Trouw schrijft dat de ouders in het openbaar onderwijs geen eigen belangenorganisatie meer hebben, omdat de subsidiekraan daarvoor is dichtgedraaid. Dat laatste klopt, maar het eerste niet: de Vereniging Openbaar Onderwijs is helemaal niet opgeheven.

De onjuiste bewering van Trouw staat in de editie van woensdag in een artikel waarvoor aan verschillende onderwijsprominenten hun mening is gevraagd over de praktische uitwerking van de adviezen van de commissie-Dijsselbloem. Deze commissie kwam in 2008 met een rapport over de reeks onderwijsvernieuwingen in de jaren daarvoor.

De commissie-Dijsselbloem adviseerde onder andere om ouders meer bij het onderwijs van hun kinderen te betrekken. Trouw merkt daarbij op dat de subsidiekraan van verscheidene belangenorganisaties van ouders daarna is dichtgedraaid en ook dat onder andere de organisatie van ouders in het openbaar onderwijs is opgeheven.

Het klopt dat de subsidies voor ouderorganisaties, waaronder die voor de Vereniging Openbaar Onderwijs, zijn gestopt. Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW maakten in mei 2013 in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat dit in het kader van de bezuinigingen zou gebeuren. Een lobby waaraan VOS/ABB meedeed om dit onverstandige besluit terug te draaien, had helaas niet het gewenste resultaat.

Ondanks de subsidiestop is de VOO door alle zeilen bij te zetten erin geslaagd te blijven bestaan en haar belangrijke taken te blijven uitvoeren. VOS/ABB werkt als goede partner nauw met VOO samen op het gebied van belangenbehartiging en positionering van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Zo organiseren VOS/ABB en VOO de jaarlijkse School!Week, waarin openbare en algemeen toegankelijke scholen in het primair en voortgezet onderwijs laten zien wat zij doen voor goed onderwijs aan álle kinderen. De kernwaarden van het openbaar onderwijs staan daarin centraal. Ook geven VOS/ABB en VOO samen magazine School! uit.

VOO vertegenwoordigt 2500 ouderraden en medezeggenschapsraden in het openbaar onderwijs en 4000 ouders en personeelsleden.

Deel dit bericht: