De Regeling bekostiging personeel primair onderwijs 2016–2017 is gepubliceerd. Dat geldt ook voor de Vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs 2016–2017.

In de Regeling bekostiging personeel primair onderwijs 2016–2017 zijn eerdere afspraken verwerkt uit onder andere het Convenant LeerKracht, het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA), het Bestuursakkoord en het Herfstakkoord.

Prijsaanpassingen

De opgenomen prijsaanpassingen betreffen de verwerking van enerzijds de resterende kabinetsbijdrage die is afgesproken in de Loonruimteovereenkomst publieke sector 2015–2016 en anderzijds het resterende functiemixbudget voor de laatste vijf maanden van 2016. Voor de eerste zeven maanden van 2016 was dit al verwerkt in de regeling voor het schooljaar 2015-2016, die in oktober 2015 is gepubliceerd.

Dit behelst nog niet de additionele dekking van het kabinet ter compensatie van de ophoging van de pensioenpremie. Dat zal pas na het voorjaarsoverleg van het kabinet medio mei of in juni bekend worden. Op basis daarvan zal de Regeling bekostiging 2016-2017 in september worden aangepast.

Ten opzichte van de actuele vastgestelde bedragen voor het schooljaar 2015-2016 komt de aanpassing per 1 augustus 2016 voor de leraren op 0,228 procent en voor het onderwijsondersteunend personeel en voor de schoolleiding op 0,141 procent. De aanpassing van alle bedragen personeels- en arbeidsmarktbeleid bedraagt 0,228 procent.

De genormeerde gemiddelde personeelslasten (GPL’s) worden dan:

  • GPL leraar: € 60.918,93
  • GPL schoolleiding: € 77.670,70

Ondersteuningsbedragen

In de voor 2016–2017 vastgestelde bedragen voor zware ondersteuning in het primair en voortgezet onderwijs is € 11,12 meegenomen voor hoogbegaafde leerlingen. Dit bedrag zal oplopen tot circa € 12 in 2018–2019. Daarmee zal het volledige budget van € 29 miljoen zijn ingezet.

Vervangingsfonds en Participatiefonds

De opslag voor het Vervangingsfonds (Vf) is per 1 augustus 2016 ongewijzigd vastgesteld op 4,026 procent van de loonkosten. Ook de opslag voor het Participatiefonds (Pf) is ongewijzigd vastgesteld, en wel op 1,00 procent van de loonkosten.

De opslagen en percentages in de bekostiging worden normatief vastgesteld en komen daarom niet altijd overeen met de exacte kosten die individuele schoolbesturen op onderdelen moeten maken. Hiermee dient rekening te worden gehouden in de bedrijfsvoering!

Prestatiebox

Ook is het betaalritme wederom gewijzigd ten aanzien van de betaling van de prestatieboxmiddelen. Dit was 28,2 procent in november en 71,8 procent in maart, maar is nu gewijzigd om zogenoemde budgettechnische redenen.

Artikel 38 geeft nu aan dat dit 32,3 procent in november 2016 zal zijn en de resterende 67,7 procent in maart 2017. Het bedrag per leerling ter zake de prestatiebox is voor schooljaar 2016-2017 € 128,79. Hierin is de ophoging met € 11,64 voor cultuureducatie opgenomen.

Verder is dit bedrag zo hoog (vergeleken met de € 81,32 per leerling in schooljaar 2015-2016) doordat de middelen uit het Herfstakkoord en Bestuursakkoord met name in de prestatiebox zijn verwerkt en niet in de GPL.

Zie ook de VOS/ABB-analyse van de Onderwijsbegroting 2016.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: