Forse daling aantal WW-uitkeringen in onderwijs

Het onderwijs behoort tot de sectoren met de grootste daling van het aantal werkloosheidsuitkeringen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Eind december 2019 telde het UWV 223.000 lopende WW-uitkeringen. Dat is 1,9 procent minder dan in de maand daarvoor (228.000) en 15 procent minder dan eind 2018 (263.000). De grootste afname is zichtbaar bij agrarische beroepen (-21 procent), zorg- en welzijnsberoepen (-19,1 procent) en pedagogische beroepen (-18,2 procent).

Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 17.000 per maand toe. In december waren het er meer dan 9 miljoen. Het is voor het eerst dat zoveel mensen in Nederland betaald werk hebben.

Lees meer…

Werkloosheid in onderwijs kost 346 miljoen

In de periode 2017-2018 is in het onderwijs het aantal WW-uitkering gedaald, maar het aantal bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen gestegen. De totale kosten namen toe met ruim 22 miljoen euro. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen.

In 2017 waren er in het primair en voortgezet onderwijs in totaal ruim 8500 WW-uitkeringen. In 2018 nam dat af tot bijna 7000. Het aantal bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen nam echter toe van ruim 4800 tot bijna 5600.

De totale kosten die gemoeid zijn met WW- en bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen in het primair en voortgezet onderwijs namen toe van 324 miljoen euro tot ruim 346 miljoen euro.

Onderwijsminister Arie Slob baseert zich in zijn antwoorden op gegevens van het UWV, WWplus, het Participatiefonds en DUO.

Lees meer…

Veel WW’ers uit onderwijs willen niet terug

Van de 11.000 mensen uit het primair onderwijs die een werkloosheidsuitkering hebben, willen de meesten niet meer voor de klas. Dat concludeert onderzoeksbureau Regioplan.

Regioplan deed in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek naar de ‘stille reserve’ in het primair onderwijs. Op basis van informatie van het Participatiefonds  blijkt dat in september 2018 ruim 11.000 mensen mensen een werkloosheidsuitkering kregen op grond van een eerder dienstverband in het primair onderwijs.

Van hen heeft bijna 90 procent een onderwijsbevoegdheid. ‘Dit zou betekenen dat er (…) een stille reserve (…) was van circa 9900 personen; ruim voldoende om de bestaande tekorten mee in te vullen’, zo staat in het onderzoeksrapport. Zo simpel is het echter niet: ‘Deze conclusie gaat niet alleen voorbij aan de vraag of deze groep kan terugkeren, maar ook of de groep wil terugkeren.’

Geen financiële noodzaak

Een groot deel van de stille reserve is oud, signaleert Regioplan. ‘Dit maakt dat een groot deel van de WW’ers (80%) voldoet aan de voorwaarden voor een aansluitende uitkering’, zo staat in het rapport. Hiermee hebben WW’ers recht op een uitkering tot hun 65e dan wel hun AOW-gerechtigde leeftijd. Dit betekent volgens de onderzoekers dat de financiële noodzaak voor een baan ‘niet overal aanwezig’ is.

Bovendien blijkt dat de WW-populatie niet evenredig is verdeeld over het land. In krimpregio’s met dalende leerlingenaantallen, zoals Noordoost-Nederland, Gelderland en Limburg, zijn relatief veel leraren werkloos. Veruit de meeste werkloze leraren willen niet verhuizen voor een nieuwe baan.

Lees meer…

Aanboren stille reserve gaat moeizaam

De re-integratie van werkloze leraren in het primair onderwijs verloopt moeizaam. Dat blijkt uit een brief van onderwijsminister Arie Slob aan de Tweede Kamer.

De minister reageert op vragen VVD’ers Rudmer Heerema en Dennis Wiersma naar aanleiding van een bericht van Omroep Brabant. Die regionale zender meldde dat 300 Brabantse basisschoolleraren werkloos thuiszitten, terwijl er een groot lerarentekort is.

Slob erkent dat de re-integratie van werkloze leraren ‘nog onvoldoende tot stand komt door een mix aan factoren’. Een oorzaak is de hoge leeftijd van leraren die in de WW zitten. Veel van hen zijn rond de 60 jaar oud. Ook is volgens de minister de regionale verdeling van vacatures en het aantal werklozen scheef.

Bovendien geven volgens Slob veel uitkeringsgerechtigden aan dat ze het onderwijs niet meer aankunnen.

Lees meer…

Minder seizoenswerkloosheid door lerarentekort

Het grote personeelstekort in het basisonderwijs zorgt ervoor dat de zomerpiek van het aantal werkloze leerkrachten in de WW afneemt. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op Kamervragen van D66.

D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen wilde van Slob weten hoe die denkt over het feit dat het basisonderwijs wat betreft werkloosheid het sterkste seizoenspatroon heeft, met een piek in de zomervakantie.

De minister wijst erop dat die piek voor een groot deel is te verklaren door de wisseling van het schooljaar. Hij verwacht echter dat door het grote lerarentekort de WW-piek in het basisonderwijs zal afnemen. Die dalende trend is volgens hem al ingezet, met een afname van 38 procent in 2018 ten opzichte van 2017.

Lees meer…

‘Oudere werkloze leraren moeten weer voor de klas’

Om het lerarentekort tegen te gaan, moet voluit worden ingezet op het terugleiden van oudere werkloze leraren naar het primair onderwijs, meldt onderwijsminister Arie Slob in reactie op Kamervragen van de PvdA.

De Kamerleden Kirsten van den Hul en Gijs van Dijk van de PvdA stelden Slob vragen naar aanleiding van een bericht in de Telegraaf over ‘wegbezuinigde docenten’ die nu ‘knarsetandend’ met een WW-uitkering thuiszitten.

De minister vindt dat het primair onderwijs het zich niet kan veroorloven ‘deze stille reserve onbenut te laten’. Tegelijkertijd beseft hij dat niet alle werkloze leraren weer aan het werk kunnen, omdat deze personen om uiteenlopende redenen in een uitkeringssituatie terecht zijn gekomen. ‘Daarnaast is er niet altijd een match tussen de regio’s waar deze personen wonen en waarin de tekorten het grootst zijn’, aldus Slob.

Hij meldt ook het toe te juichen dat het Participatiefonds onderzoek doet naar ‘de mate van bemiddelbaarheid en arbeidsmarktkans’ van oudere werkloze leraren. ‘Tevens wordt (…) gewerkt aan een intensivering van de aanpak om uitkeringsgerechtigden (…) terug te leiden naar een functie in het onderwijs’, aldus de minister.

Lees meer…

‘Versobering CAO PO breekijzer voor andere sectoren’

Het kabinet zou de gewenste versobering van de cao in het primair onderwijs weleens kunnen gaan gebruiken om ook andere cao’s te versoberen, verwacht advocaat Jacques Dijkgraaf.

Het kabinet wil dat de sociale partners de bovenwettelijke regelingen in de CAO PO versoberen. Nu is het zo dat schoolbesturen in het primair onderwijs aan werkloze leraren een aanvulling op de werkloosheidsuitkering van het UWV moeten betalen. Daardoor is de uitkering hoger en duurt die ook langer dan bij werklozen in andere sectoren. Een dergelijke regeling geldt ook in het voortgezet onderwijs.

De bovenwettelijke regelingen in de CAO PO kosten ongeveer 100 miljoen euro per jaar, zo meldde onderwijsminister Arie Slob in december in antwoorden op Kamervragen van het CDA en D66. Als deze regelingen zouden worden afgeschaft, zou dit bedrag overigens pas na verloop van tijd beschikbaar komen, omdat lopende rechten niet kunnen vervallen, zo staat in de antwoorden van Slob.

Breekijzer

Het kabinet stelt als voorwaarde aan het beschikbaar stellen van extra geld voor het primair onderwijs, dat de sociale partners (PO-Raad en vakbonden) de CAO PO op het punt van de bovenwettelijke regelingen versoberen. Advocaat Jacques Dijkgraaf, die gespecialiseerd is in ambtenaren- en onderwijsrecht, spreekt in Trouw de verwachting uit dat dit weleens het begin kan zijn van een versobering van cao’s in andere (semi)publieke sectoren. ‘Het onderwijs, een grote en daardoor dure sector, is in het verleden vaker als breekijzer gebruikt om veranderingen af te dwingen’, aldus Dijkgraaf.

Lees meer… 

Bovenwettelijke regelingen kosten 100 miljoen euro

De bovenwettelijke regelingen voor werkloze leraren in het primair onderwijs kosten dit jaar ongeveer 100 miljoen euro, meldt onderwijsminister Arie Slob.

De minister reageert op een een vraag uit de Tweede Kamer over het eventueel afschaffen van de bovenwettelijke werkloosheidsregelingen.

‘Wanneer deze regelingen volledig zouden worden afgeschaft, vallen de uitgaven in de periode na afschaffing (…) gefaseerd vrij omdat lopende rechten niet kunnen vervallen’, aldus Slob.

Na afschaffing van de bovenwettelijke regelingen zouden de schoolbesturen minder premie gaan betalen aan het Participatiefonds. De minister wijst erop dat de besturen het geld dan aan andere zaken zouden kunnen besteden.

Zomerpiek in WW-uitkeringen onderwijs vlakt af

Het Centraal Bureau voor de Statistiek signaleert een afvlakking van de zomerse piek in het aantal WW-uitkeringen in het basisonderwijs.

Elk jaar gaat in augustus het aantal werkloosheidsuitkeringen in het basisonderwijs omhoog. Dat heeft te maken met tijdelijke contracten die in juli aflopen.

Ook deze zomer was er een piek. In augustus lag het aantal WW-uitkeringen in het onderwijs 10,9 procent hoger dan in juli. De piek vlakt echter wel steeds verder af, meldt het CBS.

Een oorzaak daarvan noemen de statistici niet, maar het afvlakken van de piek kan erop duiden dat minder mensen in het basisonderwijs een tijdelijk contract hebben dat aan het begin van de zomervakantie afloopt.

Lees meer…

In onderwijs sterkste daling WW-uitkeringen

Het onderwijs was in november de sector waarin het aantal werkloosheidsuitkeringen het sterkst daalde, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal WW-uitkeringen in het onderwijs nam met 7,6 procent af ten opzichte van oktober. Daarmee deed het onderwijs het een stuk beter dan de bouwsector, die in november met een afname van 6,7 procent op de tweede plaats uitkwam.

Het CBS meldt verder dat het totale aantal werklozen voor het eerst sinds begin 2012 onder het half miljoen is uitgekomen. Het aantal werklozen bedroeg in november 499.000 oftewel 5,6 procent van de beroepsbevolking.

Het UWV telde eind november 410.000 WW-uitkeringen.

Lees meer…

Werkloosheid daalt, maar niet in onderwijs

In het onderwijs lag de werkloosheid vorige maand op vrijwel hetzelfde niveau als in oktober 2015. Dat blijkt uit de jongste Nieuwsflits Arbeidsmarkt van uitkeringsinstantie UWV.

Het totale aantal lopende WW-uitkeringen laat vanaf april dit jaar een daling zien. Het UWV telde eind vorige maand circa 420.000 lopende WW-uitkeringen. Dat waren er ongeveer 5000 minder (-1,1 procent) dan in september.

Vanuit de bouwnijverheid (-5,5 procent) en het onderwijs (-4,0 procent) daalde het aantal WW-uitkeringen het sterkst in oktober vergeleken met september. In het onderwijs bedroeg het aantal lopende WW-uitkeringen in oktober 17.412.

Werkloosheid past in jaarlijkse trend

De afname in het onderwijs in oktober heeft te maken met de jaarlijkse trend die optreedt na de zomervakantie. Als het aantal lopende WW-uitkeringen wordt vergeleken met oktober 2015, dan blijkt er nauwelijks een verschil te zijn.

Meer WW-uitkeringen in onderwijs

Het aantal WW-uitkeringen in het onderwijs is met 3 procent gestegen. Daarmee is het onderwijs een uitzondering, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS meldt dat in juni voor de derde maand op rij het aantal lopende WW-uitkeringen afnam. Uitkeringsinstantie UWV telde er eind juni ruim 438.000. Dat was ten opzichte van mei een afname met 9000 duizend (-2 procent).

Het aantal uitkeringen nam relatief het sterkst af in seizoengevoelige sectoren, zoals de bouwnijverheid (-10 procent), de landbouw (-9 procent) en bij uitzendbedrijven (-9 procent).

In het onderwijs echter was sprake van een toename met 3 procent. Het is opmerkelijk dat er al in juni een toename te zien was. Meestal neemt het aantal WW-uitkeringen in het onderwijs pas in de zomervakantie toe. Het is uit de informatie van het CBS niet op te maken of de toename mogelijk verband houdt met de Wet werk en zekerheid (WWZ) die op 1 juli van kracht werd.

Lees meer…

Notitie over belangrijkste wijzigingen CAO PO

Mr. José van Snek van de Helpdesk van VOS/ABB heeft een notitie gemaakt over de belangrijkste wijzigingen die de nieuwe CAO PO met zich meebrengt.

Van Snek gaat in op de ketenbepaling, de ontslagroutes en de WOPO-regeling (die betrekking heeft op de loonsuppletie, de bovenwettelijke en de aansluitende WW-uitkering).

Als uw organisatie lid is van VOS/ABB, kunt u de notitie downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Helpdesk komt met toelichting CAO PO

Adviseur José van Snek van de Helpdesk van VOS/ABB komt binnenkort op verzoek van leden met een toelichting op de nieuwe cao voor het primair onderwijs.

In haar toelichting zal Van Snek specifiek ingaan op de verschillende posities van het openbaar en bijzonder onderwijs.

Het gaat hierbij specifiek om de Wet werk en zekerheid (WWZ), de daaruit voortvloeiende ketenbepaling, de ontslagroutes en de Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO-regeling), die betrekking heeft op loopsuppleties en bovenwettelijke en aansluitende WW-uitkeringen.

Toelichting op ledengedeelte website

De toelichting zal op het besloten ledengedeelte van deze website komen. Dit betekent dat alleen VOS/ABB-leden de toelichting zullen kunnen downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bovenwettelijke WW onderwerp van gesprek

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW dringen er bij de werkgeversorganisaties en vakbonden op aan met elkaar in gesprek te gaan over het terugdringen van het aantal bovenwettelijke WW-uitkeringen in het onderwijs.

De oproep is verwoord in een brief van Bussemaker en Dekker aan de Stichting van het Onderwijs, waarin werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigd zijn. De minister en de staatssecretaris hebben die brief nu ook naar de Tweede Kamer gestuurd.

De brief volgt op een aangenomen motie van CDA-Kamerlid Michel Rog. In die motie staat dat het aantal bovenwettelijke WW-uitkeringen in het onderwijs snel omlaag moet. Het geld dat hiermee wordt bespaard, zou moeten worden ingezet voor werkgelegenheidsbeleid.

Kabinet gaat niet over bovenwettelijke WW

Bussemaker en Dekker wijzer er in hun brief aan de Stichting van het Onderwijs op dat zij niet over de arbeidsvoorwaarden gaan, maar dat het wel goed zou zijn om de terugdringing van het aantal bovenwettelijke WW-uitkeringen in het onderwijs in het overlegcircuit tussen werkgevers en werknemers aan de orde te stellen.

DUO loopt jaren achter met verrekenen WW-kosten

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft een forse achterstand opgebouwd bij het verrekenen van bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen. DUO verwacht dat de achterstand eind 2016 zal zijn ingelopen.

‘De werkloosheidsuitkeringen PO zijn momenteel verrekend tot en met de uitkeringen van 2011’, zo staat in een brief van DUO aan een bij VOS/ABB aangesloten schoolbestuur in het noorden van het land. Het gaat hierbij om uitkeringen waarover het Participatiefonds (Pf) heeft geoordeeld dat die niet voor rekening van het Pf komen.

‘Aangezien de uitkeringen vanaf 2012 nog niet zijn verrekend, zal DUO fasegewijs de uitkeringskosten verrekenen. Eind 2016 zullen de achterstanden met verrekenen zijn ingelopen.’ Dit betekent dat schoolbesturen er rekening mee moeten houden dat dit gevolgen kan hebben voor de hoogte van de rijksbekostiging, omdat de uitkeringskosten daarmee worden verrekend.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

 

 

In zomer steeds meer WW-uitkeringen in onderwijs

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) signaleert dat in de zomermaanden het aantal werkloosheidsuitkeringen in het onderwijs steeds hoger wordt.

Augustus 2015 telde bijna 420.000 lopende WW-uitkeringen. Dat is volgens het CBS vrijwel evenveel als in juli en 2,5 procent minder dan in augustus vorig jaar.

‘Een toename was er, zoals gebruikelijk in de zomermaanden, vanuit de sector onderwijs. De piek van het aantal uitkeringen in de zomermaanden wordt in de sector onderwijs echter steeds hoger’, aldus het CBS.

In onderwijs 35% minder WW-uitkeringen voor jongeren

In het onderwijs is het aantal nieuwe werkloosheidsuitkeringen voor jongeren onder de 27 jaar met een mbo-opleiding fors gedaald. Dat blijkt uit de publicatie Basiscijfers Jeugd van uitkeringsinstantie UWV en de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (S-BB).

In de periode van oktober tot en met maart 2014 waren er in het onderwijs 1041 nieuwe WW-uitkeringen voor jongeren tot 27 jaar met een mbo-opleiding Dat aantal kwam in de periode van oktober tot en met maart van dit jaar uit op 675. Dat is een afname met 35 procent.

Hiermee is het onderwijs de sector met de sterkste daling van het aantal nieuwe WW-uitkeringen. In de landbouw was een lichte stijging te zien, terwijl in de detailhandel en het openbaar bestuur en bij de overheidsdiensten de daling maar heel klein was.

Het UWV en S-BB merken in hun publicatie op dat het aantal nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren met een mbo-opleiding een indicatie geeft van de arbeidsmarktontwikkelingen en de kansen die zij in de verschillende sectoren hebben.

Pensioen en WW: wijzigingen in 2015

In 2015 worden de aangekondigde hervormingen van het pensioenstelsel uitgewerkt. Een combinatie van maatregelen moet ervoor zorgen dat de pensioenpremies omlaag gaan. Ook op het gebied van WW treden er op 1 januari 2015 veranderingen in werking.

Door een versobering van de opbouwpercentages en een aftopping van de pensioenopbouw op 100.000 euro gaat onder meer het bedrag omlaag dat jaarlijks belastingvrij voor pensioen mag worden gespaard. Dit moet leiden tot lagere pensioenpremies. Het opbouwpercentage in middelloonregelingen voor ouderdomspensioen wordt per 1 januari 2015 verder verlaagd naar 1,875 procent.

Om het ‘gat’ in de pensioenopbouw dat ontstaat door de aftopping van het pensioengevend inkomen op te vangen, worden twee fiscale faciliteiten ingevoerd: nettolijfrente en nettopensioen. In beide gevallen vindt deelname op vrijwillige basis plaats. De regelingen zijn alleen toegankelijk voor werknemers met een inkomen vanaf 100.000 euro. De premie is niet aftrekbaar en uitkeringen zijn onbelast. De waarde van de nettolijfrente en nettopensioen is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing.

Werknemers krijgen de mogelijkheid individueel een nettopensioen op te bouwen. Het nettopensioen krijgt een eigen fiscaal kader dat het loonbelastingregime van de tweede pijler volgt. Nettopensioen is toegankelijk voor werknemers die deelnemen aan een pensioenregeling. Netto-lijfrente is toegankelijk voor iedereen met een belastbaar inkomen vanaf 100.000 euro.

Lees meer op de website van Loyalis.

Brug-WW
Deze maatregel is erop gericht om mensen van werk naar werk te begeleiden. Mensen gaan direct aan de slag bij een nieuwe werkgever. Daarmee ontstaat meer werkzekerheid, doordat wordt voorkomen dat mensen eerst in de WW belanden voordat wordt overgegaan tot scholing en het zoeken naar een nieuwe werkgever.

Lees meer op de website van Loyalis.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Werkloosheid in onderwijs daalt met 2,9 procent

De werkloosheid in het onderwijs is vorige maand afgenomen. In februari zaten 15.000 mensen uit het onderwijs in de WW – in maart daalde dat tot 14.600. Dat is een afname van 2,9 procent. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS signaleert over de gehele linie een daling van de werkloosheid in maart met 7000 mensen ten opzichte van februari. De daling werd niet veroorzaakt doordat meer mensen betaald werk kregen, maar doordat mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt. Het aantal mensen met betaald werk nam in maart opnieuw af.

In maart keerde het UWV 454.000 werkloosheidsuitkeringen uit. Dat waren er 6000 duizend minder dan in februari, maar 74.000 meer meer dan in maart 2013.

Vergeleken met maart 2013 is de werkloosheid in het onderwijs nu 18,3 procent hoger. Toen hadden 12.300 mensen uit het onderwijs een WW-uitkering en nu dus 14.600 – een verschil van 2300.

Minder werkloosheid in onderwijs

De werkloosheid in het onderwijs is de afgelopen maand met circa 700 mensen gedaald naar ongeveer 16.500. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ondanks deze daling ligt het aantal werklozen nog fors hoger dan in oktober vorig jaar. Toen waren 13.800 mensen werkloos, ruim 19 procent minder dan vorige maand.

Wel is de werkloosheid afgelopen maand met 4,1 procent sterker gedaald dan in oktober vorig jaar. Toen waren er in het onderwijs 300 mensen minder werkloos, wat overeenkwam met een daling van 2,2 procent.

Ook in september nam de werkloosheid in het onderwijs af. Dat gebeurt overigens altijd in die maand in verband met het begin van het schooljaar.