Voor de schooljaren 2024/2025 en 2025/2026 is in totaal € 681,5 miljoen subsidie beschikbaar voor de verbetering van basisvaardigheden. Scholen kunnen aanspraak maken op € 500 per leerling. De huidige subsidieronde loopt tot en met 26 april.

Met het Masterplan basisvaardigheden wil het kabinet de leerprestaties op het gebied van taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid op een hoger peil krijgen. Dit omdat nu te veel leerlingen het funderend onderwijs verlaten die onvoldoende geletterd en ‘gecijferd’ zijn.

Het geld dat voor 2024/2025 en 2025/2026 beschikbaar komt, is de derde tranche binnen het masterplan. Er zijn nu twee subsidieregelingen: voor zogenoemde prioriteitsscholen (die van de Inspectie van het Onderwijs het oordeel ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’ hebben gekregen) en overige scholen. Prioriteitsscholen moeten gebruikmaken van ondersteuning van onderwijscoördinatoren van OCW. Die voorwaarde geldt niet voor overige scholen.

De subsidie mag gebruikt worden voor interventies die zijn gericht op het versterken van de basisvaardigheden taal dan wel rekenen-wiskunde en waar nodig ook voor het versterken van burgerschap en digitale geletterdheid. De interventies moeten evidence-informed zijn. Dit wil zeggen dat dat de school in de eigen context gebruik moet maken van kennis uit de praktijk en wetenschappelijk onderzoek.

Er is geen informatieplicht meer richting de medezeggenschapsraad voor het doen van een aanvraag (instemmingsrecht op het activiteitenplan blijft).

Lees meer...

Deel dit bericht: