De procedure voor de benoeming van een bestuurder in een samenwerkingsverband voor passend onderwijs wordt in lijn gebracht met de procedure voor benoeming van het bevoegd gezag van een school.

Dit vloeit voort uit een wijziging van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) per 1 januari 2021 door de inwerkingtreding op die datum van de Wet Actualisering Deugdelijkheidseisen Funderend Onderwijs.

Sollicitatiecommissie

Vanaf 1 januari 2021 moet de sollicitatiecommissie voor de benoeming van een bestuurder van het samenwerkingsverband bestaan uit:

  • een lid uit of namens de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (MR) van het samenwerkingsverband;
  • een lid uit of namens de personeelsgeleding van de ondersteuningsplanraad (OPR);
  • een lid uit of namens de ouder-/leerlinggeleding van de OPR.

De modelreglementen voor de personeelsgeleding van de medezeggenschapraad (PMR) en voor de OPR van samenwerkingsverbanden in het primair en het voortgezet onderwijs worden in januari 2021 aangepast.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: