Verus (voorheen Besturenraad) roept de onderwijswethouders van de vier grote steden per brief op om godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) actief onder de aandacht van de openbare scholen te brengen. De oproep van de christelijke besturenorganisatie sluit aan op de aandacht die VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) voor g/hvo hebben.

Het waren VOS/ABB en VOO die er in 2013 voor zorgden dat de rijkssubsidie voor g/hvo van 10 miljoen euro per jaar behouden bleef. Het kabinet wilde de structurele overheidsbijdrage voor deze vorm van onderwijs in de openbare scholen inboeken als een bezuiniging, maar een actieve lobby van VOS/ABB en VOO voorkwam dat. Verus en andere onderwijsorganisaties ondersteunden deze lobby van harte.

Het is goed dat Verus nu vanuit het protestants-christelijke onderwijs nogmaals het belang van zowel godsdienstig als humanistisch vormingsonderwijs als voorwaarde voor goed openbaar onderwijs benadrukt. Aanleiding voor de oproep aan de respectievelijke wethouders is dat g/hvo naar de mening van Verus te weinig wordt aangeboden door openbare scholen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Het mag als opmerkelijk worden beschouwd dat Verus zich als belangenbehartiger van het protestants-christelijke onderwijs zich met deze oproep die het openbaar onderwijs betreft tot de respectievelijke wethouders richt. Het is strikt genomen niet hun taak om de openbare scholen op de mogelijkheid van g/hvo te wijzen. Dit neemt natuurlijk niet weg dat de wethouders alle vrijheid hebben dit te doen.

Het zou echter logischer zijn geweest als Verus zijn oproep aan de medezeggenschapsraden van de openbare scholen had gericht. Daarin zit immers een afvaardiging van de ouders, om wie het wettelijk gezien bij g/hvo gaat. Een openbare school moet bij wet gelegenheid bieden tot g/hvo als ouders daarom vragen (zie Wet op het primair onderwijs (WPO) artikel 50 en 51).

Hoewel er geen wettelijke plicht toe is, vindt VOS/ABB dat de openbare scholen wel de morele plicht hebben de mogelijkheid van g/hvo actief bij ouders onder de aandacht te brengen.

G/hvo wordt buiten de pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid van de openbare school verzorgd door docenten van de zogenoemde zendende instanties. De coördinatie is in handen van het Dienstencentrum GVO en HVO.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: