De Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs geeft de minister niet alleen meer mogelijkheden om in te grijpen bij misstanden, maar wijzigt ook de Wet medezeggenschap op scholen (Wms).

In de Wms wordt het nieuwe artikel 7a ingevoegd. Daarin staat dat als een voorstel voor advies of instemming wordt voorgelegd aan de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad of een geleding, het bevoegd gezag daarbij uitdrukkelijk moet wijzen op de instemmings- of adviesbevoegdheid.

Ook Artikel 8 van de Wms over het algemeen informatierecht van de medezeggenschapsraad (MR) wordt gewijzigd. De wijziging van dit artikel houdt in dat het bestuur ongevraagd tijdig alle inlichtingen moet verstrekken die de MR voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig kan hebben.

De wijzingen in de Wms zijn via een amendement opgenomen in de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs. Deze wet treedt op 1 augustus 2023 in werking.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: