Het aantal leerlingen in het primair onderwijs is in vijf jaar tijd met ruim 5 procent gedaald. Daardoor neemt de werkgelegenheid af en komen pabo-afgestudeerden nu moeilijker aan een baan. Over tien jaar is er echter een fors personeelstekort. Dit blijkt uit de Arbeidsmarktanalyse Primair Onderwijs 2015 van het Arbeidsmarktplatform PO.

De meeste regio’s hebben te maken met leerlingenkrimp. Hierdoor is tussen 2009 en 2013 de werkgelegenheid in het primair onderwijs afgenomen met 11 procent tot 123.600 fte in 2013. Naar verwachting daalt het aantal leerlingen tussen nu en 2018 opnieuw met ruim 3 procent.

Van alle studenten die in 2012 zijn afgestudeerd, werkt 69 procent een halfjaar na afstuderen in het onderwijs. Dit aandeel is lager dan in voorgaande jaren. Jonge leraren hebben verder vaak een tijdelijk of flexibel contract of een vervangingsbaan.

Vergrijzing

De afname van het aandeel jongeren loopt parallel met een toename van het aandeel oudere medewerkers. In 2013 is ruim een kwart van het onderwijzend personeel ouder dan 55 jaar. In 2009 was dat nog 20 procent.

Veel leraren gaan de komende jaren met pensioen. Huidige ramingen van OCW geven aan dat daardoor, bij ongewijzigd beleid en een gematigd herstel van de economie, het geraamde personele tekort kan oplopen tot ruim 6500 fte in 2025. De prognose is dat er vooral mensen nodig zullen zijn in de vier grote steden, de regio Haaglanden en Almere.

Lees meer…