Hoe denken de verschillende politieke partijen over de ruimte die scholen nodig hebben voor het bieden van goed onderwijs? Samen met de andere profielorganisaties hebben wij daar een infographic van gemaakt.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen pleiten wij met de andere profielorganisaties voor ruimte voor scholen om vanuit hun diversiteit en eigenheid goed onderwijs te bieden. Die ruimte is belangrijk, omdat juist op het gebied van onderwijsinhoud (waarmee de leerresultaten samenhangen) de laatste decennia sprake is van toenemende regulering vanuit de overheid door middel van kerndoelen, eindtermen, studieduur, zorgplichten en zelfs voorschriften over de inrichting van het onderwijs. Volgens ons is er een ander perspectief op onderwijs nodig, met meer nadruk op de pedagogische opdracht van de school.

Eerder publiceerden wij een verkiezingsmanifest, waarin de ruimte voor scholen om vanuit hun diversiteit en eigenheid kwalitatief goed onderwijs te bieden wordt uitgewerkt in drie belangrijke punten:

  1. Werk aan onderwijskwaliteit vanuit een pedagogisch perspectief.
  2. Maak een lerarenagenda met aandacht voor de pedagogische ruimte.
  3. Geef ruimte aan scholen om de beweging naar inclusiever onderwijs vorm te geven.

De aandacht van politieke partijen voor bovengenoemde punten verschilt flink. Dat blijkt uit een analyse die wij hebben gemaakt aan de hand van ons manifest en de verkiezingsprogramma’s van de dertien zittende partijen. De verkiezingsprogramma’s van D66 en ChristenUnie hebben veel oog voor de punten uit het manifest, de verkiezingsprogramma’s van partijen als 50PLUS, PVV en Forum voor Democratie weinig.

Analyse verkiezingsprogramma’s

  1. Werk aan onderwijskwaliteit vanuit een pedagogisch perspectiefOnderwijskwaliteit wordt vaak uitgedrukt in termen van doelmatigheid en effectiviteit. Hierdoor raakt de pedagogische opdracht van scholen op de achtergrond. Het is volgens ons daarom nodig dat de balans wordt hersteld, waardoor scholen nog meer in staat worden gesteld te werken aan goed onderwijs. De verkiezingsprogramma’s van D66, ChristenUnie, PvdA, SGP en DENK zijn hier het meest expliciet over.
  2. Lerarenagenda met aandacht voor de pedagogische ruimte: De kern van de pedagogische ruimte zit in de relatie tussen de leerling en leraar. Scholen worden ook in de komende jaren geconfronteerd met een lerarentekort. Naast structurele investeringen en regionaal maatwerk is in de komende periode inzet nodig om de professionele pedagogische ruimte te vergroten. Partijen als CDA, D66, PvdA en ChristenUnie hebben in hun programma’s daar de meeste aandacht voor. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in de aandacht voor de schoolleider als onderwijskundig en pedagogisch leider.
  3. Geef ruimte aan scholen om de beweging naar inclusiever onderwijs vorm te geven: Wij geloven in een onderwijsstelsel waarin alle kinderen samen leren leven en breed gevormd worden en iedereen welkom is, ongeacht talent of beperking. Ouders willen dat hun kind de aandacht en zorg krijgt die het verdient en nodig heeft. Welke partijen verwoorden in hun programma’s de ruimte voor scholen om meer aandacht te besteden aan sociale inclusie binnen het onderwijs? CDA, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie besteden daar in hun verkiezingsprogramma’s de meeste woorden aan.

Infographic

Wij hebben een infographic gemaakt, die laat zien welke partijen in hun verkiezingsprogramma aandacht besteden aan onze gezamenlijke speerpunten – en welke niet. Als VOS/ABB geven wij net als de andere profielorganisaties nadrukkelijk geen stemadvies, maar willen wij inzicht bieden in de aandacht die partijen geven aan volgens ons belangrijke punten.

Download infographic

De onafhankelijke profielorganisaties VOS/ABB, Verus, VBS, VGS en ISBO vertegenwoordigen de volledige breedte van de onderwijssector. Op basis van een aantal gezamenlijke standpunten voeren wij zowel in de politiek als in het onderwijsveld het gesprek om ruimte te vragen voor scholen om vanuit diversiteit en eigenheid goed onderwijs te kunnen bieden.

Deel dit bericht: