Hoe gaat uw school straks om met het verbod op gezichtsbedekkende kleding, zoals boerka’s? Het ministerie van OCW wil dat graag weten in het kader van het wetsvoorstel om gezichtsbedekkende kleding niet langer toe te staan in onder andere onderwijsinstellingen.

De ministerraad stemde op 22 mei in met het wetsvoorstel van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding. In het regeerakkoord was afgesproken dat er een dergelijk verbod zou komen.

Het kabinet zegt te streven naar een goede balans tussen de vrijheid van mensen om kleding te dragen die bij hen past en het belang van onderlinge en herkenbare communicatie.

Uitgangspunt is dat in een vrij land als Nederland iedereen het recht heeft zich naar eigen inzicht te kleden, wat anderen er ook van vinden. Die vrijheid is slechts begrensd in situaties waar het essentieel is dat men elkaar kan aankijken, omdat goede dienstverlening en/of veiligheid daar gewaarborgd moet zijn.

Het ministerie van OCW stelt dat belangrijk is dat het onderwijs uit de voeten kan met het verbod op gezichtsbedekkende kleding op scholen. Daarom kunnen scholen en schoolbesturen meedenken over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het verbod. U kunt uw zienswijze tot 1 december kenbaar maken via: O820WJZ@minocw.nl.

Het ministerie wil ook weten of er vanuit het onderwijs behoefte is aan een bijeenkomst om hierover van gedachten te wisselen.