Eén op de drie ouders kan de vrijwillige ouderbijdrage op de school van hun kind niet betalen. Dat meldt de SP op basis van eigen onderzoek.

De SP meldt dat bijna de helft van de ouders meer dan 50 euro per kind per jaar en dat ruim een kwart van hen te maken heeft met een ouderbijdrage van meer dan 100 euro per kind per jaar. SP-Kamerlid Tjitske Siderius schrikt hiervan: ‘Steeds meer ouders kunnen de vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten in de school niet meer betalen.’ Zij stelt dat kinderen hierdoor in de klas worden uitgesloten of worden gepest.

De SP meldt verder dat ongeveer de helft van de ouders de ouderbijdrage te hoog vindt. Van de ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen, zegt een kwart dit ook niet te doen. Bijna één op de vijf ouders leent voor de vrijwillige ouderbijdrage geld bij de bank of bij vrienden en familie.

Alles op alles

Siderius vindt het goed dat scholen extra activiteiten organiseren, maar ze zegt ook dat als ouders zich moreel verplicht voelen en druk ervaren om te betalen deze activiteiten hun glans verliezen. ‘Geen ouder wil zijn kind uitsluiten van een uitje of een reisje, dus zij zetten alles op alles op de ouderbijdrage te betalen’, aldus de SP’ster.

Ze zegt ook voorbeelden te kennen van ouderbijdragen van meer dan 500 euro per kind per jaar en van scholen die incassobureaus inschakelen om ouders te dwingen om te betalen. Siderius: ‘Op een school werd voorgesteld om een leerling als alternatief klusjes te laten doen.’ Haar partij wil dat de vrijwillige ouderbijdrage wordt gekoppeld aan een wettelijk maximum.

Ouders hebben invloed

Uit eerder onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs, waarvan de resultaten in november jongstleden bekend werden, bleek dat de vrijwillige ouderbijdrage in het primair onderwijs gemiddeld 42 euro per jaar bedraagt. Uit dit onderzoek bleek ook dat vrijwel alle basisscholen de vrijwillige ouderbijdrage in de schoolgids vermelden, zoals de wet dat voorschrijft.

In antwoord op Kamervragen van de PvdA over onder andere de kosten van schoolexcursies in het voortgezet onderwijs zei Dekker later die maand dat de oudergeleding in de medezeggenschapsraad erop moet toezien dat de totale schoolkosten voor ouders beheersbaar blijven.

Aantal klachten stabiel

De staatssecretaris wees er toen ook op dat het aantal signalen over hoge schoolkosten dat bij de Inspectie van het Onderwijs binnenkomt de afgelopen jaren min of meer constant is gebleven. In het schooljaar 2013-2014 kwamen er bij de inspectie 97 klachten over binnen.

Hij voegde daaraan toe dat de toelating van een leerling tot de school niet bepaald mag worden door het wel of niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Dekker verwees daarbij naar artikel 27, tweede lid van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO).

Geen enkele leerling uitsluiten

VOS/ABB vindt dat in het kader van de algemene toegankelijkheid van het openbaar onderwijs de vrijwillige ouderbijdrage beperkt moet blijven tot een acceptabel niveau. Welk niveau dat is, wordt mede bepaald door de oudergeleding in de medezeggenschapsraad.

Het mag wat betreft VOS/ABB niet zo zijn dat leerlingen worden uitgesloten van extra activiteiten als blijkt dat hun ouders de bijdrage niet kunnen of willen betalen. De kosten zouden bijvoorbeeld betaald kunnen worden uit een speciaal potje voor leerlingen van ouders met weinig geld.

Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs heeft aandacht besteed aan de vrijwillige ouderbijdrage voor onder andere schoolexcursies.

Download het artikel ‘Wat is er mis met levend stratego?’ (november 2014)

Download het artikel ‘Mag het een onsje minder zijn?’ (maart 2014)

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: