Het ziet ernaar uit dat het praktijkonderwijs net als andere vormen van voortgezet onderwijs rechtstreeks bekostigd gaat worden. Dit betekent dat het uit het budget voor lichte ondersteuning wordt gehaald. Wel wordt op basis van een onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW geadviseerd om de toelaatbaarheidsverklaringen voor praktijkonderwijs bij de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs te laten.

Het praktijkonderwijs kent nu een gedeelde bekostiging: het budget is gesplitst in een basis- en een ondersteuningsbedrag. Het basisbedrag ontvangt de school rechtstreeks van DUO. Het ondersteuningsbedrag dat de school ontvangt (ook van DUO) wordt afgetrokken van het budget voor lichte ondersteuning van het samenwerkingsverband voor passend onderwijs.

De Sectorraad Praktijkonderwijs bepleit directe, ongedeelde (rechtstreekse) bekostiging van het praktijkonderwijs, vergelijkbaar met de bekostiging van vmbo, havo en vwo. Ongedeelde bekostiging zou het verdelingsprobleem op landelijk niveau (over de samenwerkingsverbanden) oplossen, want de bekostiging van het praktijkonderwijs zou dan geen deel meer uitmaken van het budget voor lichte ondersteuning.

Het huidige kabinet werkt toe naar rechtstreekse financiering van het praktijkonderwijs, zoals is afgesproken in het coalitieakkoord. Daarin staat dat het praktijkonderwijs een ‘volwaardige onderwijssoort’ is en dat daar rechtstreekse financiering bij hoort. Hier is nu in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek naar gedaan en daaruit komt een positief advies voor ongedeelde (rechtstreekse) bekostiging van het praktijkonderwijs.

Toelaatbaarheidsverklaringen

De toelaatbaarheidsverklaringen zouden bij de samenwerkingsverbanden moeten blijven, zo luidt het advies. Zo zou namelijk kunnen worden voorkomen dat de bevoegdheid hiervoor niet alleen bij het (belanghebbende) bestuur van de school voor praktijkonderwijs komt te liggen, maar dat de toelaatbaarheidsverklaringen een gezamenlijke verantwoordelijkheid blijven van de besturen in de regionale samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs.

Onderwijsminister Dennis Wiersma meldt dat hij voor het najaar op basis van de onderzoeksresultaten en het daaruit voortgevloeide advies de Tweede Kamer nader zal informeren over de wijze waarop hij toe zal werken naar rechtstreekse financiering van het praktijkonderwijs.

Lees meer…

Deel dit bericht: