De manier waarop de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs financiële verantwoording gaan afleggen, heeft gevolgen voor de wijze waarop de schoolbesturen dat moeten doen. Passend onderwijs wordt officieel op 1 augustus aanstaande ingevoerd.

In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en over de jaarcijfers. Het samenwerkingsverband voor passend onderwijs (swv) moet verantwoorden in hoeverre het is gelukt om doelen uit het ondersteuningsplan te realiseren.

Geld overmaken

In de praktijk zal het vaak voorkomen dat swv’s in het kader van de uitvoering van het ondersteuningsplan geld overmaken naar schoolbesturen. Bijvoorbeeld om de basisondersteuning in het reguliere onderwijs te verhogen of voor heel kleine arrangementen, maar u kunt hierbij ook denken aan de ondersteuningsbekostiging die (via DUO) aan scholen voor speciaal onderwijs wordt overgemaakt. Schoolbesturen en swv’s dienen voor een goede evaluatie en verantwoording met elkaar af te spreken welke informatie zij met elkaar moeten uitwisselen.

De jaarcijfers en de rechtmatige besteding van het geld worden gecontroleerd door de accountant. Bij de controle van het swv richt de accountant zich slechts op de middelen die niet zijn overgedragen aan de aangesloten schoolbesturen. De accountant van het swv hoeft dus niet te controleren of de middelen die aan het schoolbestuur zijn overgedragen conform het ondersteuningsplan zijn ingezet. De accountant van het schoolbestuur doet dat overigens ook niet.

Deze middelen worden beschouwd als doorgeschoven lumpsumfinanciering. De accountant controleert dus alleen in hoeverre dit geld is besteed aan het geven van goed onderwijs (conform artikel 148 van de Wet op het primair onderwijs).

Andere posten

In het kader van wat hierboven staat vermeld, is het verantwoordingsmodel aangepast. Dat heeft ook consequenties voor de verantwoording van schoolbesturen. Tot nu toe werden ontvangsten vanuit het swv WSNS door het schoolbestuur verantwoord onder post 3.5 (Overige baten). De middelen vanuit het swv passend onderwijs zullen moeten worden verantwoord onder post 3.1 (Rijksbijdragen).

Post 3.1. is als volgt aangepast:

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdragen OCW/EL&I

3.1.2 Overige subsidies OCW/EL&I

3.1.3 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV

3.1.4 Af: Inkomensoverdrachten

3.1.4.1 Inkomensoverdrachten Academische Ziekenhuizen

3.1.4.2 Doorbetalingen rijksbijdrage SWV

Schoolbesturen verantwoorden het geld dat zij ontvangen vanuit het swv onder post 3.1.3. Post 3.1.4.2 zal door de swv’s worden gebruikt om de middelen die zijn overgedragen aan een aangesloten onderwijsinstelling te verantwoorden.

Lees ook het eerder verschenen Factsheet financiële verantwoording.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: