Per 1 januari nieuwe beroepscommissie onderwijs

Per 1 januari 2017 komt er een nieuwe landelijke beroepscommissie voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Deze richt zich op het bijzonder onderwijs en schoolbesturen die minimaal één bijzondere school in stand houden.

De nieuwe beroeps gaat zich bezighouden met het toetsen van disciplinaire maatregelen en bezwaren tegen overplaatsing. De commissie oordeelt niet over ontslagzaken, deze worden door het UWV of de kantonrechter behandeld.

De oprichting van deze nieuwe beroepscommissie vloeit voort uit de nieuwe cao’s voor primair en voortgezet onderwijs, die op 1 juli in werking zijn getreden. Daarin is op verzoek van de sociale partners opgenomen dat er zo’n beroepscommissie voor het gehele funderend bijzonder onderwijs zou komen. De nieuwe commissie wordt ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen.

 

CAO PO 2016-2017: integrale teksten beschikbaar

De integrale teksten van de CAO PO 2016-2017 zijn online beschikbaar.

Belangrijke punten:

  • Per 1 juli 2016 salarisverhoging van 3,8 procent.
  • Voor periode van januari tot en met juni 2016 eenmalige uitkering die correspondeert met loonsverhoging van 3,8 procent vanaf 1 januari 2016 (geldt tevens voor werknemers die in die periode uit dienst zijn getreden).
  • Op 1 april 2017 eenmalige uitkering (naar rato) van 500 euro.

Openbaar onderwijs

Let op: openbare schoolbesturen worden niet bij cao gebonden aan de regels van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Voor het openbaar onderwijs geldt het ambtenarenrecht. Wel kunnen openbare schoolbesturen gedurende de looptijd van de cao eenmalig kiezen voor een vervangingsbeleid zoals dat gaat gelden voor het bijzonder onderwijs.

De Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO) wordt voor het openbaar onderwijs op punten aangepast. Voor het bijzonder onderwijs wordt deze regeling herzien.

Bijzonder onderwijs

Voor het bijzonder onderwijs geldt dat elk schoolbestuur vervangingsbeleid maakt en dit afstemt met de P(G)MR. Om vervanging van onderwijstaken mogelijk te houden, zijn er onder voorwaarden twee nieuwe contractvormen mogelijk: min/max-contracten en bindingscontracten. Daarnaast is bepaald dat binnen een periode van 3 jaar maximaal 6 tijdelijke contracten mogelijk zijn zonder dat een vast contract ontstaat.

Download CAO PO 2016-2017

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Binnenkort toelichting Commissie van Beroep

Na publicatie van de teksten van de nieuwe cao’s voor het primair respectievelijk voortgezet onderwijs komt Onderwijsgeschillen met informatie over de instelling van de Commissie van Beroep voor het bijzonder onderwijs.

De nieuwe cao’s zijn op 1 juli in werking getreden, maar de teksten zijn er nog niet. De PO-Raad en VO-raad melden dat de cao-teksten in de week van 4 juli beschikbaar zullen komen.

In de nieuwe cao’s wordt de instelling van de Commissie van Beroep voor het bijzonder onderwijs geregeld. De sociale partners in het primair en voortgezet onderwijs willen uiteindelijk één landelijke commissie voor het gehele funderend onderwijs inrichten.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Cao-teksten deze week online

De teksten van de nieuwe cao’s voor het primair en voortgezet onderwijs komen deze week beschikbaar. Dat melden de PO-Raad respectievelijk VO-raad

Momenteel wordt nog de laatste hand gelegd aan de officiële documenten. Zodra dat is afgerond, komen de teksten online. De dag waarop dat het geval zal zijn, is nog niet bekend.

Informatie: 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

CAO PO: in financiële dekking ontbreekt 10 miljoen

De PO-Raad heeft mede naar aanleiding van vragen en opmerkingen van VOS/ABB de dekking van de loonparagraaf van de CAO PO gepubliceerd. Een aantal kwesties is verduidelijkt, maar er blijven ook punten onbenoemd. Het betreft de wijze waarop de loonsverhoging wordt bepaald en een deel van de pensioenpremie. In totaal ontbreekt er in de financiële dekking structureel circa 10 miljoen euro.

In de uitleg van de PO-Raad staat wanneer schoolbesturen op welke wijze er geld bij hebben gekregen als gevolg van verlaging van werkgeverslasten of kabinetsbijdrages. Er wordt ook weergegeven hoeveel dit was en in welke zin dit als dekking voor de cao geldt.

Tevens is aangegeven hoe de geschatte kabinetsbijdrage voor 2017 moet worden gezien. Zoals wij in ons vorige nieuwsbericht meldden, is deze geschatte kabinetsbijdrage gebaseerd op vertrouwen in positieve economische prognoses.

CAO PO en loonsverhoging

Een punt waarover de PO-Raad niets meldt, is de manier waarop de loonsverhoging van 3,8 procent wordt bepaald. Het blijft daardoor onduidelijk of die loonsverhoging wordt bepaald op het loonbedrag waar de eerdere loonsverhoging van 1,25 procent al in zit.

Als er op die manier wordt gerekend, zoals is gedaan bij de onlangs afgesloten bestuurders-cao voor het primair onderwijs, is er sprake van een extra kostenpost van 0,05 procent.

VOS/ABB krijgt vanuit verschillende bronnen het signaal dat de salaristabellen zullen worden gebaseerd op het hogere bedrag. Dat betekent dus extra kosten.

CAO PO en pensioenpremie

Een ander (klein) onbenoemd punt is dat de structurele kosten van het deel van de pensioenpremie dat betrekking heeft op de Algemene nabestaandenwet en het arbeidsongeschiktheidspensioen, niet in de berekening is meegenomen.

De manier waarop de loonsverhoging hoogstwaarschijnlijk wordt berekend en de niet meegenomen pensioenkosten hebben relatief gezien kleine gevolgen voor de financiële dekking van de CAO PO. Toch gaat het om een structureel tekort van circa 10 miljoen euro.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Financiële dekking CAO PO niet helder

Schoolbesturen die bij ons zijn aangesloten, zetten vraagtekens bij de financiële dekking van de nieuwe cao voor het primair onderwijs. Onze Helpdesk is er verscheidene keren over benaderd en heeft de situatie daarom onderzocht.

De achterbannen van de sociale partners hebben onlangs ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO 2016-2017. Dit betekent dat de nieuwe cao op 1 juli aanstaande van kracht wordt. De PO-Raad en de vakbonden zijn nu bezig met het schrijven van de officiële tekst van de cao. Die verschijnt zo snel mogelijk op de websites van de sociale partners. Belangrijk onderdeel van de nieuwe cao, is een loonsverhoging van 3,8 procent.

Financiële dekking

Hoewel een ruime meerderheid van de leden van de PO-Raad met het akkoord heeft ingestemd, twijfelt een aantal schoolbesturen aan de financiële dekking van de CAO PO 2016-2017. Adviseur Ronald Bloemers van onze Helpdesk heeft daarom de situatie nog eens onder de loep genomen. Op basis van zijn bevindingen heeft hij contact opgenomen met de PO-Raad om helder te krijgen hoe het precies zit.

Een probleem dat leden van VOS/ABB hebben gesignaleerd, is dat het niet duidelijk is of de loonsverhoging van 3,8 procent wordt bepaald op het loonbedrag waar de eerdere loonsverhoging van 1,25 procent al in zit. Als er op die manier wordt gerekend, zoals is gedaan bij de pas afgesloten bestuurders-cao voor het primair onderwijs, zorgt dit voor een extra kostenpost van 0,05 procent. Navraag bij de de PO-Raad leert dat de sectororganisatie nog niet kan aangeven wat er op dit punt is afgesproken.

Pensioenpremie

Een ander punt is dat de structurele kosten van het deel van de pensioenpremie dat betrekking heeft op de Algemene nabestaandenwet en het arbeidsongeschiktheidspensioen niet in de berekening is meegenomen. Dit zal eveneens leiden tot een (lichte) stijging van de kosten die niet in de dekking is opgenomen.

Verder ontstaat door een aantal incidentele posten in 2016 een tekort van 0,05 procent en in 2017 van (maar liefst) 0,54 procent. Deze posten, zoals (deels) de eenmalige uitkering van 500 euro naar rato in april 2017, staan in de uitleg van de PO-Raad over de loonparagraaf, maar maken de cao tijdens de looptijd niet dekkend. De structurele posten die ook na de cao-looptijd doorlopen, zijn volgende PO-Raad wel gedekt.

Geschatte kabinetsbijdrage

Ten slotte is er nog het deel van de financiering op basis van een geschatte kabinetsbijdrage. Doordat het een schatting betreft, is nog niet precies duidelijk hoeveel geld er beschikbaar komt. Het exacte bedrag wordt pas medio volgend jaar vastgesteld en in het najaar van 2017 in de beschikking en betaling gezet.

De sectororganisatie geeft aan dat deze schatting aan de voorzichtige kant is gehouden en dat de economische vooruitzichten rooskleurig zijn. De cao-partijen voorzien daarom geen problemen in de toekomst.

Volgens Bloemers zal de nu nog geschatte kabinetsbijdrage veel hoger moeten uitvallen om de cao alsnog dekkend te maken voor de looptijd, met name vanwege de tekorten door de incidentele posten. Voorts begeven de partijen zich met het maken van structurele afspraken op basis van nog niet toegezegde middelen wellicht op glad ijs. ‘Ik hoop dat de cao-partijen goede toekomstvoorspellers blijken te zijn’, aldus Bloemers.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

CAO PO: alom steun, gaat in op 1 juli

De achterbannen van alle betrokken onderwijsvakbonden hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO PO

De leden van de Algemene Onderwijsbond (AOb) stemden afgelopen vrijdag in met het akkoord. De achterbannen van de andere onderwijsbonden gingen eerder al akkoord, net als de leden van de PO-Raad.

Dit betekent dat de nieuwe cao definitief van kracht wordt vanaf 1 juli 2016 en loopt tot 1 oktober 2017.

Notitie CAO PO

Mr. José van Snek heeft een notitie gemaakt over de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe CAO PO. Als uw organisatie lid is van VOS/ABB, kunt u de notitie downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Notitie over belangrijkste wijzigingen CAO PO

Mr. José van Snek van de Helpdesk van VOS/ABB heeft een notitie gemaakt over de belangrijkste wijzigingen die de nieuwe CAO PO met zich meebrengt.

Van Snek gaat in op de ketenbepaling, de ontslagroutes en de WOPO-regeling (die betrekking heeft op de loonsuppletie, de bovenwettelijke en de aansluitende WW-uitkering).

Als uw organisatie lid is van VOS/ABB, kunt u de notitie downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Akkoord over nieuwe bestuurders-cao

Er is een akkoord over een nieuwe cao voor bestuurders in het primair onderwijs, meldt de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI).

De VTOI meldt onder andere dat de partijen het eens zijn over het volgen van de CAO PO wat betreft loonsverhogingen. Dit betekent dat de salarisschalen van de CAO Bestuurders PO per 1 juli 2016 structureel met 3,8 procent worden verhoogd.

Andere punten:

  • Het aanvaarden van eventuele nevenfuncties door de bestuurder moet plaatsvinden in overeenstemming met de raad van toezicht
  • Jaarlijks worden tussen de raad van toezicht en de bestuurder afspraken gemaakt over de professionalisering van de bestuurder in tijd en beschikbaar budget.
  • De BWOO-uitkering wordt aangepast, waarbij als richtlijn geldt de WOPO-regeling.
  • De CAO Bestuurders PO wordt aangepast aan de Wet Werk en Zekerheid.

Lees meer…

Leden PO-Raad stemmen in met cao-akkoord

De leden van de PO-Raad hebben in grote meerderheid hun goedkeuring verleend aan het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De sectororganisatie meldt dat 87 procent van de leden die hun stem hebben uitgebracht, voor het akkoord is.

De PO-Raad had de stemperiode verlengd op verzoek van een aantal leden die nog inhoudelijke vragen hadden over het akkoord. Er waren de laatste tijd met name veel vragen over de financiële dekking ervan.

Het cao-akkoord is tot stand gekomen na een moeizaam verlopen onderhandelingsproces dan meer dan 14 maanden duurde. Nadat de boel in april was vastgelopen, moest er een bemiddelaar aan te pas komen om de PO-Raad en de vakbonden weer in beweging te krijgen.

Nu de vakbonden

Als de achterbannen van de vakbonden ook instemmen met het akkoord, wordt de nieuwe CAO definitief van kracht. Dit zal eind van deze week duidelijk worden.

Lees meer…

Helpdesk komt met toelichting CAO PO

Adviseur José van Snek van de Helpdesk van VOS/ABB komt binnenkort op verzoek van leden met een toelichting op de nieuwe cao voor het primair onderwijs.

In haar toelichting zal Van Snek specifiek ingaan op de verschillende posities van het openbaar en bijzonder onderwijs.

Het gaat hierbij specifiek om de Wet werk en zekerheid (WWZ), de daaruit voortvloeiende ketenbepaling, de ontslagroutes en de Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO-regeling), die betrekking heeft op loopsuppleties en bovenwettelijke en aansluitende WW-uitkeringen.

Toelichting op ledengedeelte website

De toelichting zal op het besloten ledengedeelte van deze website komen. Dit betekent dat alleen VOS/ABB-leden de toelichting zullen kunnen downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Stemperiode cao-onderhandelaarsakkoord verlengd

Leden van de PO-Raad hebben nog tot en met woensdag 1 juni de tijd om te stemmen voor het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs.

De sectororganisatie meldt dat de stemperiode is verlengd op verzoek van een aantal leden die nog inhoudelijke vragen hadden over het akkoord. De PO-Raad kreeg de laatste tijd met name veel vragen over de financiële dekking van het onderhandelaarsakkoord.

Lees meer…

COA past ruim 6 ton bij voor te lege asielschool

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) moet 637.000 euro betalen aan de gemeente Vlagtwedde, omdat de asielzoekersschool in Ter Apel eind vorig jaar maar 31 leerlingen had. Dit meldt het Dagblad van het Noorden.

Het asielzoekerscentrum in Ter Apel is het grootste van Nederland. Jonge kinderen die in het centrum verblijven, krijgen les in de openbare Interschool. Er was gerekend op ongeveer 100 leerlingen op de teldatum 1 oktober 2015, maar dat waren er maar 31.

Vlagtwedde krijgt daardoor dit jaar geld voor een school met slechts 31 leerlingen. Dat is veel te weinig om alle kosten te dekken. Het tekort van 637.000 euro wordt nu volgens het DvhN bijgepast door het COA. Dat gebeurt, zo schrijft de krant, op basis van een afspraak die de gemeente Vlagtwedde en het COA jaren geleden maakten.

Lees meer…

Leden VO-raad stemmen in met cao-akkoord

De VO-raad meldt dat een ruime meerderheid van de leden heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord over de CAO VO 2016-2017. 

Ruim 89 procent van de leden van de VO-raad is positief over het akkoord. Conform de statuten kan de VO-raad nu de nieuwe cao afsluiten.

Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad is blij met de steun: ‘Dat is (…) een compliment aan de onderhandelingsdelegatie die in de lange periode van onderhandelen veel en goed werk heeft verricht.’

Leden vakbonden ook akkoord

Ook de leden van de Algemene Onderwijsbond (AOb) en CNV Onderwijs hebben met het onderhandelaarsakkoord ingestemd. De nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs gaat in op 1 juli 2016 en loopt tot 1 oktober 2017.

Lees meer…

‘CAO PO bevat fouten in ontslagroute’

Het Personeelscluster Oost-Nederland (PON) wijst de sociale partners op fouten in de ontslagroute voor het bijzonder onderwijs, zoals die is opgenomen in hoofdstuk 4 van het onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO 2016-2017.

Het PON stelt dat de PO-Raad en de onderwijsvakbonden bij het onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO 2016-2017 voorbij zijn gegaan aan wet- en regelgeving.

‘CAO PO wekt verkeerde verwachtingen’

‘Uit juridisch advies blijkt dat de gemaakte afspraken over werkgelegenheids- en ontslagbeleid voor wat betreft de effectuering van een formatief ontslag geen enkele betekenis hebben. Desondanks suggereren sociale partners dat deze afspraken voor werkgever en werknemer bindend zijn’, aldus het PON.

‘Uit de praktijk en het advies blijkt dat het UWV geen enkele rekening houdt met de afspraken van het onderhandelaarsakkoord.’ Door het akkoord ontstaat volgens het PON ‘een complex proces van bureaucratie, schijnprocedures en verkeerde verwachtingen richting werkgever en werknemer’.

Lees meer…

De PO-Raad heeft aan VOS/ABB laten weten met een reactie te komen op de stelling van het PON dat de ontslagroute fouten bevat.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Cao-akkoord: lonen basisonderwijs omhoog

Op Koningsdag is een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de CAO PO. Belangrijkste afspraken daarin: de salarissen in het primair onderwijs gaan met 3,8 procent omhoog en het openbaar onderwijs wordt via deze cao niet gebonden aan de Wet werk en zekerheid (WWZ).

De nu afgesloten CAO PO heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot 1 oktober 2017. De vakbonden, PO-raad en AVS (Algemene Vereniging van Schoolleiders) hebben hierin afgesproken dat de lonen per 1 juli 2016 met 3,8 procent worden verhoogd. Daarnaast ontvangen de werknemers in juli een eenmalige uitkering naar rato, die overeenkomt met hetextra loon dat werknemers hadden gekregen als de loonsverhoging al per 1 januari was ingegaan. Deze eenmalige uitkering wordt ook toegekend aan werknemers die na 1 januari uit dienst zijn gegaan. In april 2017 krijgt het personeel opnieuw een eenmalige uitkering van 500 euro (naar rato van de dienstomvang).

Regelingen openbaar onderwijs
Expliciet is in het akkoord opgenomen dat de WWZ niet geldt voor openbare schoolbesturen, omdat hun personeel onder het ambtenarenrecht valt. Voor het openbaar onderwijs blijven de huidige bovenwettelijke uitkeringen gehandhaafd, uitgezonderd enkele wijzigingen in verband met de reparatie van het derde WW-jaar en het opschuiven van de AOW-gerechtigde leeftijd. De WW wordt in duur en opbouw hersteld naar de oude situatie van maximaal 38 maanden.

Vervangingsbeleid bijzonder onderwijs
Voor het bijzonder onderwijs wordt een vervangingsbeleid opgesteld dat past binnen de huidige WWZ-afspraken. Het openbaar onderwijs kan voor het vervangingsbeleid tijdens de looptijd van de cao eenmalig kiezen voor dezelfde afspraken die voor het bijzonder onderwijs gelden.

Details over de afspraken vindt u in het onderhandelaarsakkoord van 27 april 2016. Dat is tot stand gekomen dankzij bemiddeling door Hans Borstlap, die op 5 april aantrad toen de partijen er niet uitkwamen.

Minister: WWZ geldt niet voor openbaar onderwijs

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bevestigt dat openbare schoolbesturen de Wet werk en zekerheid (WWZ) niet rechtstreeks hoeven toe te passen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.  

Hij antwoordt hiermee op vragen van CDA-Kamerlid Michel Rog over het onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Over dat laatste merkt Asscher op dat het personeel van openbare onderwijsinstellingen niet valt onder het Burgerlijk Wetboek, waarin de WWZ is geregeld. ‘Strikt genomen hoeven zij de WWZ dus niet rechtstreeks toe te passen’, aldus Asscher.

Notitie over WWZ

De Helpdesk van VOS/ABB heeft eerder een notitie gepubliceerd met een toelichting over de WWZ in relatie tot de cao en het openbaar onderwijs. Voor VOS/ABB is het uitgangspunt dat de WWZ niet van toepassing is op het het openbaar onderwijs, zolang het personeel niet onder het Burgerlijk Wetboek valt. Asscher bevestigt dit nu dus.

 

Akkoord over nieuwe CAO VO

De sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao.

De in 2015 door de VO-raad aan de leden geadviseerde en door hen uitbetaalde loonsverhogingen zullen in de nieuwe salaristabellen worden verwerkt. Ook zullen in 2016 de salarissen van leraren en ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs met 3 procent stijgen.

In april 2017 wordt een eenmalige uitkering van 500 euro toegekend. Daarnaast worden in het akkoord afspraken gemaakt over het sociale zekerheidsstelsel, het persoonlijk budget en een overgangsregeling voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten met onbevoegde docenten.

Het bestuur van de VO-raad spreekt zich deze week uit over het akkoord. Op basis van de uitkomst hiervan zullen volgende week informatiebijeenkomsten voor leden van de VO-raad worden georganiseerd.

Download onderhandelaarsakkoord

CAO VO en openbaar onderwijs

De Helpdesk van VOS/ABB heeft het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO VO goed bekeken en er een samenvatting van gemaakt, waarin onder andere specifiek aandacht is voor de positie van het openbaar onderwijs.

Download samenvatting

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

 

 

Bemiddelaar moet overleg cao vlottrekken

De sociale partners in het primair onderwijs hebben Raad van State-lid Hans Borstlap bereid gevonden om als bemiddelaar op te treden bij de onderhandelingen over een nieuwe CAO PO.

De PO-Raad en de vakbonden willen ondanks de afgebroken onderhandelingen zo snel mogelijk een nieuwe cao voor het primair onderwijs sluiten. Ze besloten dat er een bemiddelaar moest worden gezocht. Borstlap neemt die rol op zich.

Op 30 maart werden de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst gestaakt. Met name de verschillen in inzicht op het punt van de Wet werk en zekerheid (WWZ) bleken op dat moment onoverbrugbaar.

Overleg cao gesaboteeerd?

Na het afbreken van de onderhandelingen begon de Algemene Onderwijsbond (AOb) met modder te gooien. De AOb beschuldigde de PO-Raad van sabotage en beweerde dat de werkgevers helemaal geen nieuwe CAO PO wilden.

De PO-Raad reageerde hierop door te stellen dat de beschuldiging van de AOb niet als een verrassing kwam, omdat het volgens de raad gebruikelijk is dat de werkgevers altijd overal de schuld van krijgen.

De onderhandelingen voor een nieuwe CAO PO begonnen 14 maanden geleden.

‘PO-Raad saboteerde, want wilde geen nieuwe cao’

De PO-Raad deed volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) verwoede pogingen de bonden weg te laten lopen bij het overleg voor een nieuwe cao. De sectororganisatie ‘koos zeker de laatste weken voor een onderhandelingstactiek die eigenlijk het best is samen te vatten als sabotage’, aldus de bond.

Het cao-overleg liep vast doordat de sociale partners het niet eens konden worden over benodigde maatregelen in verband met de Wet werk en zekerheid (WWZ) en de positie van invallers.

Cao en Wet werk en zekerheid

Volgens de bond wilde de PO-Raad dat invalleerkrachten als een soort dagloners zouden worden behandeld, omdat de schoolbesturen onvoldoende geld hebben om hen een vaste aanstelling te geven. De WWZ bepaalt dat na drie tijdelijke contracten een vaste aanstelling volgt, ook als het gaat om contracten van slechts één dag.

De AOb stelt dat dit probleem veel kleiner is dan de PO-Raad beweert. ‘Scholen weten globaal hoeveel verzuim ze jaarlijks moeten opvangen door een simpele analyse van de ziek- en afwezigmeldingen van de voorgaande jaren en kunnen op basis van die data een vervangingspool opzetten’, aldus de bond.

Geen nieuwe cao, geen salarisverhoging

De AOb is helemaal kwaad over de mededeling van de PO-Raad dat na het klappen van het cao-overleg de aangekondigde salarisverhoging van 3 procent niet kan doorgaan, omdat de schoolbesturen dat geld nu nodig zouden hebben om zich in te dekken tegen de gevolgen van de WWZ.

Lees meer…

Blijven streven naar nieuwe cao

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) staat positiever tegenover de mogelijkheid om toch nog een nieuwe cao voor het primair onderwijs te bereiken dan de AOb. De AVS zegt te blijven streven naar het tijdig vaststellen van een nieuwe CAO PO.

Toch merkt ook de vakbond van schoolleiders op dat het de PO-Raad is die de onderhandelingen heeft doen vastlopen.

Lees meer…

Niet met modder gooien na mislukken cao-overleg

De PO-Raad is niet verbaasd over de berichten van de bonden. ‘Dat de werkgevers van alles de schuld krijgen is niet verbazend, want gebruikelijk’, aldus de sectororganisatie. Verder merkt de PO-Raad naar aanleiding van de stevige taal van de bonden op niet met modder te willen gaan gooien.

Lees meer…

Cao-onderhandelingen primair onderwijs mislukt

De cao-onderhandelingen in het primair onderwijs zijn geklapt. De sociale partners schuiven elkaar daarvan de schuld in de schoenen.

De PO-Raad meldt dat de cao-onderhandelingen zijn geklapt op de vervanging van zieke leerkrachten in combinatie met de Wet werk en zekerheid (WWZ), die per 1 juli van kracht wordt voor het bijzonder onderwijs.

Salarisverhoging gaat niet door

‘Het breekpunt bleek dat de vakbonden ondanks eerdere toezeggingen alleen mee willen werken aan nul-urencontracten als ieder schoolbestuur afzonderlijk toestemming ophaalt bij de vakbonden. De opstelling van de bonden leidt ertoe dat schoolbesturen een duur contract moeten sluiten met een uitzendbureau’, aldus de werkgevers. Ook kon er tijdens de cao-onderhandelingen geen overeenstemming worden bereikt over de transitievergoeding.

De PO-Raad meldt verder dat door het klappen van de cao-onderhandelingen het loonruimteakkoord niet kan worden uitgevoerd. Dit betekent dat een loonsverhoging van 3 procent niet doorgaat. De sectororganisatie meldt dat het geld dat hiervoor beschikbaar zou komen, nu nodig is om hoge kosten vanwege werkloosheid te dekken.

Halsstarrig, bizar, onverantwoord

De Algemene Onderwijsbond (AOb) beticht de PO-Raad van ‘halsstarrigheid’, een ‘bizarre opstelling’ en ‘onverantwoord’ gedrag. De werkgevers houden volgens de AOb vast ‘aan hun eis dat ze invalleerkrachten zonder noemenswaardige verplichtingen kunnen inhuren’.

De PO-Raad zou van tijdelijke leerkrachten ‘een soort dagloners’ willen maken. Volgens AOb-bestuurslid José Muijres gaat daar ‘natuurlijk geen vakbond mee akkoord’.

Koude Oorlog

Uit haar woorden valt op te maken dat er inmiddels sprake is van een situatie die doet herinneren aan de Koude Oorlog: ‘Njet, was steeds het antwoord van de werkgeversdelegatie.’

CNV Onderwijs formuleert het zonder drama: ‘De PO-Raad antwoordde op alle voorstellen negatief, waardoor werkgevers de kans laten lopen om aanvullende voorwaarden aan de Wet Werk en Zekerheid te koppelen.’

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is teleurgesteld over het mislukken van de cao-onderhandelingen. Deze vakbond zegt dat de PO-Raad ‘alles is geboden’.

WWZ mag niet voor openbaar onderwijs gaan gelden

Het is onaanvaardbaar als (delen van) de Wet werk en zekerheid (WWZ) van toepassing worden verklaard op het openbaar onderwijs. De Initiatiefgroep Openbaar Onderwijs wil dat alle bestuurders in het openbaar primair onderwijs in Nederland dit duidelijk maken aan de PO-Raad, die als sectororganisatie namens de werkgevers aan de cao-onderhandelingen deelneemt.

In de Initiatiefgroep Openbaar Onderwijs zitten de bestuurders van de Stichting Openbaar Onderwijs Houten, de Stichting OVO Gorinchem en Zaan Primair openbaar onderwijs. Zij hebben gezamenlijk een brief aan alle openbare schoolbesturen in Nederland geschreven.

Status aparte openbaar onderwijs

In die brief staat dat de wetgever er bewust voor heeft gekozen de WWZ nog niet door te voeren voor ambtenaren. ‘Wij hebben begrip voor deze keuze van de overheid’, zo stellen de afzenders, ‘en zien niet graag dat er een einde wordt gemaakt aan de reeds nu bestaande status aparte van het openbaar onderwijs’.

In de brief staat ook dat er alle begrip is voor de bezwaren tegen de WWZ vanuit het bijzonder onderwijs, zoals die ook door de PO-raad worden verwoord.

Ze vervolgen hun brief door te benadrukken dat de PO-Raad ook voor het openbaar onderwijs de vertegenwoordiger aan de cao-tafel is. ‘Het is voor ons als leden van de PO-Raad des te belangrijker om gezamenlijk binnen de PO-Raad duidelijk te maken dat het voor de bestuurders binnen het openbaar onderwijs onaanvaardbaar zou zijn indien (delen van) de WWZ ook van toepassing verklaard zouden worden op het openbaar onderwijs.’

Notitie WWZ en openbaar onderwijs

De Initiatiefgroep Openbaar Onderwijs heeft VOS/ABB gevraagd om een notitie op te stellen over de WWZ in relatie tot het openbaar onderwijs. U kunt deze notitie downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

WWZ niet direct van toepassing via CAO PO

De Wet werk en zekerheid (WWZ) zal voor het openbaar onderwijs niet per direct van toepassing zijn via de (nog af te sluiten) CAO PO. De Helpdesk van VOS/ABB leidt dat af uit berichtgeving van de PO-Raad.

De sectororganisatie voor het primair onderwijs schrijft in antwoord op een veelgestelde vraag dat de meeste onderdelen van de WWZ over wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek (BW) gaan, zoals aanzegplicht, ketenregeling en transitievergoeding. Terecht merkt de PO-Raad op dat medewerkers in het openbaar onderwijs een ambtenarenstatus hebben en dat het BW niet op hen van toepassing is.

‘De WWZ zal dus niet vanaf 1 juli 2016 voor hen gelden’, aldus de sectororganisatie. Daar komt bij dat normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (gelijkstelling met burgerlijk arbeidsrecht) volgens de PO-Raad nog jaren zal duren.

‘Bij een cao kunnen onderdelen ook worden geüniformeerd, maar daarover is nu nog niets te zeggen. Mocht dat al gaan gebeuren dan zal dat zeker niet per 1 juli 2016 direct plaats kunnen vinden’, aldus de sectororganisatie.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Loonsverhoging niet uitbetaald

Een loonsverhoging van 3 procent in het primair en voortgezet onderwijs wordt nog niet uitbetaald, omdat er nog geen nieuwe cao is en bovendien de bekostiging niet toereikend is. Dit hoort VOS/ABB van aangesloten schoolbesturen.

In het Loonruimteakkoord is voor het primair en voortgezet onderwijs afgesproken dat er per 1 januari 2016 een loonsverhoging wordt uitbetaald van 3 procent. Dit percentage is opgebouwd uit twee componenten: 1,6 procent op basis van een extra kabinetsbijdrage en 1,4 procent op basis van aanpassing van de pensioenregeling. Voor beide componenten geldt echter dat ze afhankelijk zijn van nieuwe cao-afspraken tussen de respectievelijke sectorraden PO-Raad en VO-raad en de vakbonden.

Vorig jaar werd wel een loonsverhoging uitbetaald, omdat de gemaakte afspraak volledig in de bekostiging was opgenomen en cao-partners daartoe een gezamenlijke oproep deden. Nu er nog geen nieuwe cao’s zijn (en het ziet ernaar uit dat het nog wel even duurt voordat die rond zijn) en bovendien het budget voor uitbetaling niet aanwezig is, krijgt VOS/ABB van leden te horen dat zij het mede voor hen afgesloten Loonruimteakkoord niet kunnen uitvoeren. De niet doorgevoerde structurele verlaging van de premie van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en de recente mededeling van het ABP dat die premie met 1 procentpunt omhoog gaat, spelen daarbij een grote rol.

Schoolbesturen willen aan de ene kant als goed werkgever afspraken nakomen, aan de andere kant speelt mee dat het in het licht van de continuïteit van de organisatie een gevaar is om de loonsverhoging nu uit te betalen. De financiële basis daarvoor ontbreekt immers. Schoolbesturen hebben al aangegeven de loonsverhoging niet uit te betalen, zolang er geen nieuwe cao is. Dit geldt ook voor het geringe deel dat al wel in de bekostiging is opgenomen. VOS/ABB adviseert de betreffende schoolbesturen het deel dat in de bekostiging is opgenomen te reserveren voor latere uitbetaling.

VO-raad en PO-Raad
Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad heeft naar aanleiding van bovenstaande problematiek laten weten dat het de bedoeling is het Loonruimteakkoord dat afgelopen zomer is gesloten, uit te voeren. Het kabinet moet dan van hem wel met geld over de brug komen.

‘Wij willen graag een goede cao en dus uitbetaling van de loonsverhoging voor 2016, maar het gaat te ver dit jaar een rekening te betalen waar geen compensatie tegenover staat en die dus rechtstreeks ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. Als vakbonden en sectorraden het daarover eens blijven, ga ik ervan uit dat we daar met het kabinet uitkomen.’ Uitbetaling van de loonsverhoging is in elk geval voorlopig onmogelijk, stelt de VO-raad.

VOS/ABB steunt de visie van de VO-Raad. Geen geld erbij betekent te weinig geld voor de structurele lasten en dan zou dit akkoord ontslagen in plaats loonsverhoging opleveren en uiteindelijk dus zelfs grotere klassen.

De PO-Raad laat bij monde van woordvoerder Harm Gerven in reactie op berichtgeving van het Algemeen Dagblad weten dat de scholen er geld moeten bij krijgen, omdat ze anders failliet gaan. ‘Dan zijn we verder van huis’, aldus Van Gerven.

AOb en CNV Onderwijs
Bestuurder Ben Hoogenboom van de Algemene Onderwijsbond (AOb) merkte naar aanleiding van de aangekondigde verhoging van de ABP-premie op dat de loonsverhoging niet kan doorgaan als het kabinet de extra kosten niet op zich neemt. CNV Onderwijs heeft vooralsnog niets gemeld over het feit dat veel schoolbesturen nog niet overgaan tot uitbetaling van de loonsverhoging per 1 januari.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Nieuwe cao voortgezet onderwijs op zijn vroegst in april

Het duurt nog zeker tot april voordat er in het voortgezet onderwijs een cao-akkoord kan worden bereikt.

Er kan pas een cao worden afgesloten zodra bekend is hoe groot de financiële ruimte daarvoor is. Dat hangt af van de premieverhoging die het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) zal hanteren en de bereidheid van het kabinet om die verhoging te compenseren op basis van toezeggingen uit het loonruimteakkoord.

Als het kabinet niet met een compensatie komt, dan komt het loonruimteakkoord in feite neer op een bezuiniging en behoort een kostendekkende loonsverhoging niet tot de mogelijkheden.

Op 12 januari gaan de cao-partijen verder met onderhandelen. Het laatste overleg voor de kerstvakantie was op 15 december. De VO-raad meldde toen dat dit een constructief overleg was.

Lees meer…

Primair onderwijs
Voor de kerstvakantie werd bekend dat er nog geen zicht is op een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO PO.

Dat het maar niet lukt om een akkoord te bereiken, heeft volgens de cao-partijen te maken met de veranderingen die de Wet werk en zekerheid (WWZ) met zich meebrengt en met onduidelijkheid over de hoogte van de pensioenpremie.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl