In het eindrapport Breed gesprek governance en (mede)zeggenschap staan drie aanbevelingen om de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs te verbeteren.

In opdracht van het ministerie van OCW onderzochten bureau Regioplan, het CAOP en Leeuwendaal hoe de medezeggenschap in het funderend onderwijs op een werkbare manier kan worden verbeterd en toekomstbestendig kan worden gemaakt. Het onderzoek bestond onder andere gesprekken met schoolbestuurders, schoolleiders, (G)MR-leden en vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden en gemeenten.

In het eindrapport staan drie aanbevelingen:

  1. Verbeter kennis en informatie. Hierbij gaat het onder meer om kennis over procedures (zodat daar geen misverstanden over zijn) en over de inhoud (onder andere financiën).
  2. Vergroot deelname en betrokkenheid. Hierbij noemen de onderzoekers onder andere de randvoorwaarden die aantrekkelijker moeten worden, bijvoorbeeld tijd, vergoeding en ondersteuning.
  3. Wegnemen administratieve belemmering. Bij sommige schoolbesturen is het beter om niet het brin-nummer, maar de vestiging als eenheid van medezeggenschap te nemen.

Schoolleiders

Tijdelijk minister Robbert Dijkgraaf voor Primair en Voortgezet Onderwijs gaat in reactie op het onderzoeksrapport onder andere in op het advies om een verkenning te doen naar de positie van de schoolleider. Hij wijst erop dat er nog schoolbesturen zijn waar schoolleiders nog geen krachtige rol hebben. Dat levert volgens hem wrijving in de school op, die niet ten goede komt aan de onderwijskwaliteit.

‘Daarom wil ik komende maanden verkennen welke elementen van belang zijn voor een krachtige rol en positie van de schoolleider en welke mogelijkheden er zijn om de positie van de schoolleider te versterken’, aldus de inmiddels demissionaire minister.

Lees meer…

Deel dit bericht: