Het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen biedt een Handreiking aan ouders die het niet eens zijn met een voorgenomen sluiting of fusie van een school. 

Vaak wil een medezeggenschapsraad (MR) in zo’n geval een alternatief voorstellen. Dat kan bijvoorbeeld zijn de overdracht van de school aan een ander bevoegd gezag. De nieuwe handreiking helpt de MR om zo’n alternatief op de juiste wijze voor te leggen. De stappen die de MR in de vier verschillende fasen van de besluitvorming kan zetten, worden beschreven. Een daarvan is dat de MR zijn achterban kan raadplegen en daarvoor faciliteiten kan aanvragen bij het schoolbestuur. Ook staat in de handreiking wat het gevolg kan zijn als het schoolbestuur het alternatief van de MR afwijst.

De handreiking is in opgesteld door prof. mr. D. Mentink en mr. dr. J. Sperling, op verzoek van staatssecretaris Dekker. Dit past in zijn streven de positie van ouders te versterken. De handreiking is gebaseerd op de huidige Wet medezeggenschap scholen (WMS) en op uitspraken van de landelijke Commissie voor Geschillen WMS.

De Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een school is nu te downloaden op de site www.infowms.nl.