Beste score Centrale Eindtoets sinds jaren

De Centrale Eindtoets in groep 8 is dit jaar beter gemaakt dan in voorgaande jaren. Dat blijkt uit informatie van het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

Iedere leerling die de Centrale Eindtoets heeft gemaakt, krijgt een standaardscore op een schaal van 501 tot en met 550. Dit jaar behaalden de leerlingen gemiddeld een standaardscore van 536,1. In 2017 en 2018 was de gemiddelde standaardscore 535,6, terwijl die score 534,9 bedroeg in 2016.

Lees meer… 

 

Waarom dit jaar geen digitale Centrale Eindtoets?

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) geeft antwoord op veelgestelde vragen over het besluit de digitale adaptieve Centrale Eindtoets niet aan te bieden.

In november maakte onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat er dit schooljaar geen digitale versie van de Centrale Eindtoets komt. Het besluit daartoe volgde op problemen met het afnameplatform Facet in 2018. Dat digitale platform is weliswaar doorontwikkeld, maar het is nog niet stabiel genoeg.

‘Ik vind het niet verantwoord risico’s te nemen met de afname van de Centrale Eindtoets. Om die reden heb ik (…) besloten (…) de digitale afname (…) in 2019 geen doorgang te laten vinden’, zo liet Slob in november aan de Kamer weten.

Antwoorden op veelgestelde vragen

Het besluit om de digitale Centrale Eindtoets dit jaar niet beschikbaar te stellen, maakte veel vragen los. Op de website van het CvTE staan antwoorden op veelgestelde vragen.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Slob hekelt kale ranglijstjes met eindtoetsscores

Ranglijsten op basis van alleen de eindtoetsscores zijn zeer onwenselijk. Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob in reactie op Kamervragen over de verplichte eindtoets in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs.

Afgelopen september maakte Slob in deze brief aan de Tweede Kamer bekend dat vanaf het schooljaar 2019-2020 ook het speciaal basisonderwijs (sbo) en het speciaal onderwijs (so) verplicht zullen zijn een eindtoets af te nemen.

Met invoering van de Wet Eindtoetsing PO is de eindtoets vanaf schooljaar 2014-2015 verplicht in het reguliere basisonderwijs. Er was echter vanuit de overheid nog geen toets beschikbaar voor het sbo en so. Nu die er wel is (adaptieve Centrale Eindtoets), is besloten dat ook het sbo en so vanaf 2019-2020 een eindtoets moeten afnemen.

Ontheffing

De verplichting om een eindtoets af te nemen betekent echter niet, zo laat Slob in deze reactie op Kamervragen weten, dat alle leerlingen in het sbo en so de toets gaan maken. ‘Het bevoegd gezag behoudt de mogelijkheid om te bepalen dat bepaalde leerlingen geen eindtoets hoeven af te leggen’, aldus de minister.

Hij wijst daarbij op Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing PO. Daarin staat dat zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapte leerlingen de toets niet hoeven te maken.

Ranglijstjes

De minister laat in zijn reactie op vragen uit de Tweede Kamer verder weten het zeer onwenselijk te vinden als op basis van eindtoetsresultaten ‘ranglijstjes worden gemaakt van scholen (…) zonder daarbij de context van de scholen mee te nemen’.

Ongewenst gebruik van eindtoetsgegevens voor lijstjes kan volgens hem het beste worden tegengegaan als scholen zich helder over het eigen beleid en bereikte resultaten verantwoorden. Slob vindt Scholen op de Kaart daarvoor heel geschikt.

Dit schooljaar geen digitale Centrale Eindtoets

Dit schooljaar is er geen digitale versie van de Centrale Eindtoets. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

In 2018 kon de Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens voor het eerst digitaal worden afgenomen. Dat ging gepaard met problemen bij het digitale afnameplatform Facet. Dat is weliswaar doorontwikkeld, maar het is volgens de minister nog niet stabiel genoeg.

‘Ik vind het niet verantwoord risico’s te nemen met de afname van de Centrale Eindtoets. Om die reden heb ik (…) besloten (…) om de digitale afname (…) in 2019 geen doorgang te laten vinden’, aldus Slob.

De papieren versie van de Centrale Eindtoets blijft voor iedereen beschikbaar.

Resultaten Centrale Eindtoets 2018 beschikbaar

Voor basisscholen zijn de resultaten beschikbaar van de ruim 103.000 leerlingen die dit jaar de Centrale Eindtoets hebben gemaakt, meldt het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

Dit jaar behaalden de leerlingen gemiddeld een standaardscore van 535,6. Dat is dezelfde gemiddelde standaardscore als in 2017. Het toetsadvies bij deze standaardscore is vmbo gemengde/theoretische leerweg en havo.

Dit jaar konden basisscholen kiezen uit twee varianten van de Centrale Eindtoets: de nieuwe digitale adaptieve Centrale Eindtoets of de papieren Centrale Eindtoets. Uit de resultaten blijkt volgens het CvTE dat de nieuwe digitale afname goed vergelijkbaar is met de afname op papier.

Lees meer…

Softwareproblemen bij wereldoriëntatie Centrale Eindtoets

Haperende software veroorzaakt problemen bij het onderdeel wereldoriëntatie van de digitale Centrale Eindtoets, meldt onderwijsminister Arie Slob.

‘Op maandag 16 april, de eerste afnamedag van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets, was een aantal leerlingen niet in staat om het onderdeel wereldoriëntatie te maken. De opgaven voor dit onderdeel werden niet getoond. Inmiddels is gebleken dat de oorzaak hiervan ligt in een softwareprobleem bij de digitale eindtoets, en dat dit niet tijdig kan worden hersteld’, aldus Slob.

Hij wijst erop dat scholen ervoor kunnen kiezen om een vervangende uitvoering van het
onderdeel wereldoriëntatie digitaal af te nemen vanaf 23 april tot het eind van de
inhaalperiode op 25 mei. Het is ook mogelijk om het onderdeel wereldoriëntatie op papier af te nemen gedurende de huidige toetsperiode of niet af te nemen. Wereldoriëntatie is niet een verplicht onderdeel van de Centrale Eindtoets.

Lees meer…

Cito-eindtoets blijft terrein verliezen

Het marktaandeel van de Centrale Eindtoets van het Cito in groep 8 van de basisschool is opnieuw afgenomen. Maakte in 2015 nog 96 procent van de basisscholen gebruik van de Cito-eindtoets, vorig schooljaar was dat 66 procent. Dat staat in een brief van minister Arie Slob voor Primair en Voortgezet Onderwijs aan de Tweede Kamer.

Basisscholen kunnen kiezen voor de Centrale Eindtoets van het Cito die door de overheid ter beschikking wordt gesteld of uit vijf andere toegelaten eindtoetsen: de IEP Eindtoets, ROUTE 8, de Dia-eindtoets, de CESAN Eindtoets en de AMN Eindtoets. De laatste drie toetsen zijn vorig schooljaar voor het eerst toegelaten.

In 2015 maakte 4 procent van de leerlingen een andere eindtoets dat die van het Cito. In 2016 gold dit voor bijna een kwart van de leerlingen en in 2017 heeft ruim een derde van de leerlingen een andere eindtoets dan de Centrale Eindtoets gemaakt. De drie eindtoetsen die vorig schooljaar voor het eerst konden worden afgenomen, zijn door een beperkte groep leerlingen gemaakt (totaal 0,6 procent).

Lees meer…

NOS Jeugdjournaal trekt boetekleed aan

Bij het NOS Jeugdjournaal zijn ze geschrokken van de emoties die een reportage over de gemiddelde score op de Centrale Eindtoets teweeg heeft gebracht.

Het NOS Jeugdjournaal zond de reportage woensdag uit, nadat het College voor Toetsen en Examens bekend had gemaakt dat de Centrale Eindtoets in groep 8 dit keer beter is gemaakt dan in voorgaande jaren. De nadruk in de reportage ligt op leerlingen die een hoge score hebben gehaald. Aan het woord komt onder anderen een van de vijf leerlingen in Nederland die nul fouten maakten.

525 of lager

De reportage wekte wrevel bij leerlingbegeleider Lisette van den Beld van College De Brink in het Noord-Hollandse Laren, omdat het NOS Jeugdjournaal geen oog zou hebben voor leerlingen met een lagere score die naar het vmbo gaan. Ze schreef de redactie en plaatste haar reactie op Facebook, waarna die veelvuldig werd gedeeld.

‘Waar is de aandacht voor de leerling die een score heeft van 525 of lager? Die eigenlijk ook supertrots mag zijn op zijn/haar prestatie? Deze leerling voelt zich door jullie berichtgeving weer dommer, deze leerling schaamt zich voor de behaalde score en had liever een gesloten envelop meegekregen om thuis open te maken, samen met ouders die (hopelijk) wel blij zijn met zo’n mooie score!’, aldus Van den Beld.

Geschrokken

Redactiechef Ronald Bartlema van het NOS Jeugdjournaal trekt het boetekleed aan. ‘We zijn geschrokken. Dit was een onbedoeld effect, dat mevrouw Van den Beld prima heeft verwoord. Het raakt een gevoelige snaar.’ Bartlema heeft toegezegd dat het NOS Jeugdjournaal gaat kijken hoe er aandacht kan worden besteed aan ‘die hele grote groep vmbo’ers’.

Lees meer…

Centrale Eindtoets beter gemaakt

De Centrale Eindtoets (Cito-toets) in groep 8 van de basisschool is dit jaar beter gemaakt dan in voorgaande jaren, meldt het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

Dit jaar behaalden de leerlingen gemiddeld een standaardscore van 535,6. In voorgaande jaren schommelde het tussen 534,9 en 535,3. De hoge score dit jaar heeft volgens het CvTE mogelijk te maken met ‘verschuivingen in de populatie’, maar het is volgens het college nog te vroeg om er goed onderbouwde uitspraken over te doen. Daarvoor zijn, zo meldt het CvTE, nadere analyses nodig die nu nog niet voorhanden zijn.

Het college meldt verder dat vijf leerlingen de centrale eindtoets foutloos hebben gemaakt. Vorig jaar had geen enkele leerling nul fouten. In totaal haalden 6154 leerlingen de maximale standaardscore 550.

Lees meer…

Zes verschillende eindtoetsen voor groep 8

Basisscholen kunnen dit jaar kiezen uit zes verschillende eindtoetsen voor groep 8.

Het ministerie van OCW heeft onlangs drie nieuwe eindtoetsen goedgekeurd. Daarmee komt het aantal eindtoetsen waaruit basisscholen kunnen kiezen op zes:

  1. Centrale Eindtoets (Cito)
  2. ROUTE 8 (A-VISION)
  3. IEP Eindtoets (Bureau ICE)
  4. Dia Eindtoets (Diataal)
  5. CESAN Eindtoets (SM&C Internet Services)
  6. AMN Eindtoets (AMN)

Scholen in het primair onderwijs moeten dit schooljaar tussen 1 december en 1 februari kiezen welke toets ze op de vastgestelde data in april of mei 2017 willen afnemen.

Wanneer een school voor 1 februari geen keuze maakt, wordt ervan uitgegaan dat de Centrale Eindtoets wordt afgenomen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Dekker benadrukt verplichte heroverweging schooladviezen

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW hekelt basisscholen die weigeren hun schooladviezen te heroverwegen als leerlingen hoger scoren op hun eindtoets dan verwacht. Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer.

Het gaat volgens Dekker vooral om kleine scholen met hooguit een handvol leerlingen dat voor heroverweging in aanmerking komt, maar het probleem speelt ook bij grote schoolbesturen. Hij benadrukt dat het bevoegd gezag de wettelijke plicht heeft om per leerling de afweging te maken of het advies bij een hoger toetsresultaat wordt bijgesteld.

In de brief staat dat de Inspectie van het Onderwijs de betreffende scholen en besturen zal aanspreken. ‘Het doel hiervan is om hen te wijzen op het belang van heroverweging’, aldus Dekker. Daarnaast zal de inspectie alle besturen en scholen blijven wijzen op de wettelijke verplichting om bij hogere toetsresultaten het advies te heroverwegen.

Second opinion schooladviezen

De verplichte eindtoets in groep 8 van de basisschool is een second opinion na het eerder verstrekt schooladvies voor vervolgonderwijs. Als het toetsresultaat hoger is dan verwacht, dan moet de school overwegen om het advies naar boven bij te stellen.

Eindtoets 2017 tussen Pasen en Koningsspelen

De papieren afname van de Centrale Eindtoets in groep 8 zal volgend jaar plaatsvinden in week 16 op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 april.

Dat is na tweede paasdag en vóór de Koningsspelen, die worden gehouden op vrijdag 21 april 2017, de dag voordat de meivakantie begint.

Eindtoets 2018

Het College voor Toetsen en Examens heeft ook bepaald wanneer de papieren versie van de Centrale Eindtoets in 2018 wordt afgenomen. Dat zal eveneens in week 16 zijn. Dat is de week die ook in 2018 voorafgaat aan de meivakantie.

Lees meer…

Niet vervroegd

De PO-Raad en VO-raad hadden de staatssecretaris met klem verzocht om een vervroegde afname toe te staan, omdat de wettelijke periode in 2017 door onder meer Pasen, de Koningsspelen en de meivakantie geen geschikte volledige schoolweek bevat. Er is niet op dit verzoek ingegaan.

Lees meer…

Centrale Eindtoets laat zelfde beeld zien

De Centrale Eindtoets van het Cito laat vrijwel dezelfde gemiddelde score zien als in voorgaande jaren, meldt het College voor Toetsen en Examens.

De gemiddelde standaardscore is dit jaar 534,9. Vorig jaar was dat met 535,3 iets hoger, terwijl in 2014 de gemiddelde standaardscore ook op 534,9 lag.

Het is nog niet bekend hoeveel toetsadviezen hoger of juist lager zijn uitgevallen dan het schooladvies. Alle basisscholen moeten daarvoor eerst hun gegevens hebben ingevoerd in het Basisregister Onderwijs (BRON) van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Centrale Eindtoets niet foutloos gemaakt

In totaal haalden 6850 leerlingen de maximale standaardscore van 550. Er waren vier leerlingen die één fout hadden. Geen enkele leerling maakte de Centrale Eindtoets foutloos.

Ruim 143.000 leerlingen hebben dit jaar deelgenomen aan de Centrale Eindtoets. Van de basisscholen koos 80 procent voor deze toets van het Cito. De overige scholen kozen voor de Route 8 of de IEP Eindtoets.

Basisscholen zijn sinds dit schooljaar verplicht om hun leerlingen in groep 8 een eindtoets te laten maken.

Lees meer…

Voortgezet onderwijs mag om toetsgegevens vragen

Scholen voor voortgezet onderwijs die meer informatie willen in verband met de plaatsing van een leerling, mogen basisscholen altijd vragen om toetsscores. Als de ouders daarmee instemmen, mag de basisschool die extra informatie geven.

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) meldt op basis van een enquête onder ouders en leerkrachten uit de eigen achterban dat ‘het merendeel van de scholen in het voortgezet onderwijs geen genoegen neemt’ met het schooladvies van de basisschool. Zij vragen volgens VOO om aanvullende toetsscores.

VOO verbindt hieraan de onjuiste conclusie dat vo-scholen hiermee ingaan tegen de beleidswijziging dat voortaan het advies van de basisschool doorslaggevend is voor de plaatsing van een leerling. Directeur Rein van Dijk van VOO stelt zelfs beschuldigend dat ‘driekwart van de scholen voor voortgezet onderwijs de regels aan zijn laars lapt’.

Hoe zit het echt?
Op basis van het gewijzigde artikel 42 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) geldt nu inderdaad als uitgangspunt dat scholen voor voortgezet onderwijs de resultaten van de centrale eindtoets niet meer mogen meenemen bij de toelating leerlingen. Plaatsing gebeurt voortaan op basis van het advies van de basisschool. Dit neemt echter niet weg dat vo-scholen om extra informatie mogen vragen.

Scholen voor voortgezet onderwijs mogen dus wel degelijk basisscholen vragen de uitslag van de centrale eindtoets te geven. Basisscholen zijn echter niet verplicht deze gegevens te verstrekken. Als ze daartoe willen overgaan, moeten ze daarvoor toestemming vragen aan de ouders van de desbetreffende leerling.

Het is dus absoluut niet zo dat vrágen om informatie tegen de huidige regels is. Het zou wel tegen de regels zijn als basisscholen zonder toestemming van ouders toetsgegevens doorgeven en/of als vo-scholen de plaatsing van een leerling bepalen op basis van toetsresultaten in plaats van het schooladvies.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Extra toetsen mag, mits schooladvies leidend blijft

De zogenoemde Waterlandse Overstap van groep 8-leerlingen naar het voortgezet onderwijs is geen illegale manier om de wet over de centrale eindtoets te omzeilen. Dat antwoordt staatssecretaris Sander Dekker van OCW op Kamervragen van de PvdA.

PvdA-Kamerlid Loes Ypma had Dekker vragen gesteld over de Waterlandse Overstap. Dit is een manier om leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs te testen bij hun overstap naar het voortgezet onderwijs. Het heet de Waterlandse Overstap, omdat alle groep 8-leerlingen in de Noord-Hollandse regio Waterland die naar een van de scholen voor voortgezet onderwijs in die streek gaan, op dezelfde wijze en met dezelfde toetsen worden getest.

Volgens Ypma is het een ‘verkapte manier om basisschoolkinderen eerder in het schooljaar, in weerwil van de wet over de centrale eindtoets, te toetsen door middel van een intelligentietoets gericht op het schooladvies’. Dekker is het daar niet mee eens: ‘Ook binnen de per 1 augustus jl. gewijzigde wet- en regelgeving is er de nodige ruimte voor scholen om op lokaal en regionaal niveau hierover (maatwerk)afspraken te maken. Dit helpt basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs om deze, soms ingewikkelde, overgang in goede banen te leiden.’

De staatssecretaris heeft contact gehad met het samenwerkingsverband VO/SVO Waterland over de Waterlandse Overstap. ‘Men is er goed op de hoogte van de veranderde wet- en regelgeving en zal dit gebruiken in de verdere ontwikkeling van het protocol. Het schooladvies was in dit protocol al leidend en zal dat blijven.’

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Wat staat er in het Toetsbesluit PO?

Het Toetsbesluit PO is in het Staatsblad gepubliceerd. Dit is de laatste stap in het wetgevingsproces. De Eerste Kamer ging in december jongstleden akkoord met de Wet Eindtoetsing PO, waarvan het Toetsbesluit PO een uitwerking is.

In januari vroeg staatssecretaris Sander Dekker van OCW de Eerste en Tweede Kamer nog om advies over het ontwerp van het Toetsbesluit PO. Dit naar aanleiding van diverse moties en amendementen die waren ingediend. Hij meldde toen al dat het voor scholen en hun besturen mogelijk is om in plaats van de centrale eindtoets te kiezen voor een andere eindtoets, mits die is toegelaten door de minister van OCW.

In het Toetsbesluit PO staat dat de minister ‘zorgt voor een goed toegankelijk en geactualiseerd overzicht van de eindtoetsen waaruit een keuze kan worden gemaakt’. Het bestuur kan per school een keuze maken. ‘Een bevoegd gezag met meerdere scholen kan dus voor verschillende scholen – inclusief wettelijk erkende nevenvestigingen – verschillend besluiten, maar binnen de school wordt door alle leerlingen dezelfde eindtoets afgelegd’, zo staat in het besluit.

De eindtoets in het primair onderwijs wordt volgens het Toetsbesluit PO medio april afgenomen. Tot nu toe was dat februari. Medio mei zouden de resultaten dan bekend moeten zijn. Het latere afnamemoment geldt vanaf het komende schooljaar 2014-2015.

De gedachte achter het latere afnamemoment is dat basisscholen hierdoor meer uit het schooljaar kunnen halen. Het voortgezet onderwijs had zich verzet tegen het latere afnamemoment, omdat de vo-scholen nu later een beeld hebben van het aantal leerlingen dat zij in het nieuwe schooljaar kunnen verwachten. Dat zou hun planning in de war kunnen sturen.

Download het Toetsbesluit PO

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Eigen toelatingstoetsen voortgezet onderwijs verboden

Het advies van de basisschool wordt als enige bepalend voor de toelating van leerlingen tot een bepaalde vorm van voortgezet onderwijs. Het resultaat van de centrale eindtoets mag slechts worden gebruikt als second opinion en het afnemen van extra toetsen voor toelating wordt verboden. Dat benadrukt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoorden op Kamervragen.

PvdA-Tweede Kamerlid Loes Ypma had vragen gesteld naar aanleiding van berichten dat scholen voor voortgezet onderwijs met extra toelatingstoetsen zouden komen nu de uitslag van de centrale eindtoets vanwege het latere afnamemoment vanaf volgend schooljaar pas medio mei beschikbaar komt.

Dekker steekt daar wettelijk een stokje voor. De regelgeving wordt volgens hem zo dat ‘het schooladvies leidend wordt en de uitslag op de eindtoets het enige objectieve tweede gegeven is dat scholen voor voortgezet onderwijs mogen betrekken bij de toelating’. Dit betekent dat scholen voor voortgezet onderwijs de toelating niet afhankelijk mogen stellen van het resultaat op de eindtoets.

Bovendien mogen de vo-scholen geen andere gegevens gebruiken of eisen als tweede gegeven. ‘Dit geldt zowel voor toelatingstoetsen die een school voor voortgezet onderwijs zelf – al dan niet vooruitlopend op het resultaat van de eindtoets – zou overwegen af te nemen, als voor andere toetsen die leerlingen op de basisschool maken.’

Bij dit laatste gaat het bijvoorbeeld om de Entreetoets in groep 7, de resultaten van toetsen uit het leerlingvolgsysteem of een IQ-test. ‘Het is aan de basisschool om deze gegevens te betrekken bij het opstellen van het schooladvies’, aldus Dekker.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

VOO relativeert hoge score op Cito-toets

Een hoge score op de Cito-toets hoeft niet per se het beste te zijn. ‘Het kan zijn dat je net met een punt hoger tot de havo wordt toegelaten, terwijl je als kind misschien in eerste instantie beter tot je recht komt op het vmbo-t’, zo heeft woordvoerder Michiel Jongewaard van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) benadrukt in de uitzending van RTL Nieuws.

RTL Nieuws besteedde maandag aandacht aan de Cito-eindtoets, die dinsdag op veel scholen is begonnen. De relativering van de VOO sluit aan bij het standpunt van VOS/ABB. Onlangs citeerde het Algemeen Dagblad woordvoerder Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB. Hij zei dat leerlingen en ouders zich niet gek moeten laten maken door het commerciële circus dat om de Cito-toets is gebouwd.

Er zijn tegenwoordig veel commerciële aanbieders van citotrainingen. Zij spelen met succes in op de onterechte angst die onder een deel van de ouders leeft dat de citoscore allesbepalend zou zijn voor de verdere onderwijscarrière van hun kind. De Cito-toets is bedoeld als hulpmiddel voor het individuele advies van de basisschool voor vervolgonderwijs. Wel is het zo dat er scholen voor voortgezet onderwijs zijn die de citoscore gebruiken als toelatingscriterium, maar ook het schooladvies telt mee.

Het item van RTL Nieuws was een stuk evenwichtiger dan het nieuws over de lijst met gemiddelde citoscores per basisschool. De commerciële nieuwszender kwam daar in september vorig jaar mee naar buiten, naar eigen zeggen om ouders inzicht te geven in de kwaliteit van de basisscholen bij hen in de buurt. In werkelijkheid bleek het een ongenuanceerde ranglijst te zijn die ouders een vertroebeld beeld gaf.

Toetsbesluit PO: parlement om advies gevraagd

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil advies van de Eerste en Tweede Kamer over het ontwerp van het Toetsbesluit PO. Dit besluit moet een nadere uitwerking worden van de Wet Eindtoetsing PO, die in december door de Eerste Kamer is goedgekeurd.

In de brief bij het ontwerp van het Toetsbesluit PO gaat Dekker in op diverse moties en amendementen die in het kader van het Toetsbesluit PO zijn ingediend. Zo meldt hij dat het voor scholen mogelijk is om in plaats van de centrale eindtoets te kiezen voor een andere eindtoets. Voorwaarde is wel dat de alternatieve toets is toegelaten door de minister van OCW.

‘Uitgangspunt daarbij is en blijft dat er voor andere (potentiële) aanbieders van eindtoetsen een reële en gelijkwaardige mogelijkheid bestaat om een alternatief te ontwikkelen en aan te bieden aan scholen’, aldus Dekker. Hij voegt daaraan toe dat hiermee de keuzevrijheid van de scholen en hun besturen is gediend. Het amendement dat hierop betrekking heeft, was ingediend door ChristenUnie en CDA.

De staatssecretaris gaat ook in op een motie waarin staat dat het schooladvies leidend wordt bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. ‘Het advies behorend bij het resultaat van de eindtoets dient als tweede objectief gegeven (second opinion)’, aldus Dekker, die hiermee aangeeft dat deze motie van de PvdA en D66 is uitgevoerd.

In de brief van de staatssecretaris gaat het ook over het afnamemoment van de centrale eindtoets. Daar had de VVD in de Eerste Kamer een motie over ingediend. De centrale eindtoets zal zo veel als mogelijk direct aan het begin van de in de wet genoemde periode 15 april–15 mei worden afgenomen. ‘Het resultaat daarvan is dat de eerstkomende jaren de eindtoets rond 20 april wordt afgenomen’, schrijft Dekker.

De toetsen worden dan zo snel mogelijk verwerkt, zodat de resultaten rond 10 mei kunnen worden verwacht. ‘Dit geeft naar verwachting ook het voortgezet onderwijs nog voldoende tijd om ook de leerlingen met een bijgesteld advies tijdig te plaatsen voor het begin van het nieuwe schooljaar’, zo staat in de brief.

Het ontwerp van het Toetsbesluit PO ligt nu als zogenoemde voorhang voor advies bij de Eerste en Tweede Kamer. Daarna gaat het naar de Raad van State.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Eerste Kamer akkoord met centrale eindtoets

Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor de centrale eindtoets in het basisonderwijs.

De Tweede Kamer ging op 9 april van dit jaar al akkoord met het wetsvoorstel. Nu ook de Senaat ermee heeft ingestemd, wil staatssecretaris Sander Dekker van OCW snel werk maken van de invoering. Vanaf volgend schooljaar 2014-2015 zou de centrale eindtoets in het basisonderwijs een feit moeten zijn.

Het wetsvoorstel stuitte in de Eerste Kamer op verzet van de SP, GroenLinks, de ChristenUnie en de Onafhankelijke Senaatsfractie. Dit komt neer op 16 tegenstemmers van de in totaal 75 Senaatsleden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Verplichte (en latere) eindtoets op zijn vroegst in 2015

De verplichte centrale eindtoets op een later tijdstip in het schooljaar wordt op zijn vroegst pas in 2014-2015 voor alle basisschoolleerlingen ingevoerd.

Het wetsvoorstel voor de centrale eindtoets moet nog worden behandeld in de Eerste Kamer. Daardoor lukt het niet meer om de toetsverplichting in het schooljaar 2013-2014 in te voeren. Scholen kunnen dus nog zelf kiezen of en zo ja welke toets zij gebruiken om hun leerlingen een onafhankelijk advies voor het voortgezet onderwijs te geven.

De Eerste Kamer bespreekt het wetsvoorstel naar verwachting in het najaar. Als de Senaat ermee instemt (de Tweede Kamer is er al mee akkoord), dan is het de bedoeling de verplichte eindtoets de eerste keer tussen 15 april en 15 mei 2015 af te nemen. Dat is later in het schooljaar dan het moment van de toetsafname tot nu toe.

De gedachte achter de maatregel om de toets later in het schooljaar af te nemen, is dat die dan zwaarder meetelt dan het schooladvies. Ook zou het beter zijn voor een zinvolle besteding van de onderwijstijd in groep 8.

In het voortgezet onderwijs wordt het latere tijdstip van afname als een nadeel gezien, omdat vo-scholen dan later dan nu het geval is een overzicht hebben van het aantal nieuwe brugklassers. Daardoor wordt het voor het voortgezet onderwijs lastiger plannen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl