Alle kinderen in het primair onderwijs zijn wettelijk gezien uitgezonderd van de mondkapjesplicht. Wel geldt voor leerlingen vanaf groep 6 een dringend advies om bijvoorbeeld in de gangen een mondkapje te dragen.

Er was verwarring ontstaan over de vraag of leerlingen vanaf groep 6 van de basisschool een mondkapje op móesten. De rijksoverheid spreekt van een ‘dringend’ advies, maar het ministerie van OCW kwam op 27 november, na de coronapersconferentie van 26 november, in de corona-Q&A’s met een ‘dwingend’ advies. In het protocol voor het basis- en speciaal basisonderwijs op lesopafstand.nl van onder andere de PO-Raad staat dat het een ‘dringend’ advies is. Kortom: hoe één letter verschil tot verwarring kan leiden!

Dringend advies

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB zijn erin gedoken en komen tot de conclusie dat het een ‘dringend’ advies is. Dit volgt uit de nieuwste versie van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19. In artikel 2a.2 staat dat iedereen in het onderwijs binnen een mondkapje moet gebruiken, met uitzondering van leerlingen in het primair onderwijs (deze uitzondering geldt dus niet voor het personeel in het PO!). Het ministerie van OCW bevestigt deze lezing.

Strikt genomen is het dragen van een mondkapje voor leerlingen van scholen voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs dus niet verplicht, omdat de wettelijke basis daarvoor ontbreekt. Maar de Onderwijsjuristen benadrukken dat scholen natuurlijk wel een zorgplicht hebben ten aanzien van veiligheid en gezondheid.

‘Het dragen van een mondkapje wordt gezien als een redelijk voorschrift dat dient voor extra bescherming van de werknemer en de leerling zelf en de overige leerlingen en werknemers tegen het coronavirus. Daarnaast wordt het dragen van een mondkapje gezien als een redelijk voorschrift, gezien de stijging van het aantal besmettingen binnen Nederland en het advies van de overheid’, aldus de Onderwijsjuristen.

Medezeggenschap

De Onderwijsjuristen wijzen er verder op dat scholen voor primair onderwijs die, ondanks het ontbreken van de wettelijke basis daarvoor, leerlingen willen verplichten mondkapjes te dragen, dit eerst ter instemming moeten voorleggen aan de medezeggenschapsraad (artikel 10 lid 1 e WMS) en de oudergeleding van de MR (artikel 13 lid 1 sub e WMS). Indien dit voor een meerderheid van de scholen wordt ingevoerd, dient dit aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en de OGMR (oudergeleding) te worden voorgelegd.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: