De komende jaren zou er in het onderwijs een brede discussie moeten worden gevoerd over het curriculum van de toekomst. Een ingrijpende koerswijziging is niet verstandig, maar doorgaan op de huidige weg is onmogelijk. Dat staat in het Leerplan voor het funderend onderwijs voor de toekomst, dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

‘Om in te kunnen spelen op veranderingen in de samenleving, is een grote mate van flexibiliteit in het onderwijsaanbod van belang. Tegelijkertijd is curriculumbeleid ook gebaat bij een zekere rust en continuïteit’, zo staat in het leerplan.

Een brede discussie is nodig, melden de opstellers van het plan, omdat er een gebrek is aan ‘overzicht en helderheid over de huidige sturing en ruimte met betrekking tot de inhoud van het funderend onderwijs’. De discussie moet echter wel voorzichtig worden gevoerd, omdat er in het onderwijs ‘veel zorgen zijn over overladenheid’. Tegelijkertijd worden ‘allerlei wensen tot actualisering en toekomstgereed maken van het onderwijsaanbod’ gesignaleerd.

Geadviseerd wordt om ‘bestaande en gewenste kaders te herordenen vanuit een heldere visie op de inhoud van het onderwijs’. In het leerplan wordt evenwel gewaarschuwd voor ‘rigoureuze vernieuwingspogingen’, omdat die dikwijls contra-productief zijn. ‘Vruchtbaarder is investeren in een breed gedragen visie en in continue verbetering van het curriculum.’

Deel dit bericht: