Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, 2021018415: Instemmingsgeschil. Het verzoek van het bevoegd gezag het besluit tot fusie te mogen nemen is niet nodig omdat dat besluit al rechtsgeldig is. Invoeren Montessori-onderwijs is geen wijziging grondslag van de school.

De school verkeert in zwaar weer. Het bevoegd gezag zet een fusietraject in werking dat leidt tot een fusiebesluit dat eerst aan de medezeggenschapsraad (MR) en dan aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor instemming wordt voorgelegd. De GMR stemt in...

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, 109347: Adviesgeschil over benoeming bestuurder. Verzoek van de MR niet-ontvankelijk omdat het bevoegd gezag het besluit tot benoeming heeft ingetrokken. Diverse nalevingsverzoeken niet-ontvankelijk

Het bevoegd gezag deelt aan de MR mee dat de bestuurder opnieuw voor een jaar zal worden benoemd. Daarna vraagt het bevoegd gezag advies aan de MR over de benoeming. De MR adviseert negatief. Vervolgens deelt het bevoegd gezag mee dat gebleken is dat de formele...

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, Adviesgeschil over ontslag schoolleiding. Het bevoegd gezag heeft de MR ten onrechte niet in de gelegenheid gesteld advies te geven. Het besluit kan wel in stand blijven.

Het bevoegd gezag stelt de directeur vrij van werkzaamheden en stelt een waarnemend directeur aan. De MR is van mening dat hij adviesrecht heeft over beide besluiten. Het bevoegd gezag vraagt wel advies over de aanstelling van de waarnemend directeur, maar niet over...