Het ministerie van OCW heeft voor het primair onderwijs een rekenmodel gepubliceerd waarmee scholen en schoolbesturen een indicatie kunnen krijgen van de gevolgen van de vereenvoudiging van de bekostiging per 1 januari 2023.

Met het rekenmodel kunnen scholen en schoolbesturen volgens OCW ‘enig gevoel’ krijgen van de financiële herverdeeleffecten van de aanstaande vereenvoudiging. OCW wijst erop dat de werkelijke herverdeeleffecten nog kunnen wijzigen. Dat komt doordat bepaalde budgetten uit bijvoorbeeld het coalitieakkoord nog niet zijn toegevoegd. bovendien kan de gemiddelde gewogen leeftijd van de leraren (GGL) nog veranderen als gevolg van de accountantscontrole.

Het ministerie heeft bij het rekenmodel een toelichting gevoegd.

Deel dit bericht: