Scholingsacademie

De Scholingsacademie van VOS/ABB verzorgt kortdurende scholingsbijeenkomsten (dagdeel of dag) en cursussen (meerdaags). Ze worden gegeven in het kantoor van VOS/ABB in Woerden. Er is ook een incompany aanbod.

De Scholingsacademie is alleen voor leden van VOS/ABB.

Let op: als wij voor deelname een financiële bijdrage vragen, geldt dat die is vrijgesteld van btw. VOS/ABB is namelijk geaccrediteerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Voor aanbod dat door externen wordt verzorgd, geldt dit niet altijd.

U kunt de algemene voorwaarden en de klachtenregeling van VOS/ABB raadplegen:

Klik hieronder op de pijltjes voor meer informatie.

5 maart 12:15 - 16:00: Scholingsbijeenkomst Arbeidsongeschikte werknemer

Deze scholingsbijeenkomst gaat onder andere over het re-integratieproces van de arbeidsongeschikte werknemer. Ook laten de Onderwijsjuristen zien welke stappen u als werkgever moet doorlopen na twee jaar ziekte van uw werknemer.

Lees meer…

2 april 12:15 - 16:00: Scholingsbijeenkomst Dossieropbouw en ontslag

Deze scholingsbijeenkomst gaat over dossieropbouw en ontslag bij disfunctioneren. De Onderwijsjuristen laten zien welke stappen u in een dergelijk traject moet nemen.

Lees meer…

19 mei 12:15 - 16:00: Scholingsbijeenkomst Zorgplicht

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB krijgen altijd veel vragen over toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen. Daarom is deze scholingsbijeenkomst over zorgplicht ontwikkeld.

Lees meer…


Incompany (op aanvraag)

Basiscursus arbeidsrecht

Inhoud:
Zowel het openbaar (vanaf 1 januari 2020) als het bijzonder onderwijs heeft te maken met het arbeidsrecht. Niet alleen met het in dienst nemen van personeelsleden, maar ook bij ontslag van werknemers. Deze basiscursus gaat over de belangrijkste onderwerpen uit het arbeidsrecht. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Arbeidsovereenkomst

 • Vereisten en totstandkoming van de arbeidsovereenkomst
 • Verschil arbeids-, payroll- en uitzendovereenkomst
 • Bijzondere bedingen: proeftijdbeding, eenzijdig wijzigingsbeding, ontbindende voorwaarde
 • Ketenregeling

Ontslag

 • UWV, ontslagprocedure en ontbinding bij de kantonrechter
 • Uitleg ontslaggronden, welke voorwaarden gelden er en wanneer is ontbinding nodig
 • Opzegverboden
 • Ontslag op staande voet
 • Opzegging door werknemer
 • Beëindiging met wederzijds goedvinden

Vergoedingen

 • Transitievergoeding
 • Aanzegvergoeding
 • Billijke vergoeding

Doelgroep:
De scholingsbijeenkomst is relevant voor personen die zich bezighouden met het personeelsbeleid, bijvoorbeeld P&O’ers, HRM’ers, teamleiders, schooldirecteuren en bestuursleden.

Tijdsduur:
Ca. 6 uur

Basiscursus CAO PO
Inhoud:
Vanuit het primair onderwijs komen er bij de Onderwijsjuristen van VOS/ABB veel vragen binnen over de CAO PO. De cursus bestaat uit 4 dagdelen.

Dagdeel 1: Dienstverband en ontslag

 1. Dienstverbanden:
  • Dienstverband bij wijze van proef en overige gronden voor een dienstverband voor bepaalde tijd
  • Ketenregeling, ook in relatie met tijdelijke uitbreidingen
  • Aanstelling en benoeming in twee functies
 2. Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG):
  • Wie moet een VOG overleggen?
  • Mag een VOG voor meerdere werkgevers worden gebruikt?
  • Periodiek aanvragen van een VOG
 3. Inschaling:
  • Inschaling bij indiensttreding
  • Inschaling na voorafgaande onderwijsfunctie
  • Aanvang en einde benoeming of aanstelling en doorbetaling salaris
 4. Disciplinaire maatregel en ontslag:
  • Schorsing als ordemaatregel
  • Disciplinaire maatregelen
  • Ontslaggronden
  • Ontslagroutes

Dagdeel 2: Taakbeleid

 1. Arbeidsduur, arbeidstijden en verlof
 2. Jaartaak en weektaak
 3. Overlegmodel en basismodel

Dagdeel 3: Ziekte en werkloosheid

 1. Arbeidsongeschiktheid
  • Stappenplan Wet verbetering poortwachter
  • Re-integratie in wenselijk geachte arbeid en tweede spoor
  • Bezoldiging eerste en tweede ziektejaar
  • Ontslagroute
  • Medische gegevens in personeelsdossier
 2. Werkloosheid
  • Aanspraak op WW-uitkering
  • Dagloonberekening
  • Veranderde opbouw WW-uitkering
  • WOPO-regeling

Dagdeel 4: HRM

 1. Gesprekkencyclus
  • Inhoud gesprekkencyclus
  • Aandachtspunten functionerings- en beoordelingsgesprek
 2. Professionalisering en duurzame inzetbaarheid
  • Uitleg professionaliseringsuren
  • Bestedingsdoelen duurzame inzetbaarheid
 3. Mobiliteit
  • Vrijwillige en gedwongen overplaatsing
  • Inhoud mobiliteitsbeleid
  • Uitleg procedure voor het komen tot een sociaal plan
  • Inhoud sociaal plan
 4. Functies
  • FUWA

Doelgroep:
De lasiscursus CAO PO is relevant voor (nieuwe) P&O’ers, HRM’ers en schoolleiders in zowel het openbaar als bijzonder primair onderwijs.

Tijdsduur:
Ca. 3 uur per dagdeel

Basiscursus CAO VO

Inhoud:
Tijdens deze bijeenkomst wordt de CAO VO doorgenomen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Inschaling en toelagen
 • Regeling levensfasebewust personeelsbeleid
 • Taakbeleid
 • Indiensttreding, disciplinaire maatregelen en ontslag
 • Vakantieverlof en overige verlofgronden
 • Professionalisering
 • Werkgelegenheidsbeleid
 • ZAVO en WOVO

Doelgroep:
De basiscursus CAO VO is relevant voor (nieuwe) P&O’ers, HRM’ers en schoolleiders in zowel het openbaar als bijzonder voortgezet onderwijs.

Tijdsduur:
Ca. 4 uur

Leergang basiscursus CAO VO
Inhoud:
Vanuit het voortgezet onderwijs komen er bij de Onderwijsjuristen van VOS/ABB veel vragen binnen over de CAO VO. De cursus bestaat uit 3 dagdelen.

Dagdeel 1: dienstverband en ontslag

 1. Dienstverbanden:
  • Dienstverband bij wijze van proef, overige gronden voor een dienstverband voor bepaalde tijd en dienstverband voor bepaalde tijd wegens het ontbreken van een onderwijsbevoegdheid
  • Ketenregeling, ook in relatie met tijdelijke uitbreidingen
  • Aanstelling en benoeming in twee functies
 2. Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG):
  • Wie moet een VOG overleggen?
  • Mag een VOG voor meerdere werkgevers worden gebruikt?
  • Periodiek aanvragen van een VOG
 3. Disciplinaire maatregel en ontslag:
  • Schorsing als ordemaatregel
  • Disciplinaire maatregelen
  • Ontslaggronden
  • Ontslagroutes

Dagdeel 2: ziekte en werkloosheid

 1. Arbeidsongeschiktheid
  • Stappenplan Wet verbetering poortwachter
  • Re-integratie in wenselijk geachte arbeid en tweede spoor
  • Bezoldiging eerste en tweede ziektejaar
  • Ontslagroute
  • Medische gegevens in personeelsdossier
 2. Werkloosheid
  • Aanspraak op WW-uitkering
  • Dagloonberekening
  • Veranderde opbouw WW-uitkering
  • WOVO-regeling
  • Re-integratieverplichting

Dagdeel 3: HRM

 1. Preventie en curatie ziekte
  • Hoe kan ziekteverzuim beheersbaar worden gehouden?
  • Hoe selecteert u  een goede bedrijfsarts?
  • Hoe ziet de samenstelling van een sociaal medisch team (SMT) eruit? Hoe vaak roept u een zieke werknemer op bij het SMT?
 2. Gesprekkencyclus en professionalisering
  • Hoe ziet een goede gesprekkencyclus eruit? Wie voert welke gesprekken binnen de organisatie?
  • Wat wordt er vanuit de CAO VO gefaciliteerd omtrent professionalisering en deskundigheidsbevordering?
 3. Levensfasebewust personeelsbeleid
  • Waar heeft een werknemer recht op binnen de regeling levensfasebewust personeelsbeleid?
  • Op welke wijze kunnen de uren worden ingezet?

Doelgroep:
De basiscursus CAO VO is relevant voor (nieuwe) P&O’ers, HRM’ers en schoolleiders in zowel het openbaar als bijzonder voortgezet onderwijs.

Tijdsduur:
Ca. 3 uur per dagdeel

Dossieropbouw bij disfunctioneren PO/VO
Inhoud:
Jaarlijks bespreekt de werkgever of leidinggevende met de werknemer hoe die functioneert in zijn functie en binnen de organisatie. Als blijkt dat een werknemer onvoldoende functioneert, moet actie worden ondernomen.

Welke stappen u moet nemen, hangt af van de aard van het knelpunt in het functioneren. Aan de hand van dat knelpunt kan een verbeteringstraject worden ingezet. Van belang bij dit traject is dat er voldoende dossieropbouw plaatsvindt, zodat het verbeteringstraject gemonitord en bijgesteld kan worden. Daarnaast is goede dossieropbouw van belang om ervoor te zorgen dat u aan het einde van het traject een maatregel kunt nemen. In het ergste geval is dat ontslag.

Deze scholingsbijeenkomst gaat in op dossieropbouw en de wijze waarop u dit dient te bespreken met de werknemer die onvoldoende functioneert. In dat kader zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

Gesprekkencyclus

 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Opbouw dossier

 • Gesprek aangaan over disfunctioneren
 • Verbetertraject
 • Verslaglegging

Verdere stappen na constatering disfunctioneren

 • Plichtsverzuim
 • Schorsing
 • Ontslag

Het doel van de scholingsbijeenkomst is dat de deelnemers inzicht krijgen in een adequate dossieropbouw. Dit proberen we te bereiken door de verschillende stappen in een ongeschiktheidstraject te bespreken. Vragen die daarbij een rol spelen:

– Hoe signaleert u een disfunctionerende werknemer en hoe pakt u dat vervolgens aan?
– Welke weg gaat u op in het verbeteringstraject en wat is van belang om daarbij vast te leggen?
– Welke maatregelen kunt u nemen aan het einde van het traject?

De scholingsbijeenkomst zal voor een groot deel bestaan uit de overdracht van theorie, maar er zullen ook plenair casussen worden besproken. Natuurlijk is er ruimte om vragen te stellen en specifieke casussen in te brengen.

Doelgroep:
De scholingsbijeenkomst is relevant voor leidinggevenden, maar ook voor personen die zich bezighouden met het personeelsbeleid, bijvoorbeeld P&O’ers, HRM’ers, teamleiders, schooldirecteuren en bestuursleden.

Tijdsduur:
Ca. 3 uur

Verplichtingen bij benoemingen PO/VO
Inhoud:
Schoolbesturen krijgen bij het in dienst nemen van personeel te maken met verplichtingen ten opzichte van het personeel. Hierbij kunt u denken aan de verplichting om de werknemers een dienstverband voor onbepaalde tijd te geven en aan eventuele WW-uitkerings- en re-integratieverplichtingen na afloop van het dienstverband.

De scholingsbijeenkomst gaat over de volgende onderwerpen:

 1. Dienstverbanden
  • Wanneer kan het schoolbestuur aan werknemers een dienstverband voor bepaalde tijd aanbieden?
  • Hoelang kan het schoolbestuur een werknemer dienstverbanden voor bepaalde tijd aanbieden voordat de werknemer aanspraak kan maken op een dienstverband voor onbepaalde tijd?
 2. Inschaling
  • Uitleg van de bepalingen die gelden bij de inschaling van personeelsleden die in dienst treden.
  • Beschrijving van hoe het salaris moet worden vastgesteld indien een werknemer eerder in een onderwijsfunctie werkzaam is geweest.
  • Uitleg bindingstoelage en jubileumgratificatie.
 3. Herbenoemingsverplichting
  • Uitleg herbenoemingsverplichting bij ontstaan van vacatureruimte.
  • Uitleg wanneer ontheffing kan worden verkregen van de herbenoemingsverplichting.
 4. Werkloosheidsuitkering
  • Wanneer kan een werknemer aanspraak maken op een WW-uitkering?
  • Uitleg wanneer een WW-uitkering en een bovenwettelijke WW-uitkering kunnen herleven.
  • Beschrijving van de re-integratieverplichting die het schoolbestuur heeft indien een ex-werknemer een WW-uitkering heeft.

Doel van de scholingsbijeenkomst is dat de deelnemers een goede inschatting kunnen maken van welke personele verplichtingen het schoolbestuur aangaat bij het in dienst nemen van personeel. De scholingsbijeenkomst zal deels bestaan uit uitleg van theorie en deels uit het plenair bespreken van casussen.

Doelgroep:
De scholingsbijeenkomst is relevant voor degene die zich binnen de organisatie bezighoudt met het in dienst nemen van personeel, zoals P&O’ers, schooldirecteuren, leidinggevenden en bestuursleden.

Tijdsduur:
Ca. 3 uur

De arbeidsongeschikte werknemer in het onderwijs PO/VO
Inhoud:
Bij het begeleiden van een zieke werknemer is de Wet verbetering poortwachter het uitgangspunt. In het onderwijs spelen echter ook andere regels een rol, zoals de Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling voortgezet onderwijs (ZAVO) en de Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling primair onderwijs (ZAPO).
Deze scholingsbijeenkomst gaat over het re-integratieproces. Ook bekijken we welke stappen een werkgever kan nemen na het doorlopen van een langdurig ziektetraject, zoals ontslag. Tevens zal het omgaan met medische gegeven aan bod komen.

De volgende onderwerpen worden besproken:

 • Stappenplan Wet verbetering poortwachter
 • De WIA-beoordeling
 • Re-integratie tweede spoor
 • Welke regels gelden er voor de zieke werknemer?
 • Bezoldiging in het eerste en tweede ziektejaar
 • Loonsanctie
 • Wat is wenselijk geachte arbeid?
 • Ontslag na het doorlopen van een ziektetraject
 • Minder dan 35% arbeidsongeschikt, wat dan?
 • Ziekte en een tijdelijk dienstverband
 • Bewaartermijn van medische gegevens

Het doel van de scholingsbijeenkomst is om de deelnemers inzicht te geven in het begeleidingsproces bij zieke werknemers. Welke stappen moet en/of kunt u zetten tijdens en aan het einde van het ziektetraject. Met welke regels dient u rekening te houden? Hoe gaat u met het bewaren van dossiers?
De scholingsbijeenkomst bestaat voor een groot deel uit theorie. Daarnaast worden plenair casussen besproken. U kunt specifieke casussen inbrengen. Natuurlijk is er ruimte om vragen te stellen.

Doelgroep:
De scholingsbijeenkomst is relevant voor iedereen die zich bezighoudt met personeelsbeleid en het begeleiden van het ziektetraject van werknemers. U kunt hierbij denken aan P&O’ers, HRM’ers, directeuren en bestuursleden.

Tijdsduur:
Ca. 3 uur

Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen PO
Inhoud:
Naar aanleiding van de hoeveelheid vragen die de Onderwijsjuristen ontvangen over toelating en verwijdering van leerlingen in het primair onderwijs, is besloten over dit onderwerp een scholingsbijeenkomst te ontwikkelen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 1. Toelating
  • Uitleg verschil aanmelding, toelating, inschrijving en plaatsing
  • Toelatingsprocedure speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs
  • Toelaatbaarheidsverklaring en bekostiging bij grensverkeer en verhuizing
  • Vereisten voor het opstellen van een ontwikkelperspectief
  • Weigeringsgronden voor toelating en procedure bij weigering
  • Gegevensverstrekking en –verwerking bij aanmelding
  • Symbiose
 2. Schorsing
  • Beschrijving wettelijk kader
  • Procedure voor schorsing
  • Eisen schorsingsbesluit
  • Uitleg belang schoolreglement voor schorsing en verwijdering
 3. Verwijdering
  • Beschrijving wettelijk kader
  • Gronden voor verwijdering
  • Procedure voor verwijdering
  • Eisen besluit tot verwijdering
  • Proceduremogelijkheden bij aanvechten verwijderingsbesluit

Doel van de scholingsbijeenkomst is om de deelnemers op de hoogte te brengen van de regels voor toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen. De bijeenkomst zal deels bestaan uit uitleg van theorie en deels uit het plenair bespreken van casussen aan de hand van jurisprudentie die is ontwikkeld na inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs.

Doelgroep:
De scholingsbijeenkomst is relevant voor een ieder die zich binnen de schoolorganisatie bezighoudt met toelating, schorsing of verwijdering van leerlingen. U kunt daarbij denken aan (algemeen) directeuren, afdelingsleiders, P&O’ers en werknemers van het samenwerkingsverband.

Tijdsduur:
Ca. 3 uur

Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen VO
Inhoud:
Naar aanleiding van de hoeveelheid vragen die de Onderwijsjuristen ontvangen over toelating en verwijdering van leerlingen in het voortgezet onderwijs, is besloten over dit onderwerp een scholingsbijeenkomst te ontwikkelen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 1. Toelating
  • Toelatingsbesluit PO en toelating tot VO
  • Toelatingsprocedure in reguliere voortgezet onderwijs, leerwegondersteunend onderwijs (lwoo), praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
  • Grensverkeer en verhuizing
  • Loting
  • Overdracht van gegevens
 2. Schorsing
  • Beschrijving wettelijk kader
  • Procedure voor schorsing
  • Eisen schorsingsbesluit
  • Uitleg belang schoolreglement voor schorsing en verwijdering
 3. Verwijdering
  • Beschrijving wettelijk kader
  • Gronden voor verwijdering
  • Procedure voor verwijdering
  • Eisen besluit tot verwijdering
  • Proceduremogelijkheden bij aanvechten verwijderingsbesluit

Doel van de scholingsbijeenkomst is om de deelnemers op de hoogte te brengen van de regels voor toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen. De bijeenkomst zal deels bestaan uit uitleg van de theorie en deels uit het plenair bespreken van casussen aan de hand van jurisprudentie die is ontwikkeld na inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs.

Doelgroep:
De scholingsbijeenkomst is relevant voor een ieder die zich binnen de schoolorganisatie bezighoudt met toelating, schorsing of verwijdering van leerlingen. U kunt daarbij denken aan (algemeen) directeuren, schooldirecteuren, afdelingsleiders, P&O’ers en werknemers van het samenwerkingsverband.

Tijdsduur:
Ca. 3 uur

Bijeenkomst zorgplicht scholen en rol samenwerkingsverbanden

Inhoud:
De volgende onderwerpen komen aan bod:

Toelating, schorsing en verwijdering

 • Uitleg verschil aanmelding, toelating, inschrijving en plaatsing
 • Zorgplicht en weigeringsronden
 • Vereisten voor het opstellen van een ontwikkelperspectief
 • Weigeringsronden
 • Beschrijving wettelijk kader schorsing & verwijdering

Rol en taken samenwerkingsverband

 • Wettelijke taken samenwerkingsverband
 • De toelaatbaarheidsverklaring (tlv)
 • Wie vraagt de tlv aan?
 • Tlv en bekostiging bij grensverkeer en verhuizing

Tlv-procedure

 • Ondersteuningsplan en criteria tlv sbo en so cluster 3 en 4
 • Deskundigenadviezen
 • Wie beslist uiteindelijk over de toelaatbaarheid
 • Hoe om te gaan met ouders die het niet eens zijn met de tlv-aanvraag
 • Bezwaarprocedure en de LBT

Doelgroep:
Deskundigen van het samenwerkingsverband en schooldirecteuren

Tijdsduur:
Ca. 4 uur

Zorgplicht en aansprakelijkheid van scholen
Inhoud
Deze scholingsbijeenkomst die de Onderwijsjuristen van VOS/ABB verzorgen, gaat over de zorgplicht van scholen in relatie tot aansprakelijkheid. Aan de hand van jurisprudentie wordt ingegaan op theorie en praktijk. Er is uiteraard ruimte voor vragen en de inbreng van eigen casussen.

Doelgroep
Deze scholingsbijeenkomst richt zich op het primair en voortgezet onderwijs en is specifiek bedoeld voor mensen die binnen onderwijsorganisaties te maken kunnen krijgen met aansprakelijkheidsstellingen op basis van de wettelijke zorgplicht van scholen.

Tijdsduur
Eén dagdeel.

Kosten
In overleg.

Informatieverwerking en -verstrekking PO/VO
Inhoud:
Deze scholingsbijeenkomst gaat over het verwerken dan wel verstrekken van gegevens van leerlingen alsmede het verwerken dan wel het verstrekken van gegevens van personeelsleden. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 1. Algemeen
  • Wet bescherming persoonsgegevens
  • Invoering Algemene verordening gegevensbescherming
 2. Leerlingendossier
  • Bespreking inhoud leerlingdossier, privacyreglement en inzagerecht in het leerlingdossier
  • Wat dient in het onderwijskundig rapport te worden opgenomen?
  • Bewaartermijnen die gelden voor leerlinggegens
  • Informatieverstrekking aan gescheiden ouders
 3. Personeelsdossier
  • Bespreking inhoud van personeelsdossier, verwerking van medische gegevens en privacyreglement
  • Recht op informatie, inzage, correctie en verzet van werknemer
  • Overdracht van personeelsdossier bij fusie
  • Hoe om te gaan met foto’s, video-opnames en het controleren van e-mail en internetgebruik van werknemers en leerlingen?

Doel van de scholingsbijeenkomst is om deelnemers op de hoogte te brengen van de regels voor het verwerken en verstrekken van persoonsgegevens. De bijeenkomst zal deels bestaan uit uitleg van theorie en deels uit het plenair bespreken van casussen aan de hand van jurisprudentie. Aan het einde van de scholingsbijeenkomst kennen de deelnemers in hoofdlijnen de regels die gelden op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 28 mei 2018: de Algemene verordening gegevensbescherming) ten aanzien van de omgang met persoonsgegevens van leerlingen en personeel. Daarnaast zullen zij ook kennis krijgen van de wijze waarop zij dit in de (school)organisatie kunnen regelen.

Doelgroep:
De scholingsbijeenkomst is relevant voor een ieder die zich binnen de schoolorganisatie bezighoudt met het verwerken en verstrekken van persoonsgegevens van leerlingen dan wel personeel. U kunt hierbij denken aan (algemeen) directeuren, P&O’ers en administratief personeel. De bijeenkomst is gericht op zowel het primair als voortgezet onderwijs.

Tijdsduur:
Ca. 3,5 uur

Mediatraining voor mensen uit onderwijs
Inhoud
De mediatraining die zelfstandig communicatieadviseur Ronald Brouwers voor VOS/ABB verzorgt, richt zich specifiek op mensen uit het onderwijs. In de training leert u wat de principes van goede crisiscommunicatie zijn. U oefent ook in de praktijk. Brouwers stelt zich op als kritisch journalist. Hij heeft audiovisuele apparatuur bij zich, zodat u kunt zien en horen hoe u op basis van verschillende cases namens uw organisatie het woord voert.

Doelgroep
De mediatraining is bedoeld voor mensen die in crisissituaties namens hun organisatie het woord voeren. U kunt hierbij denken aan bestuurders, (algemeen) directeuren, conrectoren en communicatiemedewerkers.

Tijdsduur
Eén dag.

Kosten
395 euro per persoon (ex. btw).

Indien u als lid van VOS/ABB op zoek bent naar ander aanbod dan hierboven vermeld, kunt u hierover contact opnemen met de Onderwijsjuristen: 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl.


Extern aanbod

Leergang Zelfbewust leiderschap
De leergang Zelfbewust leiderschap wordt aangeboden door de Coachtrain. Leden van VOS/ABB krijgen korting op deelname.

Lees meer…