Schoolbesturen moeten met een oplossing komen voor het prikken van leerlingen met diabetes. Dat kan geen extra taak van leraren zijn, vindt de Algemene Onderwijsbond (AOb), omdat zij aansprakelijk kunnen worden gesteld als het misgaat. De Helpdesk van VOS/ABB benadrukt dat de kwestie rond aansprakelijkheid genuanceerder ligt dan de bond denkt.

Onlangs publiceerde het ministerie van OCW een protocol over diabeteszorg in het basisonderwijs. Daarin staat dat leraren onder bepaalde voorwaarden diabeteshandelingen mogen uitvoeren.

AOb-bestuurder José Muijres adviseert docenten hier niet aan mee te werken: ‘Doe het niet, want je kan als leraar zelf aansprakelijk worden gesteld als het fout gaat. Niet het schoolbestuur. De AOb wil leerkrachten wijzen op die risico’s.’

De bond wil dat schoolbesturen een speciale verpleegkundige of iemand van thuiszorg inschakelt die medische handelingen op school kan uitvoeren.

Zaak ligt genuanceerder

De Helpdesk van VOS/ABB relativeert het aansprakelijkheidsrisico voor leraren. Als die beschikken over een medische-bekwaamheidsverklaring en zorgvuldig handelen, zullen zij niet aansprakelijk worden gesteld als het onverhoopt misgaat.

Leraren kunnen wel aansprakelijk worden gesteld voor een medische fout als ze geen bekwaamheidsverklaring hebben en/of met opzet onoordeelkundig handelen. De Helpdesk voegt daaraan toe dat kwesties rondom aansprakelijkheid altijd afhangen van de individuele omstandigheden van het geval.

School moet het regelen

Het is van belang voor een personeelslid om altijd een goede afweging te maken over het uitvoeren van eventuele medische handelingen. Het is duidelijk dat zij hiertoe niet kunnen worden verplicht.

Wel is het zo dat de school het in het kader van passend onderwijs moet regelen, in overleg met de ouders van het kind en eventuele externe partijen. Het is raadzaam om dit te doen voorafgaand aan de toelating van een leerling bij wie onder schooltijd (een) medische handeling(en) moet(en) worden verricht.

Teleurgesteld

De Diabetesvereniging Nederland is teleurgesteld over het advies van de AOb. Directeur Olof King: ‘De oproep van de onderwijsbond is misplaatst. Als er gewoon voldaan wordt aan enkele eenvoudige voorwaarden, dan is geen sprake van enige verwijtbaarheid van de leerkracht die de handeling verricht en kan deze niet aansprakelijk worden gesteld.’

Ook Lydia Braakman, initiatiefneemster van de coalitie Zorgeloos met diabetes naar school, is teleurgesteld: ‘Zo jammer, dit creëert een hoop onnodige onrust bij ouders en leerkrachten. Terwijl de kaders nu eindelijk voor iedereen helder op papier staan’, aldus Braakman.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl