onderwijsjuristen van VOS/ABB: 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Eigenrisicodrager worden? Begin op tijd!

De deadline om per 1 januari 2018 eigenrisicodrager te worden voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en/of de Ziektewet (ZW) ligt op 30 september. Dat lijkt ver weg, maar dat is het niet: de GMR heeft adviesrecht en bovendien is er sprake van een (tijdrovend) aanbestedingstraject. En vergeet niet dat er in de tussenliggende vakanties weinig kan worden geregeld!

Zaterdag 30 september is de laatste dag om wijzigingen door te geven die per 1 januari 2018 van kracht moeten worden. De aanvraag moet namelijk 13 weken van tevoren bij de Belastingdienst binnen zijn. Deze termijn geldt ook als u als eigenrisicodrager wilt terugkeren naar de publieke verzekering van het UWV.

Twee momenten

Er zijn twee momenten per jaar om te kiezen voor eigenrisicodragerschap (of terug te keren naar het UWV): 1 januari en 1 juli. Voor de overstap op 1 juli 2017 lag de deadline om dat te melden op 31 maart jongstleden.

Wilt u meer informatie? U kunt u contact opnemen met Henri Damen van onze verzekeringspartner Aon:

Henri Damen, 06-13817417, henri.damen@aon.nl

U kunt ook contact opnemen met onze Helpdesk: 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

WGA-premie iets omhoog, ZW-premie iets omlaag

De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas van het UWV blijft in 2017 vrijwel gelijk. De gemiddelde WGA-premie stijgt met 0,03 procent naar 0,74 procent, terwijl de gemiddelde ZW-premie met 0,01 procent daalt naar 0,35 procent.

Het UWV meldt verder dat de opbouw en financiering van de Werkhervattingskas verandert. Die bestaat in 2017 nog maar uit twee componenten: één gedifferentieerde premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en een gedifferentieerde premie voor de Ziektewet (ZW). Nu is de WGA-premie nog opgesplitst in een apart WGA-vast- en een WGA-flexdeel.

De precieze premie voor 2017 krijgen werkgevers in november via een beschikking van de Belastingdienst. U kunt nu al zelf een indicatie berekenen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

WGA-wijzigingen vragen om weloverwogen besluit

Per 1 januari 2017 worden de WGA Vast en Flex samengevoegd. Wat betekent dat voor uw organisatie?

WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. De nieuwe WGA-regels onderscheiden drie categorieën: kleine, middelgrote en grote organisaties:

 • Voor kleine organisaties (met een loonsom tot 319.000 euro per jaar) kan het voordelig zijn om terug te gaan naar het UWV.
 • Middelgrote werkgevers (met een loonsom tussen 319.000 en 3,19 miljoen euro) met WGA Vast doen er verstandig aan zich af te vragen waarom ze die verzekering nog hebben. Het antwoord hangt onder andere af van de omvang van het verzuim.
 • Grote werkgevers met een loonsom groter dan 3,19 miljoen euro speelt onder andere de vraag of er op grond van de hoogte van de premie een wettelijke plicht is tot aanbesteding.

WGA-vragen?

Er spelen in verband met de komende verandering nog meer vragen waarop het verstandig is tijdig een antwoord te formuleren. U kunt hiervoor contact opnemen met Henri Damen van VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon:

06-13817417, henri.damen@aon.nl

Als u liever eerst contact opneemt met VOS/ABB, kunt u onze Helpdesk benaderen:

0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Publieke WGA-verzekering voor één jaar onmogelijk

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verplicht werkgevers die voor hun WGA-verzekering overstappen naar het UWV minimaal drie jaar publiek verzekerd te zijn.

VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon meldt dat Asscher met de maatregel de sluiproute naar een eenjarige WGA-verzekering bij het UWV heeft afgesneden. De maatregel volgt op berichtgeving waarin Aon werkgevers wees op de financiële voordelen van een eenmalige overstap naar het UWV in 2016.

De maatregel leidt ertoe dat veel werkgevers een besparingsmogelijkheid op korte termijn wordt ontnomen, maar op lange termijn heeft het volgens Aon voordelen. Het betekent, aldus Aon, ‘de redding van het hybride financieringsstelsel’. Dat geeft volgens Aon werkgevers meer mogelijkheden om met re-integratie de regie te behouden over hun arbeidsongeschikte ex-werknemers. Hiermee kan de schadelast worden beheerst.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Hogere WGA-premie? Aon geeft advies!

Verzekeraars blijken hun premies voor WGA-eigenrisicodragers te verhogen. Als u hierover vragen hebt, kunt u terecht bij VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon.

De afgelopen jaren zijn diverse schoolbesturen eigenrisicodrager voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) geworden. Er is veelal een verzekering afgesloten die het UWV de garantie gaf dat uitkeringen voor zieke werknemers betaald werden.

Door dit zelf te verzekeren, hebben schoolbesturen kosten bespaard. Nu blijkt echter dat verzekeraars hun WGA-premies fors verhogen, omdat de schadelast hoger is geworden dan vooraf is ingeschat.

Aon adviseert schoolbesturen die eigenrisicodrager zijn om zich de volgende vragen te stellen:

 • Welke premie brengt de verzekeraar komend jaar in rekening?
 • Bieden andere verzekeraars een lager tarief?
 • Is het wellicht verstandig om terug te gaan naar het UWV?

Aon kan als partner van VOS/ABB schoolbesturen helpen bij de beantwoording van deze vragen. Als u advies wilt, is het verstandig om op korte termijn contact op te nemen met Aon:

Henri Damen, 06-13817417, henri.damen@aon.nl
Ruud van Houten, 06-14875425, ruud.van.houten@aon.nl

Als u liever eerst contact opneemt met de Helpdesk van VOS/ABB, kan dat natuurlijk: 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Aon kan WGA-beschikkingsbrief UWV checken

VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon biedt schoolbesturen de mogelijkheid de WGA-beschikkingsbrief van uitkeringsinstantie UWV te checken. Dat doet Aon op basis van no cure no pay.

Sinds 2007 betalen werkgevers een gedifferentieerde premie voor werknemers die vanuit een vast dienstverband instromen in de WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Dit betekent dat de premie wordt bepaald aan de hand van de hoeveelheid werknemers die vanuit een vast dienstverband bij een werkgever instromen in de WGA (en die dus zijn toe te rekenen aan de werkgever).

Het UWV gaat voor de berekening van de gedifferentieerde premie voor de WGA Vast tot twee jaar terug. Dus werknemers die op 1 januari 2012 of daarna vanuit een vast dienstverband zijn ingestroomd in de Ziektewet, worden in de berekening meegenomen.

Van het UWV ontvangt de werkgever een beschikking met gegevens van de werknemers die vanaf 2012 vanuit een vast dienstverband de WGA zijn ingestroomd en die via de gedifferentieerde premie voor de WGA voor hun rekening komen. Het is aan de werkgevers om deze lijsten goed te controleren.

Aon weet uit ervaring dat er in deze lijsten nogal eens fouten staan. Dat kan betekenen dan een werkgever ten onrechte premie betaalt aan het UWV. Aon kan de toerekening checken. Dat doet Aon voor leden van VOS/ABB op basis van no cure no pay.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Met loonregres veel geld besparen op WGA-premie

Als sprake is van verzuim doordat een werknemer een ongeval heeft gehad, kan het voor de werkgever lonend zijn de gedifferentieerde WGA-premie van het UWV aan te laten passen. Als VOS/ABB-lid kunt u hiervoor met ledenkorting BSA Schaderegeling inschakelen – dat kan u vele duizenden euro’s schelen!

Indien u als werkgever bent angesloten bij het UWV voor de uitvoering van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), betaalt u naast de basispremie voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikte (WGA) nog een een gedifferentieerde premie.

De hoogte van die gedifferentieerde premie is afhankelijk van de instroom in de WGA: uw premie wordt hoger naarmate meer medewerkers de WGA instromen. Gedurende de maximaal tien jaar waarin een WGA-uitkering loopt, beïnvloedt die uw gedifferentieerde premie nadelig.

Loonregres
Is uw medewerker uitgevallen door een ongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk is, dan kan BSA Schaderegeling loonregres voor u verzorgen. Dan is verlaging van de gedifferentieerde premie in de meeste gevallen mogelijk.

Om verlaging van uw premie te realiseren, kan BSA voor u een compensatieverzoek
gedifferentieerde premie indienen bij de Belastingdienst.

Vele duizenden euro’s!
BSA Schaderegeling heeft voor het bij VOS/ABB aangesloten Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland – cluster 4 (RENN4) een dergelijke zaak met succes afgerond. Controller Tobias Smits: ‘In het eerste jaar kregen we 12.000 euro terug, voor de jaren daarna nog veel meer. Als klant hoefden we daar bijna niets voor te doen. Terwijl je er wel veel voor terugkrijgt.’

BSA schaderegeling werkt op basis van no cure no pay. De kortingsregeling voor VOS/ABB-leden bestaat uit een lagere fee als de claim met succes wordt afgesloten. Normaal gesproken rekent BSA Schaderegeling een fee van 30 procent, maar voor VOS/ABB-leden is dat 25 procent. Omdat er sprake kan zijn van zeer forse bedragen, kan dit een ledenvoordeel van duizenden euro’s opleveren!

Het VOS/ABB-voordeel komt geheel ten goede aan uw organisatie. Voor VOS/ABB zelf is er geen financieel voordeel aan verbonden. VOS/ABB biedt deze kortingsregeling aan, omdat scholen hun geld meer dan hard nodig hebben voor het realiseren van goed onderwijs. Het is zonde om onnodig hoge premies te betalen!

Meer informatie staat in een brochure van BSA Schaderegeling. Op de website van BSA Schaderegeling kunt u een rekenvoorbeeld zien.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Helpdesk: toelichting op modernisering Ziektewet

Juridisch adviseur Céline Adriaansen van de Helpdesk van VOS/ABB heeft een toelichting geschreven op de modernisering van de Ziektewet.

Als u lid bent van VOS/ABB, kunt u de toelichting downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl