VOS/ABB is positief over twee wetsvoorstellen die erop gericht zijn het aantal thuiszitters te verminderen, maar signaleert ook risico’s en tekortkomingen. Dat staat in de bijdrage van VOS/ABB aan de internetconsultaties over beide wetsvoorstellen.

De VOS/ABB-bijdrage heeft betrekking op het wetsvoorstel Doorbraakaanpak onderwijs en jeugdhulp en het wetsvoorstel Invoering leerrecht. Deze moeten zorgen voor een afname van het aantal leerlingen die zonder onderwijs thuiszitten. VOS/ABB benadrukt dat dit een positieve insteek is die past bij het streven naar inclusiever onderwijs.

Onderwijs en jeugdhulp

Het wetsvoorstel Doorbraakaanpak onderwijs en jeugdhulp regelt onder meer dat de taak voor samenwerkingsverbanden om te zorgen voor een dekkend aanbod explicieter in de wet komt. Ook moeten de samenwerkingsverbanden als er voor een leerling geen oplossing wordt gevonden, samen met gemeente de regie nemen voor een passend aanbod.

In de bijdrage aan de internetconsultatie meldt VOS/ABB positief te zijn over de doelstelling van dit wetsvoorstel, maar ook het risico te zien van het ontstaan van meer bureaucratie: ‘Het veld zal hiermee allesbehalve geholpen zijn, het aantal thuiszitters zal er waarschijnlijk niet door worden verminderd.’ Goede punten uit het voorstel zijn volgens VOS/ABB de wettelijke grondslagen voor het uitwisselen van persoonsgegevens en van doorzettingsmacht.

Leerrecht

Het wetsvoorstel voor invoering van leerrecht heeft tot doel de mogelijkheden tot vrijstelling van de Leerplichtwet te beperken. Dit doet meer recht aan de positie van het kind, zo staat in de bijdrage. VOS/ABB ziet in dit wetsvoorstel een goede basis voor een gerichte aanpak van de thuiszittersproblematiek en schoolverzuim. Een ander positief punt is, dat dit voorstel niet voorziet in nieuwe regels, meer overleggen en/of extra (externe) functionarissen. Ook benoemt het de belangrijke rol van de jeugdarts, die in het wetsvoorstel Doorbraakaanpak onderwijs en jeugdhulp vreemd genoeg ontbreekt.

Het is volgens VOS/ABB opmerkelijk dat beide voorstellen artikel 23 van de Grondwet niet benoemen. Dit grondwetsartikel, dat de aanwezigheid van openbaar onderwijs voorop stelt, kan immers worden gebruikt als onderbouwing om te zorgen voor een toegankelijk en bereikbaar aanbod. Uit artikel 23 kan bovendien de zorgplicht worden afgeleid voor voldoende toegankelijk speciaal onderwijs.

Lees de VOS/ABB-bijdrage aan de internetconsultaties

Deel dit bericht: