In Bestuur en management, Financiën, Gemeenten, Krimp, Nieuws, Opheffing en stichting van scholen, Politiek, Tweede kamer

Het eerste nummer van het nieuwe magazine Naar School! van VOS/ABB, dat op 24 november verschijnt, gaat onder andere over de gevolgen van demografische krimp op het onderwijs en de leefbaarheid van plattelandsdorpen.

Een van de artikelen in ons nieuwe blad gaat over de situatie in het dorpje Dongjum bij Franeker, waar openbare basisschool De Twirre aan het einde van dit schooljaar de deuren zal sluiten. Het team van de school en de voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Dongjum-Boer betreuren het dat het schooltje dicht moet, maar ze beseffen ook dat het niet anders kan, omdat er te weinig kinderen in het dorp wonen.

Het sluiten van De Twirre zal volgens de dorpsvereniging niet de doodsteek voor Dongjum zijn, omdat er nog voldoende verenigingen zijn waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Wel is het zo dat de leerlingen buiten de veilige omgeving van hun eigen dorpje in een grotere onderwijssetting komen. Het team denkt dat dit van de kinderen een sterkere sociale weerbaarheid vergt.

Openbaar onderwijs krimp sneller
Onlangs schreef het Friesch Dagblad dat het aantal leerlingen op openbare scholen in Friesland veel sneller terugloopt dan dat op protestants-christelijke scholen, terwijl rooms-katholieke scholen in die provincie een groei laten zien.

In de Friese krant, die zich baseerde op cijfers van DUO, stond dat sinds 2010 het openbaar basisonderwijs in de provincie met 14 procent kromp, van ruim 26.000 naar 22.400 leerlingen. In diezelfde periode was de leerlingendaling op Friese protestants-christelijke basisscholen 8 procent, van 28.200 naar 25.900. De rooms-katholieke basisscholen noteerden een groei van 7 procent, naar 6000 leerlingen.

Leegstand in Drenthe
In het eerste nummer van Naar School! komt ook een artikel over leegstaande lokalen en dito schoolgebouwen in Drenthe. Daardoor gaat 6 ton onderwijsgeld per jaar verloren, en dat bedrag kan de komende jaren fors oplopen.

Adviseur Roosje van Leer van kenniscentrum CMO STAMM legt in Naar School! uit dat de toenemende leegstand niet een treurig verhaal hoeft te zijn, mits schoolbesturen en gemeenten het goed aanpakken. Een mooi voorbeeld is een voormalig schoollokaal in het dorpje Oranje. In die ruimte is nu een bed & breakfast.

Naar School!
Met de naam Naar School! verwijst VOS/ABB naar het concept School!, dat uitgaat van goed onderwijs voor alle kinderen dat boven de denominaties uitstijgt. In de toekomst zouden er geen openbare, protestants-christelijke, rooms-katholieke of andersoortige scholen meer hoeven zijn, maar alleen ‘scholen’ die voor iedereen zijn en waar op basis van gelijkwaardigheid en respect aandacht is voor diverse levensbeschouwingen.

Het nieuwe blad is de opvolger van magazine School!, dat tot september jongstleden samen met de Vereniging Openbaar Onderwijs werd uitgegeven. Na vijf jaar is besloten om die samenwerking niet voort te zetten.

Naar School! gaat over het openbaar en algemeen toegankelijk primair en voortgezet onderwijs in Nederland. Het blad verschijnt vijf keer per jaar. Het wordt gratis toegestuurd aan alle bij VOS/ABB aangesloten schoolbesturen en hun scholen.

Het eerste nummer van ons magazine verschijnt op dinsdag 24 november.

Ideeën voor Naar School!? Mail naar Martin van den Bogaerdt: mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Delen