De Onderwijsjuristen adviseren met klem om de beschikking met betrekking tot de compensatie van de transitievergoeding altijd goed te controleren. Het blijkt namelijk dat het UWV in veel gevallen bij de berekening van deze compensatie geen rekening houdt met verschillende looncomponenten.

Een werkgever moet loon doorbetalen aan een zieke werknemer. Als de werknemer meer dan 2 jaar ziek is, kan de werkgever ontslag aanvragen bij het UWV. Als dat de ontslagvergunning heeft toegekend, kan de werkgever een langdurig zieke werknemer ontslaan. Die heeft bij ontslag aanspraak op een transitievergoeding.

Met de Regeling compensatie transitievergoeding kan de werkgever de betaalde transitievergoeding terugkrijgen. Zo voorkomt de overheid dat werkgevers te maken krijgen met een opeenstapeling van kosten na 2 jaar loondoorbetaling aan zieke werknemers.

Voorwaarden compensatie transitievergoeding

Om in aanmerking te komen voor de compensatie gelden de volgende voorwaarden:

 • de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
 • de werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding;
 • de werkgever heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer.

Werkgevers moeten deze voorwaarden kunnen aantonen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • de ontslagvergunning van UWV of de ontbindingsbeschikking van de rechter;
 • de beëindigingsovereenkomst, als het een ontslag met wederzijds goedvinden was. Uit de beëindigingsovereenkomst moet blijken dat de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
 • gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen. Bijvoorbeeld documenten die aantonen hoe hoog het bruto maandsalaris was en hoe lang het dienstverband heeft geduurd;
 • een bewijs dat de (hele) transitievergoeding is betaald, bijvoorbeeld een bankafschrift.

De werkgever moet een aanvraag voor compensatie bij langdurig zieke werknemer uiterlijk 6 maanden na betaling van de volledige transitievergoeding indienen bij het UWV.

Looncomponenten meerekenen

Bij de bepaling van de hoogte van de transitievergoeding moeten in ieder geval de volgende componenten worden meegerekend:

 • het salaris;
 • de vakantie-uitkering;
 • de structurele eindejaarsuitkering.

Indien van toepassing voor de betreffende werknemer komen daar nog bij:

 • de uitlooptoeslag;
 • nominale uitkering (Dag van de Leraar);
 • eindejaarsuitkering OOP;
 • vaste bijdrage levensloop;
 • eenmalige uitkering uit 2017.

Gebleken is dat het UWV bij de berekening van de compensatie voor de transitievergoeding in veel gevallen geen rekening houdt met de vaste bijdrage levensloop, de vaste inkomensvergoeding, de nominale uitkering in het kader van de Dag van de Leraar en de eenmalige uitkering uit 2017.

Onjuiste berekening UWV

De Onderwijsjuristen dienden namens een lid van VOS/ABB bezwaar in tegen de beschikking van het UWV voor de toekenning van compensatie voor de transitievergoeding. Het UWV heeft geoordeeld dat het de compensatie inderdaad onjuist had berekend door geen rekening te houden met deze looncomponenten.

De Onderwijsjuristen adviseren daarom met klem om de beschikking van het UWV met betrekking tot de compensatie van de transitievergoeding altijd goed te controleren. Mocht u hierover vragen hebben of bezwaar tegen de beschikking willen indienen, neemt u dan contact op met de Onderwijsjuristen van VOS/ABB: 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl.

Deel dit bericht: