Pas op met bonus om leraren te lokken!

Als een school bij de werving van een docent een bonus uitkeert, dan zit daar een risico aan vast. De cao’s voor het primair respectievelijk voortgezet onderwijs bieden geen grond voor een dergelijke bonus.

In personeelsadvertenties van het christelijke Andreas College in Katwijk voor een wiskundeleraar en een ICT-docent stond een bonus vermeld van 10.000 euro. Directeur Johan Stevens liet in de Telegraaf weten dat de bonussen waren bedoeld als ‘aanvullend prikkel’. Hij sprak van ‘een soort arbeidsmarkttoeslag’.

De Nederlandse Vereniging van Wiskundedocenten (NVvW) reageerde verbaasd. ‘Mijn mond valt open’, zei voorzitter Swier Garst van de NVvW in dezelfde krant. ‘Het toont aan hoe groot het probleem is. Elkaar overtroeven met geld helpt echter niks: het tekort aan deze vakleerkrachten blijft’, aldus Garst.

Wiskundedocent Karin den Heijer van het openbare Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam zei in de Telegraaf dat ‘het inpikken van leraren wiskunde is begonnen’. Ze zegt zelf geregeld te worden benaderd door headhunters.

Bonus om leraar te lokken: mag dat?

Jurist Ronald Bloemers van VOS/ABB wijst erop dat er in de cao’s voor het primair respectievelijk voortgezet onderwijs geen grond is voor een bonus om leraren te werven. ‘Vanuit de cao kun je beleid met de (G)MR vaststellen om toelagen te verstrekken, maar dat dient gestoeld te zijn op beoordelingsbeleid. Dat kan dus niet voordat je ergens komt werken. Een mogelijkheid voor dergelijke bonussen is er niet’, aldus Bloemers.

Hij wijst er bovendien op dat het ministerie van OCW voor een tekenbonus geen specifieke bekostiging verstrekt. Tegelijkertijd beseft Bloemers dat het groeiende tekort aan leraren in bepaalde vakken scholen noodzaakt om onorthodoxe maatregelen te nemen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Kamer steunt gedeeltelijk herziening curriculum

De Tweede Kamer steunt het idee om de vakken Nederlands, rekenen en wiskunde, Engels, burgerschap, digitale geletterdheid en techniek te herijken. Dat bleek donderdag tijdens een voortgezet algemeen overleg over de herziening van het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs.

De Kamer staat achter een motie van D66, VVD en PvdA om de onderdelen Nederlands, rekenen en wiskunde, Engels, burgerschap, digitale geletterdheid en techniek te herijken. In de motie staat dat samen met het onderwijsveld een proces in gang moet worden gezet ‘dat leidt tot concrete bouwstenen voor kerndoelen, eindtermen en referentieniveaus waarover eind 2018 politieke besluitvorming kan plaatsvinden’.

Geen volledige herziening curriculum

In de motie staat ook dat voor de overige vakken uitsluitend op verzoek van het onderwijsveld en met de vakverenigingen kan worden verkend of kerndoelen, eindtermen en referentieniveaus aanpassing behoeven.

Bonus van 10.000 euro voor wiskundeleraar ‘ongekend’

De Nederlandse Vereniging van Wiskundedocenten (NVvW) is verbaasd over de bonus van 10.000 euro die vermeld staat in personeelsadvertenties van een school in Katwijk. De bonussen zijn bedoeld om een eerstegraads wiskundedocent en een ICT-leraar aan te trekken. Aan deze leraren is een groot tekort.

In de Telegraaf noemt voorzitter Swier Garst van de NVvW de bonussen die het christelijke Andreas College in Katwijk biedt ongekend. ‘Mijn mond valt open’, zo citeert de krant hem. ‘Het toont aan hoe groot het probleem is. Elkaar overtroeven met geld helpt echter niks: het tekort aan deze vakleerkrachten blijft’, aldus Garst.

Wiskundedocent Karin den Heijer van het openbare Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam zegt in de Telegraaf dat ‘het inpikken van leraren wiskunde is begonnen’. Ze zegt zelf geregeld te worden benaderd door headhunters.

Directeur Johan Stevens van het Andreas College zegt in de krant dat de bonussen van 10.000 euro zijn bedoeld als een ‘aanvullend prikkel’. Hij ziet het als ‘een soort arbeidsmarkttoeslag’.

Rekentoets in huidige vorm heeft langste tijd gehad

De komende maanden wordt een alternatief voor de rekentoets uitgewerkt. Dat meldt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

Er komt een alternatief voor de rekentoets voor het vmbo en ook een voor havo en vwo. De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) is betrokken bij de uitwerking ervan, schrijft de staatssecretaris. Daarbij zijn niet alleen wiskundeleraren betrokken, maar ook wetenschappers en deskundigen van het nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling SLO.

‘De komende maanden zullen zij het alternatief verder uitwerken en andere partijen raadplegen die betrokken zijn bij het rekenonderwijs. Ook wordt er een tijdpad voor de uitwerking en invoering van het alternatief opgesteld’, aldus Dekker.

Lees meer…

Niet meer meetellen?

Wiskundedocent Karin den Heijer van het openbare Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam, die tevens bestuurslid is van Beter Onderwijs Nederland (BON), vraagt op Twitter naar aanleiding van dit nieuws aan Dekker of nu ook het cijfer van ‘deze ondeugdelijke toets’ niet meer meetelt:

Ook vraagt ze zich af wat ‘deze grap’ heeft gekost:

Den Heijer is al sinds het begin fel tegenstander van de rekentoets, omdat die volgens haar niet zozeer rekenvaardigheden toetst, maar vooral of leerlingen goed begrijpend kunnen lezen.

Dekker moet alternatief rekentoets uitwerken

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die staatssecretaris Sander Dekker van OCW oproept een alternatief uit te werken voor de huidige rekentoets. Een andere motie om deze omstreden toets af te schaffen, heeft het niet gehaald.

Jasper van Dijk van de SP, Paul van Meenen van D66 en Michel Rog van het CDA hadden een motie ingediend waarin Dekker wordt opgeroepen om in overleg met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) een alternatief uit te werken voor de rekentoets. Daarbij moet centraal staan dat het rekenonderwijs wordt verbeterd.

Alternatief rekentoets minder belastend

De NVvW wil rekenlessen integreren in wiskundelessen, zo staat in een brief aan Dekker. Daarnaast zou rekenen ook aan bod moeten komen in andere vakken. Het alternatief moet ertoe leiden dat alle leerlingen aan het einde van de onderbouw op een fundamenteel niveau kunnen rekenen.

Deze aanpak biedt volgens de NVvW meer garantie op structurele verbetering van de rekenvaardigheden dan de huidige rekentoets. Bovendien zou de alternatieve aanpak minder belastend zijn voor de schoolorganisatie.

Miscommunicatie over rekentoets

De aangenomen motie volgt op een brief van Dekker aan de Tweede Kamer waarin hij aangaf dat hij met de huidige rekentoets wilde doorgaan. Er was volgens hem sprake van miscommunicatie over het al of niet uitwerken van een alternatief.

Nederlandse scholieren goed in wiskunde

Nederlandse scholieren staan op de wereldranglijst op het gebied van wiskunde en andere exacte vakken in de top 10.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) meldt dat Nederlandse scholieren van 15 jaar het goed doen op het gebied van wiskunde en andere exacte vakken. Ze staan op een internationale ranglijst met 76 landen op plaats 9.

De plaatsen 1, 2 en 3 worden bezet door respectievelijk Singapore, Hongkong en Zuid-Korea. In Europa scoren Finse scholieren het best. Zij staan op de zesde plaats, gevolgd door leeftijdgenoten uit Estland en Zwitserland.

Hekkensluiters zijn Honduras, Zuid-Afrika en Ghana.

 

Groot tekort aan docenten wiskunde

Het Platform Wiskunde Nederland trekt aan de bel vanwege het grote tekort aan wiskundedocenten.

In het Algemeen Dagblad staat dat er in de eerste vier maanden van dit jaar 298 vacatures voor wiskundedocenten waren. Dat is volgens de krant, die zich baseert op cijfers van MeesterBaan, een verdubbeling in vier jaar tijd. Het aantal vacatures bij wiskunde is veel groter dan bij bijvoorbeeld Nederlands, economie en aardrijkskunde.

De Eindhovense hoogleraar en woordvoerder van het Platform Wiskunde Nederland Remco van der Hofstad waarschuwt in het AD voor de gevolgen van het tekort aan wiskundedocenten. ‘We moeten de boot niet gaan missen. Nederland moet wiskundig juist sterker worden om internationaal mee te kunnen blijven draaien in de economie. Onze maatschappij draait meer en meer op wiskunde, van rechtspraak tot de medische wereld.’

Het tekort kan chronisch worden, omdat maar weinig jongeren wiskunde willen studeren. Bovendien blijkt dat bedrijven door middel van hoge salarissen wiskundigen uit het onderwijs halen.

Nederland scoort op PISA-lijst met wiskunde

De PISA-resultaten zijn weer bekend. Het Nederlandse onderwijs doet het goed, maar ook niet. Dat is altijd het lastige met ranglijstjes… 

De afkorting PISA staat voor Programme for International Student Assessment. Het is een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek, dat wordt uitgevoerd onder auspiciën van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Elke drie jaar worden de resultaten bekendgemaakt.

Wat opvalt in de resultaten die nu van PISA 2012 bekend zijn gemaakt, is dat Nederland het goed doet op het gebied van wiskunde. Ons land ging omhoog van plaats 11 naar plaats 10. Maar zoals dat vaak het geval is met statistiek, blijkt dat ook dit succes relatief is. Wie naar het aantal punten kijkt dat Nederland met wiskunde scoort, ziet dat dit aantal is afgenomen. Met leesvaardigheid is het net andersom: Nederland daalt Nederland op de lijst, maar het puntenaantal is hoger dan in 2009.

Het onderwijs in Finland blijft het beste van Europa. Het land dat door velen als het walhalla van het onderwijs wordt gezien, doet het echter minder goed dan in 2009. Op het gebied van wiskunde heeft Nederland Finland zelfs ingehaald. Opmerkelijk is dat Polen en Estland het als Oost-Europese nieuwkomers in de top beter doen dan Nederland.

PISA keek ook naar het aantal excellente leerlingen per land. Nederland scoort onder het gemiddelde, maar dat geldt ook voor het aantal zeer zwakke leerlingen. Dit komt overeen met het beeld uit andere onderzoeken dat het nederlandse onderwijs vooral goed is voor de gemiddelde leerlingen.

De Chinese stadstaat Sjanghai is op alle drie de fronten – wiskunde, natuurwetenschappen en begrijpend lezen – de beste.