De Helpdesk van VOS/ABB heeft op een rijtje gezet welke voor het onderwijs relevante veranderingen er met ingang van het nieuwe jaar van kracht zijn geworden.

Nieuwe werkkostenregeling

Per 1 januari 2015 is de Werkkostenregeling (WKR) verplicht, waardoor de loonbelasting vereenvoudigt. Als werkgever kunt u maximaal 1,2 procent van het totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) besteden aan onbelaste vergoedingen voor personeel. Het gaat bijvoorbeeld om kerstpakketten en fietsen.

Afkoop levensloopregeling

Over een levensloopregeling die vrijkomt in 2015, wordt over 80 procent van het levenslooptegoed dat tot 31 december 2013 is opgebouwd belasting betaald. Voorwaarde is dat et volledige levenslooptegoed in één keer wordt opgenomen.

Positie flexwerkers

De Wet werk en zekerheid zorgt ervoor dat flexwerkers zoveel mogelijk dezelfde behandeling krijgen als vaste medewerkers. Per 1 januari 2015 gelden er andere regels voor tijdelijke contracten. Voor het onderwijs is het nog afwachten wat dit precies zal betekenen. De cao-partijen zijn daar nog over in gesprek. Bij cao kan van een aantal zaken worden afgeweken. Bovendien geldt de Wet werk en zekerheid (voorlopig) niet voor openbare schoolbesturen die onder het Ambtenarenrecht vallen.

Topinkomens omlaag

Per 1 januari 2015 krijgen topfunctionarissen bij de overheid niet meer dan een ministersalaris. Dit staat in de Wet Normering Topinkomens (WNT). Deze wet geldt ook voor de salarissen bij semi-publieke organisaties, zoals schoolbesturen.

Wijzigingen ouderschapsverlof

Een partner in loondienst van een moeder van een pasgeboren kind heeft per 1 januari 2015 recht op drie dagen ouderschapsverlof. Dit komt bovenop de al langer bestaande twee dagen betaald kraamverlof. Ook enkele andere regels rond ouderschapsverlof zijn per 1 januari gewijzigd.

Verplichte eindtoets

Met ingang van dit jaar zijn alle leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs verplicht een eindtoets te maken. De toets meet de kennis van taal en rekenen.

Buitenonderhoud

Per 1 januari 2015 zijn de besturen van basisscholen zelf verantwoordelijk voor het buitenonderhoud en aanpassingen aan schoolgebouwen. Dat waren tot vorig jaar de gemeenten. De overheid wil zo de bureaucratie verminderen.

Gratis VOG voor vrijwilligers

Vrijwilligers die werken met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking kunnen gratis een digitale Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen bij de overheidsdienst Justis. Doel is het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in het vrijwilligerswerk. Let op: dit geldt alleen voor organisaties die voor minimaal 70 procent met vrijwilligers werken. Scholen vallen hier dus niet onder!

Vrijwilligerswerk en WW

Per 1 januari 2015 zijn er nieuwe regels voor mensen met WW die vrijwilligerswerk willen doen. Zo is bijvoorbeeld vastgelegd bij welk soort organisaties vrijwilligerswerk is toegestaan, met behoud van WW.

Voor het UWV is vrijwilligerswerk onbetaald werk voor een maatschappelijke organisatie die voor haar activiteiten voor een groot deel afhankelijk is van vrijwilligers. Het moet gaan om werk bij organisaties met een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling) of een SBBI (sociaal belang behartigende instelling).

De vergoeding voor het vrijwilligerswerk mag niet hoger zijn dan € 4,50 per uur. Voor jongeren onder de 23 jaar is dat € 2,50 per uur. Een vrijwilliger mag met een WW-uitkering niet meer verdienen dan € 150 per maand en niet meer dan € 1500 per jaar.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: