De algemene ledenvergadering van VOS/ABB heeft ingestemd met een geringe indexering (op basis van de CBS-prijsindex) van het lidmaatschapstarief. Het tarief voor het jaar 2021 bedraagt 2,77 euro per leerling. Hiermee blijft VOS/ABB veruit de goedkoopste belangenbehartiger voor onderwijsbestuur en -management.

Tijdens de ALV, die dit keer vanwege de coronacrisis online heeft plaatsgehad, zijn de notulen van de ALV in 2019 goedgekeurd. Ook is financiële verantwoording afgelegd over het jaar 2019. Het bestuur van VOS/ABB heeft met instemming van de ALV de begroting voor het komende kalenderjaar 2021 vastgesteld. Besloten is om in 2021 een innovatiebudget uit het eigen vermogen in te zetten. VOS/ABB wil dit budget bijvoorbeeld inzetten voor cocreatie van aanbod en producten voor de leden.

Daarnaast is door directeur Hans Teegelbeckers een beeld geschetst van de ontwikkelingen die de Vereniging VOS/ABB raken. Hierbij was onder meer aandacht voor de groei van het aantal leden. Het aantal aangesloten schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten neemt toe. De ambitie is om de groei van het aantal aangesloten organisaties in 2021 te continueren.

Vanwege het aftreden van de bestuursleden Sandra Beuving – voorheen bestuurder van Stichting SAAM – en Ron Hoogendoorn – voorzitter van het college van bestuur van Stichting Talent Primair -, hebben de leden ingestemd met toetreding tot het bestuur van VOS/ABB door Bert van der Lee en Karen Peters. Van der Lee is directeur-bestuurder van Stichting O2A5, de stichting voor openbaar primair onderwijs in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden; Karen Peters is voorzitter van het college van bestuur van Stichting Eem-Vallei Educatief (STEV) voor openbaar primair onderwijs in Amersfoort en omgeving.

Kernwaarden openbaar onderwijs

Adviseur Tamar Kopmels van VOS/ABB gaf tijdens de ALV een presentatie over de nieuwe kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. De kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting werden in juni online gepresenteerd. Het was de bedoeling om dat te doen op een congres, maar dat kon vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Kopmels bracht het kernwaardenportaal www.openbaaronderwijs.nu onder de aandacht. Daarop staan verschillende instrumenten die openbare scholen kunnen gebruiken om de nieuwe kernwaarden in de praktijk toe te passen.

VOS/ABB-bestuurslid Patrick Went – van Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek – vertelde dat hij veel waarde hecht aan de kernwaarden, omdat ze duidelijk maken waar de openbare scholen voor staan. In de scholen die onder zijn stichting vallen, is volgens Went veel waardering voor de slogan ‘Openbare scholen – waar verhalen samenkomen’, die aan de nieuwe kernwaarden is gekoppeld.

Het nieuwe bestuurslid Karen Peters legde uit dat STEV nadrukkelijk aandacht gaat besteden aan de kernwaarden, niet alleen op beleidsniveau maar zeer zeker ook in de communicatie van de openbare scholen naar buiten toe.

De volgende algemene ledenvergadering van VOS/ABB is op 10 november 2021.

Deel dit bericht: