In het primair onderwijs is de werkgelegenheid in 2015 afgenomen, terwijl het voortgezet onderwijs toen een toename van het aantal voltijdbanen heeft laten zien. Dat blijkt uit de personeelsgegevens van DUO, meldt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

In het primair onderwijs nam de werkgelegenheid in 2015 met ongeveer 1700 voltijdbanen af ten opzichte van 2014. ‘Deze daling wordt vooral verklaard door de dalende leerlingaantallen in het primair onderwijs’, aldus Dekker.

De afname betrof ook het totale aantal leraren jonger dan 35 jaar, maar hun relatieve aandeel groeide licht van 31,1 tot 31,2 procent. ‘Dit is een trendbreuk na jaren van daling van dit aandeel. Dat deze dalende trend is gestopt, beschouw ik als een positieve ontwikkeling’, zo schrijft de staatssecretaris.

Hij meldt verder dat in 2015 het percentage jonge pabo-afgestudeerden dat binnen een halfjaar na afstuderen een baan vindt binnen het primair onderwijs is toegenomen van 68,8 tot 70,9 procent. ‘Bovendien kreeg in 2015 ruim 38 procent van de pas afgestudeerde leraren een reguliere baan (ten opzichte van 36 procent in 2014). Het aandeel vervangingsbanen nam tussen 2014 en 2015 juist af.’

Werkgelegenheid voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs is tussen 2014 en 2015 het aantal voltijdbanen voor onderwijsgevend personeel gegroeid met ongeveer 500 fte. Deze toename hangt volgens Dekker samen met een lichte stijging van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs.

De gegroeide werkgelegenheid is vrijwel geheel ten goede gekomen van jonge leerkrachten. ‘Het relatieve aandeel jonge leraren nam in het voortgezet onderwijs de afgelopen jaren al licht toe. In 2015 is deze groei nog sterker dan voorgaande jaren’, aldus Dekker.

De staatssecretaris meldt over het voortgezet onderwijs ook dat het aandeel pas afgestudeerde vo-leraren dat direct na afstuderen een baan vindt binnen het onderwijs is toegenomen tot 59 procent. Ruim tweederde van de pas afgestudeerde vo-leraren vindt binnen een halfjaar een baan in het onderwijs.

Lees meer…

Deel dit bericht: