Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66) wil helder krijgen hoe sterk de lasten in het onderwijs de afgelopen jaren zijn gestegen.

Hij diende daartoe woensdag een motie in tijdens een algemeen overleg over de financiële situatie in het onderwijs. Aanleiding voor dat overleg was het rapport De financiële situatie in het onderwijs 2014 van de Inspectie van het Onderwijs.

Op basis van dit rapport trokken minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW in december jongstleden de conclusie dat het onderwijs na extra investeringen door het kabinet weer een financieel gezonde sector is.

Daarbij leken zij te vergeten dat het onderwijs in toenemende mate te kampen heeft met de gevolgen van diverse stille bezuinigingen, terwijl de lasten de afgelopen jaren structureel zijn gestegen. De motie van Van Meenen vraagt de regering om hier helderheid over te verschaffen.

Op 15 maart wordt over deze en andere ingediende moties gedebatteerd.