Bureaucratie passend onderwijs tijdrovend maar nuttig

Scholen ervaren ook na twee jaar passend onderwijs nog betrekkelijk veel bureaucratie bij het uitvoeren van hun taken voor passend onderwijs. Dat blijkt uit een vervolgmeting, waarvan de resultaten in het rapport Passend onderwijs bureaucratisch? staan.

De bureaucratiebeleving is gemiddeld wel iets minder dan in de meting van een jaar geleden. ‘Dit geldt voor de algemene bureaucratiebeleving, maar ook voor de taakspecifieke bureaucratiebeleving’, zo staat in het rapport.

De taken worden weliswaar als tijdrovend ervaren, maar ook als eenvoudig en nuttig. Het opstellen van het schoolondersteuningsprofiel wordt gezien als ‘het tijdrovendst, het minst nuttig en het ingewikkeldst’, zo staat in het rapport.

Lees meer…

Minder bureaucratie door passend onderwijs

Directeuren, coördinatoren en toewijzers zijn over het algemeen positief over de toewijzingsprocedures volgens passend onderwijs. Intern begeleiders (ib’ers) en zorgcoördinatoren zijn veel minder positief.

Dat blijkt uit het onderzoek Ingeslagen paden naar de wijze waarop de samenwerkingsverbanden passend onderwijs de toewijzing van onderwijsondersteuning georganiseerd hebben. De resultaten van dit onderzoek horen bij de Negende voortgangsrapportage passend onderwijs.

Flexibeler door passend onderwijs

De nieuwe procedures worden door directeuren, coördinatoren en toewijzers flexibeler gevonden dan vóór de invoering van passend onderwijs. Bovendien ervaren zij de procedures als minder bureaucratisch, minder ingewikkeld en minder gestuurd door een medisch model. Er is ook sprake van een positieve beoordeling als het gaat om transparantie, rechtsgelijkheid en deskundigheid.

Achteruitgang

Ib’ers en zorgcoördinatoren zijn veel minder positief, zo blijkt uit het onderzoek. Zij vinden weliswaar dat er sprake is van verbetering op de aspecten bureaucratie en medicalisering, maar wat betreft transparantie, deskundigheid en voldoende middelen spreken zij van een achteruitgang.

In de nieuwe situatie zien ib’ers en zorgcoördinatoren geen verschil met de situatie van vóór de invoering van passend onderwijs als het gaat om flexibiliteit en belemmeringen.

Lees meer…

Vervolgonderzoek naar bureaucratie passend onderwijs

Het Kohnstamm Instituut voert in opdracht van het ministerie van OCW een vervolgonderzoek uit naar bureaucratie in het kader van passend onderwijs.

Het verminderen van bureaucratie is een van de doelstellingen van passend onderwijs. Het vervolgonderzoek van het Kohnstamm Instituut moet uitwijzen of die doelstelling in het primair en voortgezet onderwijs wordt bereikt. Het onderzoek richt zich onder anderen op intern begeleiders, zorgcoördinatoren, leraren en mentoren.

Doe mee aan het vervolgonderzoek

Onderzoek naar bureaucratie passend onderwijs

Het Kohnstamm Instituut doet in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek naar de bureaucratie voor en na de invoering van passend onderwijs.

Leidt passend onderwijs tot minder bureaucratie? Om die vraag te beantwoorden peilt het Kohnstamm Instituut hoe docenten de bureaucratie rond het aanvragen van extra ondersteuning vorig schooljaar hebben ervaren – dus in de situatie voorafgaand aan passend onderwijs.

Door die peiling in de toekomst te herhalen, kan een vergelijking worden gemaakt tussen de situatie van vóór en ná de invoering van passend onderwijs.

Lees meer…