Tienerscholen voor 10-14 onderwijs ervaren knelpunten

Tienerscholen voor leerlingen van 10 tot 14 jaar ervaren knelpunten in wet- en regelgeving. Dat staat in de eerste tussenrapportage van de monitor 10-14 onderwijs.

De meest ervaren knelpunten zijn:

  • Verschillende cao’s voor primair en voortgezet onderwijs: leraren krijgen verschillende waardering voor dezelfde werkzaamheden.
  • Bevoegdheden van leraren voor één schooltype: vaak is dubbele bezetting nodig.
  • Gescheiden geldstromen primair en voortgezet onderwijs: twee aanvragen nodig voor subsidie.
  • Verplichte eindtoets en schooladvies: binnen 10-14 onderwijs is de eindtoets in feite een tussentoets. Het toetsmoment is strijdig met de doorgaande ontwikkeling.
  • Verschillende onderzoekskaders voor primair en voortgezet onderwijs.
  • Geen eigen BRIN-nummer: 10-14 onderwijs valt deels onder een school voor primair onderwijs en deels onder een school voor voortgezet onderwijs.

Reactie minister

Onderwijsminister Arie Slob meldt in reactie op de eerste tussenrapportage dat hij samen met de betrokkenen de knelpunten gaat analyseren. Hij zal vervolgens suggesties geven over hoe de scholen ermee kunnen omgaan.

‘Er zal bijvoorbeeld bekeken worden onder welke voorwaarden een VO-docent (vak)lessen kan geven aan PO-leerlingen en een PO- of pabo-docent lessen kan verzorgen aan leerlingen in de laatste twee jaar van het 10-14 onderwijs’, zo staat in de reactie van de minister.

Slob voegt daaraan toe dat ook wordt besproken hoe om te gaan met de verplichting van de eindtoets en het basisschooladvies. Hij zal tevens onder de aandacht brengen hoe tienerscholen gebruik kunnen maken van subsidies voor een betere doorstroom van het primair naar het voortgezet onderwijs.

Handreiking VOS/ABB

VOS/ABB komt binnenkort met een handreiking voor tienerscholen die 10-14 onderwijs aanbieden. Deze handreiking wordt gemaakt door de senior beleidsmedewerkers Rozemarijn Boer en Arjen Toet.

Het oktobernummer van magazine Naar School! van VOS/ABB heeft aandacht besteed aan de openbare Tienerschool in Sneek.

Lees het artikel Ouders aan basis van Tienerschool.

Meer ruimte voor 10-14-scholen

De pilot met 10-14-scholen wordt uitgebreid. Per 1 augustus 2018 mag een tweede lichting scholen instromen in het experiment. Het gaat om aparte scholen voor kinderen van 10 tot 14 jaar, een innovatieve samenwerkingsvorm tussen primair en voortgezet onderwijs.

Dit meldt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Uiterlijk 1 juli beslist hij welke scholen in het komende schooljaar mogen aanhaken.

Soepele overgang

In augustus 2017 is de pilot van start gegaan met zes 10-14-scholen, ook wel tienerscholen genoemd. Doel van dit onderwijs is om leerlingen een betere aansluiting en soepele overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te bieden.

Binnen het 10-14 onderwijs krijgen de kinderen door een eigen leerplan meer maatwerk: de een kan sneller aan vo-vakken beginnen, terwijl de ander nog wat achterstanden kan wegwerken.

Tijdens de pilotperiode wordt onderzocht wat de succesfactoren van deze aanpak zijn en waar eventuele belemmeringen zitten. Ook de effecten worden gemeten: de tussentijdse doorstroom, de score op de eindtoets primair onderwijs en de schooladviezen die worden gegeven als de kinderen 12 en 14 jaar zijn.

Magazine Naar School! heeft in oktober 2016 aandacht besteed aan de eerste openbare 10-14 school: De LeerOnderneming in Ridderkerk.