Schoolleiders moeten een schoolbrede visie op het bevorderen van de kwaliteit van het leesonderwijs ontwikkelen. Die visie moeten ze delen met de leraren, die hun regierol moeten pakken en onderlinge moeten samenwerken. Dit staat in het adviesrapport Sturen op Begrip: Effectief Leesonderwijs in Nederland.

Een groep wetenschappers van de Universiteit Leiden kreeg opdracht van het ministerie van OCW om te onderzoeken hoe het leesonderwijs kan worden verbeterd. Aanleiding was de constatering door de Inspectie van het Onderwijs dat de leesvaardigheid van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs is afgenomen. In het rapport staan adviezen over wat nodig is om de leesvaardigheid weer op peil te brengen.

Visie, regie en samenwerking

Een van de conclusies van de onderzoekers is dat schoolleiders een belangrijke rol hebben in het bevorderen van de kwaliteit van het leesonderwijs. Het is hun taak om een schoolbrede visie te ontwikkelen en die te delen met de leraren. Ook moeten schoolleiders leraren stimuleren om hun regierol te pakken en onderling samen te werken.

Verder staat in het rapport dat leraren elementen van effectief leesonderwijs moeten gebruiken om bij leerlingen ‘diep begrip’ te stimuleren. Het is van belang dat ze didactische werkvormen en leermiddelen ‘dynamisch, flexibel en doelbewust’ combineren en niet vastzitten aan de leesmethode. Lerarenopleiding moeten daar ook aandacht voor hebben, vinden de onderzoekers.

Onderzoek en kennisdeling

Zij geven ook adviezen mee aan het ministerie van OCW. Dat zou een centraal platform voor kennisdeling over effectief (lees)onderwijs moeten inrichten en onderzoek naar leesonderwijs moeten stimuleren.

Het adviesrapport is op 3 februari overhandigd aan de Vaste Kamercommissie voor OCW.

Lees het rapport

Deel dit bericht: