VOS/ABB organiseert na de algemene ledenvergadering op 26 november in Utrecht een symposium over kinder- en mensenrechten. Het symposium in Villa Jongerius is ook voor niet-leden gratis toegankelijk.

Kinderrechten zijn het thema van de School!Week 2015 van 16 tot en 20 maart. De keuze voor dit thema hangt samen met het feit dat het 25 jaar geleden is dat het Kinderrechtenverdrag werd ondertekend.

De School!Week is de jaarlijks terugkerende week waarin openbare en algemeen toegankelijke scholen in heel Nederland laten zien waar zij voor staan. In de School!Week nemen de kernwaarden van het openbaar onderwijs een belangrijke plaats in. De internationaal erkende Kinder- en Mensenrechten sluiten daar nauw op aan.

Het symposium begint om 15 uur en duurt tot circa 17.00 uur. De volgende personen werken eraan mee:

  • Emile Hofhuis – lid van het College voor de Rechten van de Mens. Hij zal ingaan op de stand van zaken van mensenrechten in Nederland en de rol die het onderwijs hierin kan spelen.
  • Kirsja Oudshoorn – medewerker educatie bij Amnesty International. Zij zal vanuit haar praktijkervaring op scholen vertellen over kinder- en mensenrechteneducatie.

Algemene ledenvergadering

Voorafgaand aan het symposium vindt ook in Villa Jongerius in Utrecht van 13 tot 14.45 uur de algemene ledenvergadering (ALV) van VOS/ABB plaats. Onze leden hebben daarvoor onlangs per brief een uitnodiging gekregen.

Op de ALV wordt verantwoording aan de leden afgelegd over het jaar 2013. Tevens zal de aanwezigen om goedkeuring worden gevraagd van de lidmaatschapscontributie voor het jaar 2015, waarna het bestuur voornemens is de begroting voor het volgende kalenderjaar vast te stellen. Daarnaast zal een beeld worden geschetst van de ontwikkelingen die de Vereniging VOS/ABB raken.

Aanmelden voor de algemene ledenvergadering en/of het symposium over kinderrechten kan via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘ALV/symposium’. Vermeld in uw mail of u naar de ALV en/of het symposium wilt komen.

De ALV is slechts toegankelijk voor leden van VOS/ABB. Het symposium is ook (gratis) toegankelijk voor niet-leden.

Vermeld in uw mail ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Let op: in de brief aan de leden staat in de eerste zin abusievelijk vermeld dat de ALV in Amersfoort wordt gehouden. Daar had natuurlijk ‘Utrecht’ moeten staan. Verderop in die brief staat overigens wel dat de ALV in Utrecht is. 

Deel dit bericht: